PL EN


2019 | 14 | 11-29
Article title

Młode pokolenie w kulturze imagologicznej – wyzwania i zagrożenia rozwojowe

Authors
Content
Title variants
EN
The young generation in the imagological culture – developmental challenges and threats
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Autorka w artykule przedstawia podstawowe problemy doświadczane przez młodzież w kulturze imagologicznej. Wskazuje główne trendy w rozwoju młodego pokolenia determinowane oddziaływaniem nowych technologii komunikacyjno-informacyjnych (TIK). Pokazuje główne źródła i mechanizmy wynikające z oddziaływań kultury obrazu oraz konsekwencje dla rozwoju młodego pokolenia. Artykuł jest próbą analizy świata życia młodego pokolenia w warunkach stworzonych przez nowe media.
EN
In this article, the author presents the basic problems experienced by young people in the imaglogical culture. She indicates the main trends in the development of the young generation determined by the influence of new communication and information technologies (ICT). She indicates the main sources and mechanisms resulting from the impact of image culture and its consequences for the new generation’s development. This article is an attempt to analyze the lifeworld of the young generation in conditions created by new media.
Year
Volume
14
Pages
11-29
Physical description
Dates
published
2019
Contributors
author
 • Uniwersytet Śląski
References
 • Adorno Th.W., Osobowość autorytarna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.
 • Argyle M., Psychologia szczęścia, Wydawnictwo Astrum, Wrocław 2004.
 • Arnett J.J., Emerging Adulthood. A theory of development from the late teens through the twenties, „American Psychologist” 2000, No. 5(55).
 • Bańka A., Poradnictwo transnacjonalne. Cele i metody międzykulturowego doradztwa karier, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2006.
 • Bańka A., Psychologiczne doradztwo karier, Stowarzyszenie Psychologia i Architektura, Poznań–Warszawa 2007.
 • Bauman Z., Ponowoczesne wzory osobowe. „Studia Socjologiczne” 1993, nr 2.
 • Baumrind D., Current patterns of parental authority. Part 2, „Developmental Psychology Mono-graph” 1971, No. 4(1).
 • Baumrind D., The development of instrumental competence through socialization, „Minnesota symposia on child psychology”, No. 7, eds. A. Pick. Minneapolis 1973.
 • Baumrind D., The influence of parenting style on adolescent competence and substance, „Journal of Early Adolescence” 1991, No. 11(1).
 • Bendyk E., Filiciak M., Hofmokl J., Kulisiewicz T., Tarkowski A., Kultura 2.0. Wyzwania cyfro-wej przyszłości, Polskie Wydawnictwo Audiowizualne, Warszawa 2007.
 • Block J.H., Block J., Morrison A., Parental agreement-disagreement on child rearing orientation and gender-related personality correlates in children, „Child Development” 1981, No. 52.
 • Boellstorff T., Dojrzewanie w Second Life. Antropologia człowieka wirtualnego, Wydawnictwo UJ, Kraków 2012.
 • Bradshaw J., Zrozumieć rodzinę, Instytut Psychologii Zdrowia i Trzeźwości, PTP, Warszawa 1994.
 • Campbell E., Adams G.R., Dobson W.R., Familial correlates of identity formation in late adoles-cence: a study of predictive utility of connectedness and individuality in family relations, „Journal of Youth Adolescence” 1984, No. 13.
 • Carr A., Psychologia pozytywna. Nauka o szczęściu i ludzkich siłach, Zysk i S-ka, Poznań 2009
 • Cooper C.R., Grotevant H.D., Moore M.S., Condon S.M., Family support and conflict: both foster adolescent identity and role taking, American Psychological Association, Washington 1973.
 • Doda A., Narcyz. Nieznośna nośność mitu, „Amicus” 1999, nr 9–10.
 • Ferenz K., Szkoła w świecie codzienności dziecka [w:] Dziecko w codzienności szkolnej, red. K. Ferenz, „Rocznik Lubuski”, t. XXIX, cz. II, Lubuskie Towarzystwo Naukowe, Zielona Góra 2003.
 • Ferenz K., Wstęp [w:] Dziecko w codzienności szkolnej, red. K. Ferenz, „Rocznik Lubuski”, t. XXIX, cz. II, Lubuskie Towarzystwo Naukowe, Zielona Góra 2003.
 • Field D., Osobowości rodzinne, Oficyna Wydawnicza „Logos, Warszawa 1996
 • Fromm E., Niech się stanie człowiek. Z psychologii etyki, Wydawnictwo Naukowe PWN, War-szawa 2000.
 • Giddens A., Nowoczesność i tożsamość. „Ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 • Kłoskowska A., Socjologia kultury, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1983.
 • Krzysztofek K., Status mediów cyfrowych: stare i nowe paradygmaty, „Global Media Journal – Polish Edition” 2006, nr 1.
 • Kundera M., Nieśmiertelność, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1995.
 • Kwak A., Rodzina w dobie przemian. Małżeństwo i kohabitacja, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2005.
 • Kwieciński Z., Edukacja wobec nadziei i zagrożeń współczesności [w:] Humanistyka przełomu wieków, red. J. Kozielecki, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 1999.
 • Leder A., Przemiana mitów druga, czyli wojna o obrazy, OPEN, Warszawa 2004.
 • Łukaszewski W., Psychologiczne koncepcje człowieka [w:] Psychologia. Podręcznik akademicki. Podstawy psychologii, red. J. Strelau, t. 1, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2000.
 • Maccoby E.E., The role of parents in the socialization of children: a historical overview, „Develop-mental Psychology” 1992, No. 28.
 • Maccoby E.E., Martin J.A., Socialization in the context of the family: parent-child interaction [w:] Socialization, Personality, and Social Development, red. P.H. Musset, t. 4, New York 1983.
 • Marcuse H., Człowiek jednowymiarowy: badania nad ideologią rozwiniętego społeczeństwa przemysłowego, PWN, Warszawa 1991.
 • McQuail D., Mass communication theory, London–Thousand Oaks–New Dehli 2005.
 • Mead M., Kultura i tożsamość. Studium dystansu międzypokoleniowego, PWN, Warszawa 2000.
 • Milgram S., Posłuszeństwo wobec autorytetu, Wydawnictwo WAM, Kraków 2008.
 • Mills C.W., Wyobraźnia socjologiczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 • Myers D.G., The American paradox: spiritual hunger in an age of plenty, New Haven and Lon-don: Yale University Press 2000.
 • Obuchowski K., Osobowość wobec zmian cywilizacji, czyli o ludziach roli, uczenia się i autorach siebie [w:] K. Wenta, E. Perzycka (red.), Diagnoza psychologiczno-pedagogiczna wobec za-grożeń transformacyjnych, Agencja Wydawnicza „Kwadra”, Szczecin 2003, s. 62–71.
 • Oleniacz, M., Przeżywanie młodości. Obraz fenomenu w badaniach biograficznych, Oficyna Wy-dawnicza „Impuls”, Kraków 2005.
 • Ortega y Gasset J., Bunt mas, „Muza”, Warszawa 2002.
 • Pellegrino P., 365 okruchów. Myśli na każdy poranek, Wydawnictwo Salezjańskie, Warszawa 1993.
 • Riesman D., Samotny tłum, vis-a-vis/Etiuda, Kraków 2011.
 • Saarinen E., Taylor M., Imagologies. New media philosophy, Routledge London 1995.
 • Seligman M.E.P., Psychologia pozytywna [w:] Psychologia pozytywna. Nauka o szczęściu, zdrowiu, sile i cnotach człowieka, red. J. Czapiński, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 • Seligman M.E.P., Csikszentmihalyi M., Positive psychology. An introduction, „American Psy-chologist” 2000, No. 1(55).
 • Seligman M.E.P., Csikszentmihalyi M. (Eds.), Positive Psychology – An Introduction, “American Psychologist” 2000, No. 55, DOI: 10.1037/0003-066X.55.1.5.
 • Sharma M., Sharma N., Yadawa A., Parental styles and depression among adolescents, „Journal of the Indian Academy of Applied Psychology” 2011, No. 57(1), January.
 • Simons S.L., Whitbeck L.B., Conger R.D., Chyi-In W., Intergenerational transmission of harsh parenting, „Developmental Psychology” 1991, No. 27.
 • Stalder F., Manuel Castells. Teoria społeczeństwa sieci, Wydawnictwo UJ, Kraków 2012.
 • Steinberg L., Lamborn S.D., Darling N., Mounts N.S., Dornbusch S.M., Over-time changes in adjustment and competence among adolescents from authoritative, authoritarian, indulgent and neglectful families. „Child Development” 1994, No. 65.
 • Szafraniec K., Młodość jako wyłaniający się problem i nowa polityczna siła, „Nauka” 2012, nr 1.
 • Szafraniec K., Młodzi 2011, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Warszawa 2011.
 • Szlendak T., Zaniedbana piaskownica. Style wychowania małych dzieci a problem nierówności szans edukacyjnych, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2003.
 • Śliwerski B., Jak zmieniać szkołę? Studia z polityki oświatowej i pedagogiki porównawczej, Ofi-cyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 1998.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-0b3e325d-2312-48de-b14a-738e089780f2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.