PL EN


2018 | 54 | 301-312
Article title

Instytucjonalne formy wspierania rozwoju spółdzielni socjalnych

Content
Title variants
EN
Institutional forms of supporting the development of social co-operatives
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest określenie instytucjonalnych form wsparcia w procesie tworzenia i rozwoju spółdzielni socjalnych. W przypadku spółdzielni socjalnych ważna jest instytucjonalizacja wewnętrzna samych spółdzielni, jak również zewnętrzne wsparcie instytucjonalne. Założenie spółdzielni socjalnej stwarza możliwości aktywizacji zawodowej oraz społecznej. Jest to szansa dla osób, które mają małe szanse na znalezienie zatrudnienia oraz w związku ze swoją sytuacją życiową często są wykluczeni społecznie. Spośród przedsiębiorstw o charakterze społecznym spółdzielnia socjalna wyróżnia się szerokim zakresem możliwości pozyskiwania środków finansowych. Założyciele spółdzielni mogą otrzymać wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności z Funduszu Pracy, Europejskiego Funduszu Społecznego, korzystają również ze zwolnień podatkowych. Spółdzielnia socjalna może prowadzić również działalność pożytku publicznego, a przez to ubiegać się o środki publiczne, co w przypadku niektórych przedsiębiorstw społecznych jest niemożliwe. Z przeprowadzonych badania wśród spółdzielni socjalnych działających na terenie woj. podkarpackiego wynika, że najważniejsze instytucje, z którymi współpracują spółdzielnie socjalne to Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej, Urzędy Pracy, organizacje pozarządowe oraz samorządy lokalne. Główne formy wsparcia finansowego, z których skorzystały spółdzielnie to refundacja składek na ubezpieczenie społeczne oraz preferencyjne pożyczki. Praca zespołowa w spółdzielni socjalnej oraz wytrwałość w dążeniu do celu, a także przestrzeganie określonych norm etycznych i zasad, a także egzekwowanie praw i obowiązków dają optymalne efekty w dłuższej perspektywie. Dlatego ważne jest wsparcie instytucjonalne zarówno finansowe jak również doradcze i szkoleniowe w dłuższym czasie. Instytucjonalne formy wspierania rozwoju spółdzielni socjalnych mają istotny wpływ na ich funkcjonowanie.
EN
The purpose of this article is to identify institutional support for the development of social co-operatives. In the case of social co-operatives, internal co-operative institutionalization is important, as well as external institutional support. Establishing a social cooperative creates opportunities for professional and social activation. This is a chance for people who have little chance of finding a job and are often socially excluded because of their situation. Among social enterprises social cooperatives are distinguished by a wide range of possibilities for obtaining financial resources. Co-operative founders may receive financial support to start work from the Labor Fund, the European Social Fund, and receive tax exemptions. The social co-operative can also carry out public benefit activities and thus apply for public funds, which is impossible for some social enterprises. From the conducted research among social cooperatives operating in the province Podkarpackie shows that the most important institutions with which social cooperatives cooperate are Social Economy Support Centers, Labor Offices, non-governmental organizations and local governments. The main forms of financial support that cooperatives have benefited from are reimbursement of social security contributions and preferential loans. Teamwork in a social co-operative and perseverance in pursuit of the goal, as well as compliance with certain ethical norms and principles, and enforcement of rights and obligations, give optimum results in the long run. That is why institutional support is important both financially as well as advisory and training in the long run. Institutional forms of supporting the development of social co-operatives have a significant impact on their functioning.
Year
Volume
54
Pages
301-312
Physical description
Contributors
author
 • Katedra Marketingu i Przedsiębiorczości Uniwersytet Rzeszowski, marka@ur.edu.pl
author
References
 • Grodziski M.J., 2015, Dlaczego grupom udaje się podejmować działania. Przedstawienie teorii działań zbiorowych Elinor Ostrom, „Ekonomia Społeczna”, nr 1, http://dx.doi.org/10.15678/ES.2015.1.05.
 • Informacja o funkcjonowaniu spółdzielni socjalnych działających na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych za okres 2014–2015, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2016.
 • Informacja o funkcjonowaniu spółdzielni socjalnych działających na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych za okres 2011–2012, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2012.
 • Kata R., 2016, Spółdzielczość w Polsce na tle innych krajów Unii Europejskiej – stan i współczesne wyzwania, Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, nr 9.
 • Lis M., Wojtkowiak M., 2013, Ocena wpływu interwencji Europejskiego Funduszu Społecznego podejmowanych w ramach Priorytetu VII PO KL na problemy wykluczenia społecznego w województwie łódzkim, Doradztwo Społeczne i Gospodarcze.
 • Ostrom E., 1997, A Behavioral Approach to the Rational Choince Theory of Collective Action: Presidential Address, American Political Science Association, „The American Political Science Review”, No. 92(1).
 • Ostrom E., 2000, Collective Action and the Evolution of Social Norms, „The Journal of Economic Perspectives”, No. 14(3).
 • Schimanek T., 2015, Finansowanie przedsiębiorstw społecznych w Polsce, „Ekonomia Społeczna”, nr 2, http:dx.doi.org/10.15678/ES.2015.2.01.
 • Szczygieł E., 2014, Spółdzielnie socjalne jako odpowiedź na wybrane problemy społeczne. Przykład województwa podkarpackiego, Półrocznik „Ekonomia Społeczna”, nr 2.
 • Wierzbiński B., 2013, Przedsiębiorczość pozarolnicza przedsiębiorstw usługowych czynnikiem rozwoju terenów wiejskich południowo-wschodniej Polski, Roczniki Naukowe SERIA, z. 3.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-0a933c69-ba83-48a3-8719-253f6ca80212
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.