Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2012 | 3 (338) | 3-10

Article title

W setną rocznicę urodzin. Wkład Profesora Zbigniewa Zakrzewskiego w rozwój nauki o handlu

Content

Title variants

EN
On the Occasion of His Hundredth Birth Anniversary. Contribution of Professor Zbigniew Zakrzewski in Development of the Science on Trade
RU
По случаю 100-ой годовщины со дня рождения. Вклад профессора Збигнева Закшевского в развитие науки о торговле

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem autorki artykułu jest przedstawienie wkładu Profesora Zbigniewa Zakrzewskiego w rozwój nauki o handlu w ujęciu syntetycznym. Główną metodą badań była analiza źródeł literaturowych, składających się na dorobek naukowy Profesora w okresie ponad czterdziestoletniej pracy twórczej. Zakres przedmiotowy badań ograniczono do prac naukowych Profesora, związanych z następującymi zagadnieniami: ekonomika handlu jako nauka, teoria handlu, polityka handlowa, handel w ujęciu przestrzennym, efektywność handlu oraz rozwój myśli ekonomicznej w nauce o handlu. Z przeprowadzonej analizy wynika, że Profesor Zbigniew Zakrzewski wniósł wielki wkład w wyjaśnienie podstaw teoretycznych wyodrębnienia ekonomiki handlu oraz opracowanie teorii handlu.
EN
The objective of the author of article is to present the contribution of Professor Zbigniew Zakrzewski in development of the science on trade in a synthetic expression. The main method of studies was an analysis of the literature sources comprising the Professor’s academic achievements in the period of more than 40-year creative work. The objective scope of studies was limited to Professor’s scientific works connected with the following issues: trade economics as a science, trade theory, trade policy, trade in its spatial expression, trade effectiveness and development of the economic thought in the science on trade. The carried out analysis shows that Professor Zbigniew Zakrzewski has made a great contribution to explanation of the theoretical bases of separation of trade economics and development of the trade theory.
RU
Цель автора статьи – представить вклад профессора Збигнева Закшевского в развитие науки о торговле в синтетическом выражении. Основным методом исследований был анализ пе- чатных источников, составляющих научные труды профессора в период свыше сорокалетнего созидательного труда. Предметный круг исследований ограничили научными трудами профессора, связанными со следующими вопросами: экономика торговли как наука, теория торговли, торговая политика, торговля в пространственном выоажении, эффективность торговли и развитие экономической мысли в науке о торговле. Из проведенного анализа вытекает, что про- фессор Збигнев Закшевский внес большой вклад в объяснение теоретических основ выделения экономики торговли и в разработку теории торговли.

Year

Issue

Pages

3-10

Physical description

Dates

published
2012-05-2012-06

Contributors

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

References

 • Boczar K., Kossut Z., Ekonomika handlu, PWE, Warszawa 1983.
 • Boczar K. (red.), Ekonomika handlu, SGPiS, Warszawa 1954/55.
 • Garbacik E., Ekonomika obrotu towarowego i usług, PWE, Warszawa 1984.
 • Pilarczyk B., Zakrzewski Z., Sieć usługowa. Z doświadczeń etapowania rozwoju miasta, PAN, KPZK, Warszawa 1987.
 • Zakrzewski Z., Ekonomika handlu wewnętrznego, PWE, Warszawa 1972.
 • Zakrzewski Z. (red.), Ekonomika handlu, WU WSE w Poznaniu, Poznań 1960.
 • Zakrzewski Z. (red.), Ekonomika handlu, PWN, Warszawa 1965.
 • Zakrzewski Z. (red.), Ekonomika handlu wewnętrznego, PWE, Warszawa 1989.
 • Zakrzewski Z., Nauka o handlu wewnętrznym w świetle literatury polskiej (1945-1983), „Ekonomista” 1985, nr 4-5.
 • Zakrzewski Z., Obrót towarowy w ujęciu przestrzennym, PTPN-PWN, Poznań 1962.
 • Zakrzewski Z. (red.), Podstawy polityki rynkowej, PWN, Warszawa-Poznań 1983.
 • Zakrzewski Z., Pilarczyk B., Polityka rynkowa i jej instrumenty, IHWiU, Warszawa 1981.
 • Zakrzewski Z., Podstawy teoretyczne ekonomiki handlu wewnętrznego, Roczniki Ekonomiczne PTE, t. XV 1962/63, Poznań 1964.
 • Zakrzewski Z., Rola i funkcje handlu wewnętrznego, PWE, Warszawa 1977.
 • Zakrzewski Z., Rozwój polskiej myśli w nauce o handlu, PWE, Warszawa 1966.
 • Zakrzewski Z. (red.), Sterowane rynkiem dóbr konsumpcyjnych, ZN AE, Poznań 1980.
 • Zakrzewski Z., Urbanistyka i architektura na przykładzie Poznania, WU AE, Poznań 1986.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
0438-5403

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-0aeee7bf-9c61-4746-bd75-b6d10bfcf8e4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.