PL EN


2018 | 1(26) |
Article title

Reform of the Notaries between 1929 and 1933

Content
Title variants
PL
Reforma notariatu w latach 1929 – 1933
Languages of publication
Abstracts
EN
The paper entitled ‘Reform of the Notaries between 1929 and 1933’ discusses the process of formation of the Polish notary after the country regained its independence. The Codification Commission as well as some eminent lawyers gathered around Leopold Wladyslaw Jaworski and Jakub Glass undoubtedly had a great influence on the creation of organizational and legal structures. The Decree of President Ignacy Moscicki, signed on 27th October 1933 terminated a difficult process which had been permanently investigated by the lawyers and politicians in the Second Republic. The notary solutions developed by them were one of the most modern ones in Europe at that time
PL
Artykuł Reforma notariatu w latach 1929 – 1933 przedstawia proces kształtowania się polskiego notariatu po odzyskaniu niepodległości. Ogromny wpływ na tworzenie się Reform of the Notaries between 1929 and 1933 struktur organizacyjnych i prawnych miała Komisja Kodyfikacyjna oraz wybitni prawnicy, kierowani przez Władysława Leopolda Jaworskiego i Jakuba Glassa. Rozporządzenie Prezydenta Ignacego Mościckiego, podpisane dnia 27 października 1933 r., zakończyło trudny proces kształtowania się notariatu realizowany przez prawników i polityków w II Rzeczypospolitej. Wprowadzone przepisy były jednymi z najnowocześniejszych w tym czasie w Europie.
Contributors
References
  • Breyer S., „Głos adwokatów” o Projekcie nowej ustawy notarjalnej, Przegląd Notarialny,nr 2, Kraków 1931.Breyer S., Organizacja notarjatu wedle projektu ust. notarjalnej uchwalonego przez KomisjęKodyfikacyjną, Przegląd Notarialny, nr 1, Kraków 1933.Budzynowski T., Stanowisko notariusza w ustroju państwowym, Notariat – Hipoteka,nr 34, Warszawa 1932.Dwa miesiące, Notariat – Hipoteka, nr 2, Warszawa 1933.Dwa miesiące, Notariat – Hipoteka, nr 3 – 4, Warszawa 1933.Fleszyński K., O zawodowych i społecznych zadaniach prawnika. Odczyt wygłoszonyw cyklu „O wyborze zawodu”, Warszawa 1928.Fleszyński K., O zawodzie prawnika. Z cyklu odczytów pod protektoratem MinisterstwaOświecenia i Wyznań Religijnych „O wyborze zawodu”, Warszawa 1927.Glass J., „Notariatszeitung” o polskim prawie o notariacie, Przegląd Notarialny, nr 1,Warszawa 1934.Glass J., Niektóre zagadnienia przyszłej polskiej ustawy notarialnej. Referat odczytanyw dniu 2 października 1929 r., na posiedzeniu plenarnym II Zjazdu Prawników Polskichw Warszawie, Warszawa 1930.Gołąb S., Organizacja sądów powszechnych. Opracowana systematycznie z uwzględnieniemrozwoju historycznego, sądownictwa szczególnego oraz ustroju adwokatury, prokuratoriigeneralnej i notariatu, Kraków 1938.Grzybowski S. M., Notariat a zakres działania sądów, Przegląd Notarialny, nr 3, Kraków1927.Izba notarialna w Krakowie o projekcie polskiej ustawy notarialnej. Uwagi nad projektempolskiej ustawy notarialnej, Przegląd Notarialny, nr 3, Kraków 1931.Jaworski W. L., O rozwój notariatu, Przegląd Notarialny, nr 3 – 4, Kraków 1925.Jaworski W. L., Reforma notarjatu, Kraków 1929.Koleje i losy ustawy notarialnej, Notariat – Hipoteka, nr 1, Warszawa 1931.Komisja Kodyfikacyjna Rzeczypospolitej Polskiej. Sekcja postępowania cywilnego, Projektustawy notarjalnej opracowany przez referenta, członka Komisji Kodyfikacyjnej JakubaGlassa na podstawie wytycznych, uchwalonych przez podkomisję przygotowawczą,tom I, zeszyt 7, Warszawa 1930.Kurman M., Zrzeszenie notariuszów i pisarzy hipotecznych w b. Królestwie Polskim,Przegląd Notarialny, nr 1 – 2, Kraków 1925.Malec D., Dzieje notariatu polskiego, Kraków 2007.Malec D., Notariat drugiej Rzeczpospolitej, Kraków 2002.Malec D., O dorobku polskiego notariatu i notariuszy okresu międzywojennego. Uwagiz okazji jubileuszu 70-lecia „Konstytucji notariatu polskiego”, Sesja naukowa pt. 70lat zunifikowanego polskiego prawa o notariacie, Warszawa 2003.Malicki J. K., Po uchwaleniu ustawy notarialnej, Notariat – Hipoteka, nr 25, Warszawa 1933.Malicki J. K., Rada notarialna, a zastępcy notariuszy, Notariat – Hipoteka, nr 4, Warszawa1934.Malicki J. K., Samorząd notarialny, Notariat – Hipoteka, nr 29, Warszawa 1933.Natanson W., Kilka kwestii głównych z projektu ustawy notarialnej, Notariat – Hipoteka,nr 6, Warszawa 1933.Natanson W., Prawo o notariacie w ujęciu systematycznym, Przegląd Notarialny, nr 11,Warszawa 1933.Oleszko A., Ustrój Polskiego Notariatu, Warszawa 1999.Opinia lwowskiej Izby notarialnej o projekcie nowej ustawy notarialnej, Przegląd Notarialny,nr 1, Kraków 1932.Opinia przemyskiej Izby notarialnej odnośnie do projektu polskiej unifikacyjnej ustawynotarialnej, Przegląd Notarialny, nr 4, Kraków 1932.Prawo o notariacie. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października1933 r., ogłoszone w Nr 84 Dziennika Ustaw, poz. 609., Przegląd Notarialny, nr 10,Warszawa 1933.Przepisy wprowadzające prawo o notariacie według projektu unifikacyjnego, PrzeglądNotarialny, nr 6, Warszawa 1933.Rosenblatt I., Przepisy wprowadzające prawo o notariacie, Przegląd Notarialny, nr 1,Warszawa 1934.Rozporządzenie Prezydenta Rzplitej. z dnia 27 października 1933 r. Prawo o notariacie,Notariat – Hipoteka, nr 26 – 27, Warszawa 1933.Rybiański A., Notariat a zakres działania sądów, Przegląd Notarialny, nr 3 – 4, Kraków 1926.St. Br., Głosy o projekcie ustawy notarialnej, Przegląd Notarialny, nr 3, Kraków 1931.St. Br., Głosy o ustawie notarialnej, Przegląd Notarialny, nr 2, Kraków 1932.St. Br., Pierwsze czytanie ustawy notarialnej w Komisji Kodyfikacyjnej, Przegląd Notarialny,nr 1, Kraków 1932.St. St., Projekt polskiej ustawy notarialnej, Przegląd Notarialny, nr 2, Kraków 1931.Stein S., Prawo o notariacie w świetle dwuletniej próby życia, Przegląd Notarialny, nr 3 – 4,Warszawa 1936.Szymkowiak Z., Kilka uwag o polskiej ordynacji notarialnej, Notariat – Hipoteka, nr 3,Warszawa 1934.T. W., Kilka słów o wątpliwościach w nowym prawie o notariacie (ciąg dalszy), Notariat– Hipoteka, nr 4, Warszawa 1934T. W., Kilka słów o wątpliwościach w nowym prawie o notariacie, Notariat – Hipoteka,nr 3, Warszawa 1934.W. N., Dwudniowe owocne obrady Stałej Delegacji Notariatu i Hipoteki w sprawie projektuustawy notarialnej, Notariat – Hipoteka, nr 7, Warszawa 1933.Werkowski K., W przededniu nowej ustawy notarialnej. Referat wygłoszony na ZjeździeDelegatów Związku P. N. i H, Notariat – Hipoteka, nr 8 – 9, Warszawa 1933.Werkowski K., W przededniu nowej ustawy notarialnej. Referat wygłoszony na ZjeździeDelegatów Związku P. N. i H, Notariat – Hipoteka, nr 10, Warszawa 1933.Wojciechowski T., Prawo o notariacie, (Charakterystyka i praktyczne zastosowanie),Notariat – Hipoteka, nr 1-2, Warszawa 1934.Wolny K., Zagadnienie nieważności czynności notarialnej, Przegląd Notarialny, nr 5,Warszawa 1934.Wyniki obrad Stałej Delegacji notarjatu R.P, Przegląd Notarialny, nr 1, Kraków 1933.Zasady ustroju notariatu według projektu unifikacyjnego, Przegląd Notarialny, nr 4, Warszawa1933.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1896-8333
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-0a9f1c56-dac2-4c08-8f2b-79d59ade0a25
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.