PL EN


2018 | 4(54) | 107-114
Article title

Internal and External Costs in Sustainable Development of the Healthcare System in Poland. Case Study of the John Paul II Specialist Hospital in Głuchołazy

Title variants
PL
Koszty wewnętrzne i zewnętrzne w zrównoważonym rozwoju systemu ochrony zdrowia w Polsce. Przykład Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Głuchołazach
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The article’s goal is to study internal and external cost as part of the sustainable development paradigm. To illustrate such a problem the role and a scope of presented costs in the health care system are discussed. The practical example from Opolskie Voivodship — the John Paul II Specialist Hospital in Głuchołazy — is presented. For achievement of this aim a literature review is conducted from the scope of health-care economics and its sustainable development as well as internal and external costs (desk research). An analysis of data (data analysis) is performed on the example of the specific hospital (case study). After such analysis it is possible to state that it is necessary to have knowledge regarding the occurrence of diseases in the population and the total (including external) values of social and economic costs of untreated diseases. In order to achieve this, it is necessary to, first of all, implement educational programs. This also applies to general medical practitioners, because, as practice shows, patients are often diagnosed at the stages of disease when effective treatment is nearly impossible.
PL
Celem artykułu jest analiza kosztów zewnętrznych i wewnętrznych w kontekście wdrażania koncepcji rozwoju zrównoważonego. Dla ilustracji tak postawionego problemu badawczego dyskusji poddane zostały miejsce i rola tych kosztów w systemie ochrony zdrowia w Polsce. Problem badawczy omówiony został na przykładzie pochodzącym z Województwa Opolskiego — Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Głuchołazach — prezentującego podjęty problem badawczy. Aby osiągnąć cel badawczy zatosowano metody przeglądu literatury z zakresu ekonomii ochrony zdrowia i jej trwałego rozwoju oraz identyfikacji istniejących w systemie ochrony zdrowia kosztów zewnętrznych i wewnętrznych (desk research). Przeprowadzona została także analiza danych (data analysis) na przykładzie wskazanego wcześniej szpitala (case study). W konkluzji badań wskazać można na konieczność posiadania wiedzy z zakresu wielkości zachorowań populacji jako takiej oraz całkowitej wartości (wliczając wartość zewnętrzną) społecznych i ekonomicznych kosztów chorób nieleczonych. W tym kontekście konieczna jest implementacja programów edukacyjnych — dotyczy to także praktyków zawodów medycznych, ponieważ, jak wskazuje praktyka, pacjenci często diagnozowani są w późnych stadiach chorób, w wyniku czego efektywne leczenie jest prawie niemożliwe.
Contributors
 • Opole University of Technology
 • Opole University of Technology
 • SP ZOZ John Paul II Specialist Hospital in Głuchołazy
References
 • Bedrunka, K., and K. Malik. 2017. “Projekty zdrowotne w województwie opolskim. Metody realizacji.” Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy 15 (4): 125–131.
 • Benda-Prokeinova, R., K. Dobes, L. Mura, and J. Buleca. 2017. “Engel’s Approach as a Tool for Estimating Consumer Behaviour.” E & M Ekonomie a Management 20 (2): 15–29. doi: 10.15240/tul/001/2017–2-002.
 • D’Auria, F., C. Denis, K. Havik, K. Mc Morrow, C. Planas, R. Raciborski, W. Röger, and A. Rossi. 2010. “The Production Function Methodology for Calculating Potential Growth Rates and Output Gaps.” Economic Papers (420): 1–107. doi: 10.2765/43454.
 • Golicki, D., T. Hermanowski, M. Jakubczyk, T. Macioch, M. Niewada, and W. Wrona. 2010. “Koszty pośrednie w ocenie technologii medycznych.” Polski Merkuriusz Lekarski 28 (163): 42–45.
 • Jasińska-Biliczak, A. 2014. “Transfer wiedzy w regionie — wyzwanie dla nauki, ekonomii i przedsiębiorczości regionu.” Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy 12 (2): 119–124.
 • Jasińska-Biliczak, A. 2015. “Problem samozatrudnienia — rola i miejsce mikroprzedsiębiorstw w gospodarce regionalnej.” Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy 13 (4): 75–80.
 • Jasińska-Biliczak, A., and R. Sitkowska. 2014. “Influence of Small and Medium Enterprises Sector at the Change of Innovation Potential of Polish Regions.” Grant Journal 3 (1): 57–61.
 • Maj, J. 2018. “Embedding Diversity in Sustainability Reporting.” Sustainability 10 (7): 1–18. doi: 10.3390/su10072487.
 • Malik, K. 2004. Efektywność zrównoważonego i trwałego rozwoju w wymiarze lokalnym i regionalnym. Opole: Wydawnictwo Instytut Śląski.
 • Malik, K., and A. Jasinska-Biliczak. 2018. “Innovations and Other Processes as Identifiers of Contemporary Trends in the Sustainable Development of SMEs: the Case of Emerging Regional Economies.” Sustainability 10 (5): 1–17. doi: 10.3390/su10051361.
 • Merkevicius, J., V. Davidaviciene, J. Raudeliuniene, and J. Buleca. 2015. “Virtual Organization: Specifics of Creation of Personnel Management System.” E & M Ekonomie a Management 18 (4): 200–211. doi: 10.15240/tul/001/2015-4-014.
 • Nichol, K.L. 2001. “Cost-Benefit Analysis of a Strategy to Vaccinate Healthy Working Adults against Influenza.” Archives of Internal Medicine 161 (5): 749–759. doi: 10.1001/archinte.161.5.749.
 • Patel, J.G., S.P. Nagar, and A.A. Dalal. 2014. “Indirect Costs in Chronic Obstructive Pulmonary Disease: a Review of the Economic Burden on Employers and Individuals in the United States.” International Journal of Chronic Obstructive Pulmonary Disease 9: 289–300. doi: 10.2147/Copd.S57157.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-0ab7cdeb-b6b7-419b-8f7a-7a683bcbf788
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.