PL EN


2018 | 1(21) | 165-180
Article title

TECHNOLOGIA A PRZESTRZEŃ TURYSTYCZNA − WZAJEMNE RELACJE

Content
Title variants
EN
TECHNOLOGY AND TOURISM SPACE – MUTUAL RELATIONSHIPS
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Technologiczne wynalazki w dziedzinie transportu oraz dostępu i zarządzania informacją zmieniały, a nawet rewolucjonizowały turystykę. Wzajemny wpływ obu zjawisk był zmienny, chociaż wydaje się, że to przede wszystkim technologia oddziaływała na turystykę, a nie odwrotnie. Rozwój technologii informacyjnych oraz powstanie globalnej sieci Internet zapewniły wolny i w większości przypadków nieograniczony dostęp do informacji i to zdaje się najbardziej interesuje wielu badaczy zajmujących się tym tematem. Dostępność informacji na każdym właściwie etapie podróży to jednak nie jedyne znaczenie technologii dla turystyki i być może wcale nie najważniejsze. Celem artykułu jest identyfikacja i charakterystyka istotnych związków między technologią a przestrzenią turystyczną. Technologia pozwala rozciągnąć/przesunąć granice przestrzeni turystycznej, czyniąc z niej jednak przestrzeń mniej jednorodną. Przyczynia się do jej poszerzenia, ale także stale przekształca ją (wyolbrzymia, zaciemnia, rozbudowuje, przesłania, odsłania itp.). Tworzy atrakcje turystyczne, będąc niekiedy sama w sobie atrakcją turystyczną. Autorzy omawiają każdy z wymienionych procesów, poddając pod dyskusję także współczesne rozumienie pojęcia przestrzeni turystycznej, a w konsekwencji i turystyki.
EN
Technological inventions and discoveries in the fields of transportation and information management have changed and revolutionized tourism. Mutual influence of given phenomena was floating, however it seems that first of all technology has a greater impact on tourism, not vice-versa. Development of information technologies and creation of global network – Internet ensure free and mostly unlimited access to information of tourism and tourism resources what seems to be the most interesting for many researchers. Availability of information at each stage of a travel is not the single or the most important in relation between technology and tourism. The main objectives of the paper is an identification and a characteristics of meaningful relationships between technology and tourism space. Technology allows spread or pan tourism space borders, making tourism space less homogenous. Causing tourism space bigger, technology constantly remolds its (or exaggerates, fogs, develops, masks, denudes its, etc.). Technology creates new tourist attractions and it becomes a tourist attraction itself. Authors examine each mentioned processes, mooting also the modern meanings of specific tourism terms: tourism space and tourism as a consequence.
Year
Volume
Pages
165-180
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Akademia Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach
References
 • Arctic Marine Shipping Assessment 2009 Report, Arctic Council 2009.
 • Butowski L., Włodarczyk B., Miary rozwoju przestrzeni turystycznej, „Folia Touristica” 2017, nr 41.
 • Encyclopedia of Antarctic, red. B. Riffenbourgh, Nowy Jork−Londyn 2007.
 • Finch Ph., Mrok. Prawdziwa historia o życiu i śmierci w podwodnych jaskiniach, MayFly, Warszawa 2009.
 • Frew A.J., Information and Communications Technology Research in the Travel and Tourism Domain: Perspective and Direction, “Journal of Travel Research” 2010, Vol. 39.
 • Graham S., The end of geography or the explosion of place? Conceptualizing space, place and information technology, “Progress in Human Geography” 1998, 22(2).
 • Hjalager A.M., 100 Innovations That Transformed Tourism, “Journal of Travel Research” 2015, Vol. 54(1).
 • Kalecińska J., Nowe technologie w branży turystycznej, AWF w Warszawie, Warszawa 2013.
 • Kiedrowicz G., Nowe możliwości technologii informacyjnej w rozwoju turystyki, 20. Jubileuszowe ogólnopolskie sympozjum naukowe „Człowiek − Media − Edukacja”, 24−25.09.2010, Kraków 2010.
 • Kierunki rozwoju systemów satelitarnych: technologie kosmiczne, Polskie Biuro do spraw Przestrzeni Kosmicznej, Warszawa 2007.
 • Law R., Buhalis D., Cobanoglu C., Progress on information and communication technologies in hospitality and tourism, “International Journal of Contemporary Hospitality Management” 2014, Vol. 26, 5.
 • Makała H., Trendy w produkcji żywności wygodnej i przykłady jej zastosowania w turystyce – wybrane aspekty, „Turystyka i Rekreacja” 2013, 2(12).
 • Moroz M., Turystyka kosmiczna w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, [w:] Bliski Wschód. Coraz bliżej, red. J. Danecki, S. Sulowski, Elipsa, Warszawa 2011.
 • Ouis P., Engineering the Emirates: The Evolution of a New Environment, [w:] Engineering Earth, red. S.D. Brunn, Springer Science+Business Media B.V. 2011.
 • Pastusiak T., Znak lodowy jako element bezpieczeństwa statków w rejonach polarnych, „Prace Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni” 2010, nr 25.
 • Report of the International Association of Antarctica Tour Operators 2015−16.
 • Roura R.M., Being there: examining the behavior of Antarctic tourists through their blogs, “Polar Research” 2012, 31.
 • Różański K., Felski A., Kompas satelitarny jako kompas na rejony polarne, „Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej” 2013, R. 54, nr 3(194).
 • Salama H.H., Dubai: An Urbanism Shaped for Global Tourism, “Journal Architectural Engineering Technology” 2015, 4.
 • Stewart E.J., Howell S.E.L., Draper D., Yackel J., Tivy A., Sea Ice in Canada’s Arctic: Implications for Cruise Tourism, “Arctic” 2007, Vol. 60, No 4.
 • Stipanuk D., Tourism and Technology: Interactions and Implications, “Tourism Management” 1993, 14(4).
 • Wielkie Konstrukcje. Palmowa Wyspa w Dubaju (Magastructures. The World’s Most Extreme Island), film dokumentalny, National Geography Channel 2005.
 • Woodside A., Lysonski S., A general model of traveler destination choice, “Journal of Travel Research” 1989, 27.
 • Vulliamy Ph., The future of space tourism, “The Futurist” 2002, 36, 5.
 • Xiang Z., Magnini V.P., Fesenmaier D.R., Information technology and consumer behavior in travel and tourism: Insights from travel planning using the internet, “Journal of Retailing and Consumer Services” 2015, 22.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-0aa28e18-9f3b-4abc-9497-48e873e2e2c9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.