PL EN


2017 | 17 | 44 | 879-892
Article title

The New Urban Agenda – a Challenge or an Opportunity for Polish Cities?

Authors
Content
Title variants
PL
Nowa Agenda Miejska – szansa czy wyzwanie dla polskich miast?
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The New Urban Agenda annexed to the United Nations Resolution adopted by the General Assembly on 23 December 2016 requires new urban rules and regulations. It implements Sustainable Development Goal 11 aimed to make cities more inclusive, safe, resilient and sustainable. From a global perspective, it is the first such comprehensive project related to urban areas in the world and which develops and affirms previous global actions. From the perspective of Polish cities, the implementation of the particular points of the New Urban Agenda could be a challenge and an opportunity at the same time. The main assumptions of the document seem to be quite difficult to achieve. They address both the issue of environmental sustainability and resilient urban development and the problems of planning and managing urban spatial development. The issues raised include city planning, spatial design, financing, management, providing goods and services, social inclusion, cohesion and many other areas. In the conditions of constantly changing law, lack of proper financing and organizational problems that Polis cities have to face, it seems that it will be difficult to implement the New Urban Agenda in Poland successfully.
PL
Nowa Agenda Miejska (NUA) stanowiąca załącznik do rezolucji ONZ przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne w dniu 23 grudnia 2016 r. wprowadza nowe regulacje w zakresie zasad funkcjonowania ośrodków miejskich i terenów zurbanizowanych w ogóle. Realizuje 11 Cel Zrównoważonego Rozwoju, postulując, aby miasta stały się bardziej inkluzywnymi, bezpiecznymi, odpornymi i zrównoważonymi. Z perspektywy globalnej NUA jest pierwszym tak kompleksowym projektem odnoszącym się do terenów zurbanizowanych na całym świecie, rozwijającym i sankcjonującym wcześniejsze działania o charakterze ogólnoświatowym. Z punktu widzenia polskich miast wdrożenie poszczególnych punktów NUA może stanowić jednocześnie wyzwanie i szansę, bowiem główne założenia dokumentu wydają się być wymagające. Odnoszą się zarówno do kwestii rozwoju zrównoważonego i odporności (rezyliencji) terenów zurbanizowanych jak i do planowania i zagospodarowania przestrzennego. Podejmują kwestie planowania miast, kształtowania przestrzeni, finasowania, zarządzania, dystrybucji dóbr i usług, włączenia społecznego, spójności i wielu innych. W warunkach zmian otoczenia prawnego, niedostatków w zakresie finasowania i problemów organizacyjnych z jakimi mierzyć się muszą jednostki miejskie w Polsce, skuteczne wdrożenie założeń NUA wydaje się być zagrożone.
Year
Volume
17
Issue
44
Pages
879-892
Physical description
Dates
published
2017-12-31
Contributors
 • Poznan University of Economics and Business, Poland
redactor
References
 • Barber, B.R. (2013). If Mayors Ruled the World. Dysfunctional Nations, Rising Cities. Yale University Press.
 • Bober, J.; Hausner, J.; Izdebski, H.; Lachiewicz, W.; Mazur, S.; Nelicki, A.; Nowotarski, B.; Puzyna, W.; Surówka, K.; Zachariasz, I.; Zawicki, M. (2014). Narastające dysfunkcje, zasadnicze dylematy, konieczne działania. Raport o stanie samorządności terytorialnej w Polsce. Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej.
 • Buckley, R.M.; Simet, L. (2015). An agenda for Habitat III: urban perestroika. Environment & Urbanization 28(1): 64-76. doi: 10.1177/0956247815622131.
 • Caprotti, F. et al. (2017). The New Urban Agenda: key opportunities and challenges for policy and practice. Urban Research & Practice 11(3): 1-12. http://doi.org/10.1080/17535069.2016.1275618
 • Dodds, F.; Donoghue, D.; Roesh, J.L. (2016). Negotiating the Sustainable Development Goals. A transformational agenda for an insecure world. London and New York: Routledge Taylor&Francis Group.
 • Evans, B.; Elisei, P.; Rosenfeld, O.; Roll, G.; Figueiredo, A.; Keiner, M. (2016). HABITAT III – Toward a New Urban Agenda. disP - the Planning Review 52(1): 86–91. http://doi.org/10.1080/02513625.2016.1171053.
 • Höjer, M.; Wangel, J. (2015). Smart Sustainable Cities: Definition and Challenges. In: Hilty, L.; Aebischer, B. (eds.). ICT Innovations for Sustainability. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol. 310. Cham: Springer.
 • Jacobs, J. (1961). The Death and Life of Great American Cities. New York: Random House.
 • Kaika, M. (2017). ‘Don’t call me resilient again!’: the New Urban Agenda as immunology… or… what happens when communities refuse to be vaccinated with ‘smart cities’ and indicators. Environment & Urbanization 29(1): 89-102. doi 10.1177/0956247816684763.
 • Law act on planning and spatial development (ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym) (2003). (tj. Dz. U. 2017, poz. 1073 ze zm.).
 • Law act on regeneration (ustawa o rewitalizacji) (2015). (tj. Dz.U. z 2017 poz. 1023).
 • Ministry of Infrastructure and Construction (Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa) (2016). Projekt ustawy – Kodeks urbanistyczno-budowlany – informacje ogólne, Warszawa. Available at: https://mib.gov.pl/files/0/1797561/KUB.pdf. Accessed 8 September 2017.
 • National Spatial Development Concept 2030 (Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030) (2011). Dokument przyjęty uchwałą Rady Ministrów w dniu 13 grudnia 2011 r., Warszawa.
 • National Urban Policy 2023 (Krajowa Polityka Miejska 2023) (2015). Dokument przyjęty uchwałą Rady Ministrów w dniu 20 października 2015 r., Warszawa.
 • Parnell, S. (2015). Defining a Global Urban Development Agenda. World Development 78: 529-540.
 • Principles of National Development (Założenia systemu zarządzania rozwojem Polski) (2009). Dokument przyjęty na posiedzeniu Rady Ministrów w dniu 27 kwietnia 2009 r., Warszawa.
 • Roseland, M.; Spiliotopoulou, M. (2016). Covering urban Agendas: Toward healthy and sustainable communities. Social Sciences 5(3). doi: 10.3390/socsci5030028.
 • Satterthwaite, D. (2016) Editorial: A new urban agenda? Environment & Urbanization 28(1): 3-12. doi: 10.1177/0956247816637501.
 • United Nations General Assembly (2015). Transforming our world: the 2030 agenda for sustainable development, New York: United Nations. Available at: https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld. Accessed 8 September 2017.
 • United Nations General Assembly (2016). New Urban Agenda, New York: United Nations. Available at: http://habitat3.org/the-new-urban-agenda/. Accessed 8 September 2017.
 • United Nations Habitat (2017). Action Framework for Implementation of the New Urban Agenda, New York: United Nations. Available at: http://nua.unhabitat.org/AFINUA19thApr.pdf. Accessed 8 September 2017.
 • Zoomers, A. Noorloos van, F.; Otsuki, K.; Steel, G.; Westenet van, G. (2017). The Rush for Land in an Urbanizing World: From Land Grabbing Toward Developing Safe, Resilient, and Sustainable Cities and Landscapes. World Development 92: 242-252.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-0b584b1b-0481-46d7-aa31-feada0840d67
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.