PL EN


2015 | 1(9) | 99-124
Article title

Definiowanie pojęć w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego

Selected contents from this journal
Title variants
EN
Defining concepts in local plans of spatial development
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The subject of this paper is local spatial development plans, and in particular, the glossaries that accompany those plans. The glossaries contain defi nitions which, when expanded to cover wider scopes, constitute an essential element of the legislative activity of a local authority, as they consequently directly infl uence the surrounding spatial order. Many of the defi ned concepts that have been subject to our analysis are very interesting, but the one which has inspired the research the results of which are presented in this paper is a term ”architectonical dominant”. Already the fact that its meaning must be arbitrarily interpreted due to the fact that the words used to create it are themselves under-defi ned, means that in consequence every attempt to give the term a concrete meaning (concept) may bring about diff erent results. And yet, clearly, a possibility to introduce certain defi nitions means that spatial planning authorities have been granted such discretionary powers to do so. First, the signifi cance and the idea of local spatial plans and the scope of independence of local authorities in the shaping of those plans are discussed. Next, the general principles of defi ning concepts contained in local spatial development plans are presented, followed by an analysis of the relationship between statutory defi nitions used in legislative acts and those contained in respective local spatial development plans. Apart from the defi nitions contained in the latter, which refer to statutory acts, also those of a stricte law-making character are analysed as the most interesting. The conclusion of the deliberations is a recommendation that defi nitions in local spatial development plans should neither be arbitrarily introduced, nor should unnecessarily modify the generally binding provisions of applicable laws. The practice of using diff erent terms to denote the same concept, common among local law-making bodies, is also criticised, especially since these other terms frequently lack clear defi nitions.
PL
Przedmiotem niniejszego opracowania jest problematyka stanowienia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie tworzenia w nich tzw. słowniczków. Zawarte w nich definicje, ich rozwinięcia oraz zakresy to bardzo istotny element działalności prawotwórczej lokalnego prawodawcy, gdyż wprowadzane pojęcia bezpośrednio oddziałują na ład przestrzenny. Wiele z analizowanych zdefiniowanych pojęć zasługuje na uwagę, ale tym, które najbardziej zainteresowało autora, a tym samym stało się inspiracją do przeprowadzenia badań, był termin „dominanta architektoniczna”. Samo dopowiadanie jego znaczenia poprzez zastosowanie zwrotów niedookreślonych powoduje, że nadanie mu konkretnej treści może prowadzić do różnorodnych rezultatów. W istocie zatem wprowadzenie określonych definicji stanowi o zakresie uprawnień dyskrecjonalnych podmiotu władztwa planistycznego. W artykule w pierwszej kolejności następuje przybliżenie znaczenia i istoty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, którego celem jest wykazanie granic samodzielności gminy w kształtowaniu treści tychże planów. Następnie przestawione są ogólne zasady definiowania pojęć w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Dalej analizowane są wzajemne relacje pomiędzy definicjami ustawowymi i zawartymi w rozporządzeniach a stosowanymi w miejscowych planach. Oprócz definicji zawartych w miejscowych planach odwołujących się do aktów rangi ustawowej i aktów wykonawczych opracowanie omawia również takie, które mają stricte prawotwórczy charakter. I to właśnie one wydają się najbardziej interesujące. Ostatecznie autor dochodzi do wniosku, że definicje w miejscowych planach nie powinny być wprowadzane dowolnie, ani w sposób nieuzasadniony modyfikować przepisów prawa powszechnie obowiązującego (ustaw i rozporządzeń). Nadto na negatywną ocenę zasługuje praktyka stosowania przez tego samego lokalnego prawodawcę różnych znaczeń dla tożsamych terminów. Przy tym nie każdy użyty termin musi być koniecznie definiowany.
Year
Issue
Pages
99-124
Physical description
Contributors
References
  • Dąbek D., Prawo miejscowe, Warszawa 2015.
  • Działocha K., Komentarz do art. 94 Konstytucji, w: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, pod red. L. Garlickiego, t. 2, Warszawa 2001.
  • Niewiadomski Z., Planowanie przestrzenne. Zarys systemu, Warszawa 2002.
  • Stahl M., Stanowienie prawa miejscowego jako forma prawna działania organów samorządu terytorialnego, w: Prawne formy działania administracji, seria System Prawa Administracyjnego, pod red. R. Hausera, Z. Niewiadomskiego, A. Wróbla, t. 5, Warszawa 2013.
  • Szewczyk M., Kruś M., Prawo zagospodarowania przestrzeni, Warszawa 2012.
  • Wierczyński G., Komentarz do § 9 Załącznika Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej”, w: Zasady techniki prawodawczej. Komentarz do rozporządzenia, pod red. J. Warylewskiego, LEX nr 65609.
  • Zieliński M., Wykładnia prawa. Zasady, reguły, wskazówki, Warszawa 2010.
Notes
PL
I. Artykuły
EN
I. Papers
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-0a8f953c-2fff-49a9-9209-a84afebb87f7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.