Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 2(40) | 61-77

Article title

Fundusze pożyczkowe jako alternatywna forma finansowania przedsiębiorstw w czasach kryzysu

Content

Title variants

EN
Loan Funds as an Alternative Form of Enterprise Financing at Times of Crisis

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
W artykule przedstawiono alternatywne źródło finansowania mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) – fundusze pożyczkowe. Ukazano problem polskich MSP w dostępie do zewnętrznych źródeł kapitału, szczególnie odczuwalny w czasie kryzysu finansowego oraz scharakteryzowano zjawisko luki kapitałowej, którą mogą wypełnić fundusze pożyczkowe.Zaprezentowano również najnowsze dane dotyczące działalności funduszy pożyczkowych oraz przyszłe kierunki rozwoju na lata 2014–2020 w Polsce.
EN
In his article, the author presented an alternative source of financing micro, small and medium-sized enterprises (SME), which are loan funds. He showed the problem of Polish SMEs with access to external sources of capital, particularly noticeable at the time of financial crisis as well as he characterised the phenomenon of capital gap to be filled up by loan funds. There are also presented the recent data on loan funds’ activities and the future directions of development for the years 2014-2020 in Poland.

Year

Issue

Pages

61-77

Physical description

References

 • Analiza możliwości zastosowania zwrotnych mechanizmów finansowania inwestycji w perspektywie 2014-2020 w województwie śląskim (2012), Instytut Badań Strukturalnych, Warszawa.
 • Bartkowiak B. (2009), Fundusze pożyczkowe i poręczeniowe w finansowaniu małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, Cedewu, Warszawa
 • Bartkowiak B., Flejterski S., Pluskota P. (2006), Fundusze i usługi pożyczkowe dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, Difin, Warszawa.
 • Bartkowiak B., Korol M. (2009), Raport nr 12/2009. Fundusze pożyczkowe w Polsce wspierające mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa według stanu na 30 czerwca 2009 roku, Polskie Stowarzyszenie Funduszy Pożyczkowych, Szczecin.
 • Dąbkowski A. (2010), Innowacyjne strategie przedsiębiorstw w latach kryzysu 2007-2012, (w:) Zieliński Z. (red.), Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Innowacje i implikacje interdyscyplinarne, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej, Kielce.
 • Dębski W. (2005), Teoretyczne i praktyczne aspekty zarządzania finansami przedsię-biorstw, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Drab-Kurowska A., Sokół A. (2010), Małe i średnie przedsiębiorstwa wobec wyzwań rozwoju technologii XXI wieku, Cedewu, Warszawa.
 • Czajkowska A. (2011), Fundusze pożyczkowe szansą finansowania sektora MSP w kryzysie, „Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica”, nr 247, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Flejterski S. (2013), Obsługa mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, (w:) Zaleska M. (red.), Bankowość, C.H. Beck, Warszawa.
 • Gancarczyk M. (2010), Wsparcie publiczne dla MSP. Podstawy teoretyczne a praktyka gospodarcza, C.H. Beck, Warszawa.
 • Janasz K., Janasz W., Wiśniewska J. (2007), Zarządzanie kapitałem w przedsiębiorstwie, Difin, Warszawa.
 • Jabłońska D. (2012), Założenia ekonomiczno-finansowe Programu „Samorządowa Polska” na lata 2014-2020 oraz odniesienie się do instrumentów inżynierii finansowej w Polityce Spójności po 2013r., Unia Gospodarcza Samorządowych Funduszy Pożyczkowych „Samorządowa Polska” S.A., Warszawa.
 • Kostrzewski L., Miączyński P. (2010), Pomysł na firmę. Jak założyć i prowadzić własny biznes, Agora SA, Warszawa.
 • Kuczowic J. (2012), Wycena małego przedsiębiorstwa, Cedewu, Warszawa.
 • Mikołajczyk B., Krawczyk M. (2007), Aniołowie biznesu w sektorze MSP,Difin, Warszawa.
 • Polski rynek finansowy w obliczu kryzysu finansowego w latach 2008-2009 (2010), Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Warszawa.
 • Raport 2013. Sektor MSP na Pomorzu w warunkach spowolnienia tempa wzrostu gospodarczego (2013), Agencja Rozwoju Pomorza S.A., Gdańsk.
 • Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w latach 2010-2011 (2012), Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
 • Rynek funduszy pożyczkowych w Polsce (2011), Polski Związek Funduszy Pożyczkowych, Warszawa.
 • Rytko P. (2009), Zarządzanie kredytem handlowym w małych i średnich przedsiębiorstwach, Difin, Warszawa.
 • Stan i perspektywy rozwoju funduszy pożyczkowych w Polsce według stanu na 31.12.2010 r. (2011), Polski Związek Funduszy Pożyczkowych, Warszawa.
 • Waniak-Michalak H. (2007), Pozabankowe źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw, Wolters Kluwer Polska, Kraków.
 • Zastempowski M. (2010), Uwarunkowania budowy potencjału innowacyjnego polskich małych i średnich przedsiębiorstw, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-0a692ff6-556d-489f-a5cf-248624e72d47
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.