Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | 62 | 174-182

Article title

What will be the possible impact of sharing platforms on the labour market?

Authors

Content

Title variants

PL
Prawdopodobny wpływ platformizacji gospodarki na rynek pracy

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
The creation and usage of digital platforms is not only increasing in the private sector but also in the public one. There is much contention about the impact of digitalization on employment, social structures, public policies, as well as on entrepreneurial initiative and business. Although some early reviews opposed the imposition of heavy regulation on the platform economy, these days some jurisdictions take a more interventionist approach to stem the tide of digitalization which appears to thrive in legal vacuum giving rise to unequal competition. The findings suggest that platforms exert much influence on the employment structures, giving rise to cohorts of precariat and gig workers, resulting in unequal distribution of wealth. In this work the author concentrates on the revolutionary impact of sharing platforms on society, labour market and its structure, as well as legal norms that call for comprehensive revision in order to maintain welfare in the changing environment. As this paper remains fairly conceptual, the author attempts at an indication of major trends which are likely to emerge in society, and a contest of the idea of unharnessed development of sharing platforms.
PL
Tworzenie i wykorzystanie platform cyfrowych wykazuje tendencję wzrostową nie tylko w sektorze prywatnym, ale także publicznym. W literaturze przedmiotu można napotkać ożywioną dyskusję dotyczącą wpływu cyfryzacji na zatrudnienie, struktury społeczne, zarządzanie sektorem publicznym, a także na inicjatywy przedsiębiorcze i biznes. Chociaż niektóre wczesne przeglądy sprzeciwiły się narzuceniu surowych regulacji dla gospodarki platformowej, obecnie niektóre jurysdykcje przyjmują bardziej interwencjonistyczne podejście, chcąc powstrzymać falę cyfryzacji, która wydaje się kwitnąć w próżni prawnej, wywołując nieuczciwą konkurencję. Dotychczasowe badania sugerują, że platformy wywierają duży wpływ na strukturę zatrudnienia, co powoduje powstawanie rzesz pracowników tymczasowych tworzących prekariat, czego konsekwencją jest nierówny podział bogactwa w społeczeństwie. W niniejszym opracowaniu autor koncentruje się na rewolucyjnym wpływie cyfrowych platform na społeczeństwo, rynek pracy i jego strukturę, a także porusza tematykę unormowań prawnych, które wymagają kompleksowej rewizji w celu utrzymania dobrobytu w zmieniającym się otoczeniu. Niniejszy artykuł ma charakter koncepcyjny – autor próbuje wskazać główne trendy, które prawdopodobnie pojawią się w społeczeństwie jako efekt rewolucji informacyjnej i towarzyszącemu jej rozwojowi przemysłu 4.0 oraz kwestionuje ideę nieograniczonego rozwoju ekonomii współdzielenia opartej o platformy cyfrowe.

Contributors

author
 • Department of Trade and Market Institutions Cracow University of Economics

References

 • Albinsson, P. A., Perera, B. Y. (2012). Alternative marketplaces in the 21st century: building community through sharing events. Journal of Consumer Behaviour, 11(4), 303–315. DOI: 10.1002/cb.1389.
 • Belk, R. W. (2007). Why not share rather than own? The Annals of the American Academy of Political and Social Science, 611(1), 126–140. DOI: 10.1177/0002716206298483.
 • Belk, R. W. (2010). Sharing. Journal of Consumer Research, 36(5),715–734. DOI:10.1086/612649.
 • Belk, R. W. (2014). Sharing versus pseudo-sharing in web 2.0. Anthropologist, 18(1), 7–23. DOI: 10.1080/09720073.2014.11891518.
 • Cohen, J. (2017). Background paper: Policy frameworks for digital platforms. Retrieved from: https://itforchange.net/background-paper-policy-frameworks-for-digital-platforms-moving-from-openness-to-inclusion (2019.08.3).
 • Gollnhofer, J. F., Hellwig, K., Morhart, F. (2016). Fair is good but what is fair? Negotiations of distributive justice in an emerging non-monetary sharing model. Journal of the Association for Consumer Research, 1(2), 226–245. DOI: 10.1086/685706.
 • Guyader, H. (2018). No one rides for free! Three styles of collaborative consumption. Journal of Services Marketing, 32(6), 692–714. DOI: 10.1108/JSM-11-2016-0402.
 • Hazée, S., Delcourt, C., Van Vaerenbergh, Y. (2017). Burdens of access. Journal of Service Research, 20(4), 441–456. DOI: 10.1177/1094670517712877.
 • Kalamar, A. (2013). Sharewashing is the new greenwashing. Retrieved from: http://www.opednews.com/articles/Sharewashing-is-the-New-Gr-by-Anthony-Kalamar-130513-834.html (2019.08.9).
 • Katz, L. F., Krueger, A. B. (2016). The Rise and Nature of Alternative Work Arrangements in the United States, 1995–2015. Retrieved from: http://krueger.princeton.edu/sites/default/files/akrueger/files/katz_krueger_cws_-_march_29_20165.pdf (2019.08.13).
 • Kenny, M., Zysman, J. (2015). Choosing a Future in the Platform Economy: The Implications and Consequences of Digital Platforms. Kauffman Foundation New Entrepreneurial =Growth Conference. Discussion Paper Amelia Island Florida – June 18/19, 1–23.
 • Platform economy. (2019). Retrieved from: https://en.wikipedia.org/wiki/Platform_economy. (2019.08.3).
 • Price, J. A. (1975). Sharing: the integration of intimate economies. Anthropologica, 17(1), 3–27. DOI: 10.2307/25604933.
 • Ravenelle, A. (2017). Sharing economy workers: selling, not sharing. Cambridge Journal of Regions, Economy and Society, 10, 279–293. DOI: 10.1093/cjres/rsw043.
 • Reich, R. B. (2015). The Share-the-Scraps Economy. Retrieved from: http://robertreich.org/post/109894095095 (2019.08.9).
 • Schneider, N. (2014). Owning is the New Sharing. Retrieved from: http://www.shareable.net/blog/owning-is-the-new-sharing (2019.08.12).
 • Schor, J. (2017). Does the sharing economy increase inequality within the eighty percent?:findings from a qualitative study of platform providers. Cambridge Journal of Regions, Economy and Society, 10, 263–279. DOI: 10.1093/cjres/rsw047.
 • Schor, J. (2014). Debating the sharing economy. Great Transition Initiative. Retrieved from: greattransition.org/publication/debating-the-sharing-economy (2019.08.9).
 • The Rise of the Platform Economy, Issues in Science and Technology. (2019). Retrieved from: https://issues.org/the-rise-of-the-platform-economy/ (2019.08.3).
 • Work and the ‛platform economy’: Lessons from Scandinavia. (2019). Retrieved from: https://policynetwork.org/opinions/blogs/work-and-the-platform-economylessons-from-scandinavia-germany-and-france/ (2019.08.3).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-0af75ecf-6684-4544-bfbd-9d7b9c4c66e0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.