PL EN


2017 | 8 (811) | 69-78
Article title

Fundusz venture capital a rozwój startupów w Polsce

Title variants
EN
The role of venture capital in the development of startups in Poland
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest analiza roli funduszy venture capital w rozwoju innowacyjności startupów w Polsce. Zwrócono uwagę, że pozyskanie kapitału na każdym etapie rozwoju przedsiębiorstwa jest trudne i wymaga od założyciela kreatywności i wytrwałości w przezwyciężeniu tej trudności, która jest szczególnie widoczna w początkowych etapach rozwoju startupów. W artykule zaprezentowano otoczenie startupów w Polsce, jednocześnie podkreślając rolę w jego funkcjonowaniu 5 kluczowych obszarów (finansowanie, regulacje prawne, kapitał ludzki, kapitał społeczny i otoczenie instytucjonalne). W następnej kolejności poddano analizie jeden z tych obszarów czyli źródła finansowania startupów w Polsce i podkreślono, że jest on relatywnie słabo rozwinięty z uwagi przede wszystkim na zbyt niski poziom oszczędności w naszym kraju. Zaprezentowano wnioski i kierunki działań w zakresie roli funduszy venture capital w rozwoju startupów w naszym kraju, który ma za zadanie zwiększyć innowacyjność polskiej gospodarki i otworzyć ją na świat.
EN
This article aims to analyze the role of venture capital in the development of startups in Poland. It was noted that raising capital at every stage of development the company is very difficult and requires the founder of creativity and perseverance in overcoming this difficulty, which is particularly evident in the early stages of development startups. The article presents the startup environment in Poland, while emphasizing the role in its functioning 5 key areas (funding, regulations, human capital, social capital and institutional environment). Subsequently we analyzed one of these areas - sources of financing for startups in Poland and emphasized that it is relatively underdeveloped due to the very low level of savings in our country. It was presented conclusions and orientations on the role of venture capital in the development of startups in our country, which aim is to increase innovation of the Polish economy and open it to the world.
Contributors
  • prof. dr hab. Jacek Grzywacz, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
  • dr Ewa Jagodzińska-Komar, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-0b10748a-957e-4aa6-9bae-37fa61214b8a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.