PL EN


2019 | 4 | 5-27
Article title

PO CO JEST WOJSKO? DZIECIĘCE INTERPRETACJE ŚWIATA

Authors
Content
Title variants
EN
CHILDREN'S INTERPRETATIONS OF REALITY
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Prezentowane w niniejszym artykule badania są fragmentem większego projektu badawczego o charakterze pedagogiczno-psychologicznym, dotyczącego problematyki interpretacji świata przez dzieci. Przedmiotem badań jest twórczość dziecięca – językowa i rysunkowa, poddana analizie i opisowi z perspektywy nie tylko pedagogicznej, ale także socjologicznej oraz psychologicznej. Problemy, które pojawiają się w związku z ana-lizą wypowiedzi dzieci, dotyczą relacji między światem rzeczywistym a obrazem świata w umyśle dziecka. Z konstruowaniem znaczeń związane są koncepcje dotyczące tworzenia reprezentacji w umyśle, dlatego w podstawach teoretycznych odwołuję się do psychologicznej koncepcji tworzenia reprezentacji w hierarchicznie kształtujących się systemach pamięci (proceduralnej, semantycznej, epizodycznej). Natomiast metodologia badań mieści się w „miękkiej” perspektywie badań jakościowych, odwołując się do teorii ugruntowanej, z wykorzystaniem kategorii językowego obrazu świata oraz semiotycznych analiz wypowiedzi rysunkowych.
EN
The research presented in the article is a fragment of a larger pedagogical and psychological research project on the concept formation in the child’s mind. The subject of the research is children's creativity - linguistic and drawing, subjected to analysis and de-scription from not only pedagogical, but also sociological and psychological perspective. Problems that arise in connection with the analysis of children's utterances relate to the relationship between the real world and a picture of the world in the child's mind. The prob-lems of knowledge construction are related to the concepts of creating representation in the mind; therefore, in theoretical foundations, I refer to the psychological concept of creating representation in hierarchically shaped memory systems (procedural, semantic, episodic). The research methodology, however, falls within the 'soft' perspective of qualitative re-search, referring to grounded theory, using the category of the language image of the world and semiotic analyzes of drawing utterances.
Contributors
References
 • Boniecka, B. (2010). Dziecięce wyobrażenia świata. Zbiór studiów. Lublin: Wydawnictwo UMC-S.
 • Buła A., Wiśniewska-Kin M., Bonar J. (red.). (2019). Horyzonty dziecięcych znaczeń. Granice – rozpoznania – perspektywy. Łódź: Wy-dawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Chlewiński, Z. (1991). Kształtowanie się umiejętności poznawczych. Identyfikacja pojęć. Warszawa: PWN.
 • Glaser, B. G. (2009). Odkrywanie Teorii Ugruntowanej. Strategie badania jakościowego. Przekład M. Gorzko. Kraków: Zakład Wydawni-czy „Nomos”.
 • Haman, M. (2002). Pojęcia i ich rozwój. Percepcja, doświadczenie i naiwne teorie. Seria: Język. Poznanie. Komunikacja, tom 14, redak-tor serii B. Bokus. Warszawa: Matrix.
 • Karczmarzyk M., Lewandowska-Walter A., Wasilewska A. (red.). (2016). Co dzieci myślą o życiu, religii i sztuce. Gdańsk: Wydawnic-two Harmonia Universalis.
 • Karczmarzyk, M. (2014). Co znaczą rysunki dziecięce. Gdańsk: Wydawnictwo „Anwi”.
 • Kaufmann, J-C. (2010). Wywiad rozumiejący. Przekład A. Kapciak. Warszawa: Oficyna Naukowa.
 • Klus-Stańska, D. (red.). (2004). Światy dziecięcych znaczeń. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak.
 • Konecki, K. T. (2009). Teoria ugruntowana. Praktyczny przewodnik po analizie jakościowej. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Nau-kowe.
 • Szczepska-Pustkowska, M. (2011). Od filozofii dzieciństwa do filozofii życia: casus władzy (i demokracji). Kraków: Impuls.
 • Wasilewska, A. (2013). Archetypy świata dziecięcego. Światy wyobraźni w narracjach dzieci, Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia Universa-lis.
 • Żytko, M. (2010). Pozwólmy dzieciom mówić i pisać. Warszawa: Wydawca Centralna Komisja Egzaminacyjna.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-0a3e490a-c7b0-4ce8-be35-e3da8d6749a7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.