PL EN


2017 | 38 | 1 | 101-110
Article title

Wolontariat jako zachowanie prospołeczne na przykładzie państw Półwyspu Iberyjskiego

Authors
Content
Title variants
EN
Voluntary Service as Prosocial Behavior at the Example of the Countries of the Iberian Peninsula
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Teorie wyjaśniające działania w wolontariacie poprzez wskazanie poszczególnych atrybutów, można podzielić na te, które podkreślają motywy oraz te, które akcentują racjonalne działania oraz analizę kosztów i korzyści. Wiek i płeć są cechami różnicującymi wolontariat, w dużej części łączą się też z postrzeganiem i rozumieniem kapitału ludzkiego oraz zasobów społecznych. Rozważania poświęcono kontekstowi efektów związanych z pracą wolontariatu, jednocześnie dostrzeżono zróżnicowany wpływ organizacji oraz społeczności, a także cechy regionalne, co stanowi pole do eksploracji. W artykule przedstawiono wolontariat jako zachowanie prospołeczne na przykładzie państw Półwyspu Iberyjskiego.
EN
Theories which explain the phenomenon of voluntary service by pointing to individual attributes can be grouped into those that emphasize motives and those that emphasize rational action and cost-benefit analysis. Age and gender are features differentiating voluntary service and they are, to a great extent, associated with perception and understanding of human capital and social resources. The present considerations focus on the context of effects related with volunteering. Attention was also payed to the varied impact of organizations and communities as well as of regional characteristics on individual decisions to volunteer which remains a fruitful field for exploration. The article presents volunteering as prosocial behavior at the example of the countries of the Iberian Peninsula.
Year
Volume
38
Issue
1
Pages
101-110
Physical description
Dates
printed
2017-03-31
Contributors
author
References
 • Alonso, Luis Enrique. 1996. Nuevos movimientos sociales y asociacionismo. W: Las entidades voluntarias en España. Institucionalización, estructura económica y desarrollo asociativo, red. Gregorio Rodríquez Cabrero i Julia Monserrat Codorniú, 101-120. Madrid: Ministerio de Asuntos Sociales.
 • Calvo, Enrique Gil. 1995. El voluntariado dentro de los movimientos socials. W: El voluntariado: conferencias pronunciadas en el Centre Cultural Bancaixa [II Encuentro Internacional sobre Servicios Sociales], 39-52.Valencia: Fundació Bancaixa.
 • Castellano, Isabel. 2016. La medición del voluntariado: una aproximación a través de los datos. Índice. Revista de Estadística y Sociedad, 66, 11-13.
 • Cichy, Krzysztof i Krzysztof Malaga. 2007. Kapitał ludzki w modelach i teorii wzrostu gospodarczego. W: Kapitał ludzki i kapitał społeczny a rozwój regionalny, red. Mikołaj Herbst, 24-33. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Cnaan, Ram A., Femida Handy i Margaret Wadsworth. 1996. Defining Who is a Volunteer: Conceptual and Empirical Considerations. Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, 25(3), 364-383. DOI: 10.1177/0899764096253006.
 • Conselho Nacional para a Promoção do Voluntariado. 2016. Nacionais. Dostęp: 16.08.2016. http://www.voluntariado.pt/left.asp?09.01.
 • Conselho Nacional para a Promoção do Voluntariado. 2016a. Voluntariado Jovem. Dostęp: 12.08.2016. http://www.voluntariado.pt/left.asp?02.03.01.
 • Decreto-Lei nr 389/99, de 30 de Setembro. Diário da República nr 229 – I Série-A. Dostęp: 16.08.2016. http://www.voluntariado.pt/preview_documentos.asp?r=44&m=PDF.
 • Diagnóstico de situación del voluntariado en España. Plan Estatal del Voluntariado 2005-2009. 2009. Dostęp: 18.08.2016. https://ctinobar.webs.ull.es/1docencia/DESIGUALDAD%20SOCIAL/DIAGNOSTICO.pdf.
 • Govern d’Andorra. 2016. Àmbits del Voluntariat. Dostęp: 12.08.2016. http://www.voluntariat.ad/ambits-del-voluntariat.
 • Govern d’Andorra. 2016a. Associacions de caràcter general. Dostęp: 12.08.2016. http://www.associacions.ad/generals.
 • Govern d’Andorra. 2016b. Voluntaris de Protecció Civil. Dostęp: 18.08.2016. http://www.protecciocivil.ad/voluntariat.
 • Górecki Mikołaj. 2013. Idea, instytucjonalizacja i funkcje wolontariatu. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak.
 • Instituto Nacional de Estatística. 2016. Características sociodemográficas por tipo de trabalho voluntário – 2012. Dostęp: 16.08.2016. https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=cn_quadros&boui=157481205.
 • Kwiatkowski Mariusz. 2005. Kapitał społeczny. W: Encyklopedia Socjologii. Suplement, red. Hieronim Kubiak i in., 105-107. Warszawa: Oficyna Naukowa.
 • Lei nr 71/98 de 3 de novembro. Diário da República nr 254 – I Série-A. Lisboa. Dostęp: 11.08.2016. http://dre.pt/pdf1sdip/1998/11/254A00/56945696.pdf .
 • Ley 6/1996, de 15 de enero, del Voluntariado. BOE nr 15, 1071. Dostęp: 11.08.2016. https://www.boe.es/boe/dias/1996/01/17/pdfs/A01239-01243.pdf.
 • Ley 45/2015, de 14 de octubre del Voluntariado. BOE nr 247. Dostęp: 11.08.2016. https://www.boe.es/boe/dias/2015/10/15/pdfs/BOE-A-2015-11072.pdf.
 • Llei 90/2010, del 16 de desembre, del voluntariat d’Andorra. Dostęp: 11.08.2016. https://www.bopa.ad/bopa/023004/Documents/6A68A.pdf.
 • Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad. 2011. Diagnóstico de la situación del voluntariado del acción social en España. Madrid: Plataforma del Voluntariado de España.
 • Observatorio del Voluntariado de la PVE. 2008. El perfil del voluntariadoen la PVE. Madrid: Plataforma del Voluntariado de Espańa.
 • Plataforma del Voluntariado de España. 2016. ¿Quiénes somos?. Dostęp: 18.08.2016. http://www.plataformavoluntariado.org/.
 • Profundizar en el voluntariado: los retos hasta 2020. 2011. Madrid: Plataforma del Voluntariado de España.
 • Putnam, Robert D. 2008. Samotna gra w kręgle. Upadek i odrodzenie wspólnot lokalnych w Stanach Zjednoczonych, tłum. Przemysław Sadura i Sebastian Szymański Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 • Pybus, Victoria. 2007. International Voluntary Work. Oxford: Vacation Work.
 • Sierocińska, Katarzyna. 2011. Kapitał społeczny. Definiowanie, pomiar i typy. Studia Ekonomiczne,1(68), 69-86.
 • Szluz, Beata. 2008. Wolontariat w pomocy społecznej jako „ucieczka” od wypalenia zawodowego. W: Wypalenie zawodowe pracowników służb społecznych, red. Teresa Zbyrad, 540-555. Stalowa Wola: Katolicki Uniwersytet Lubelski.
 • Tavazza, Luciano. 2003. El nuevo rol del voluntariado social. Buenos Aires: Lumen Argentina.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-0b5ab04a-987c-4372-b6c6-a84c003f66f8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.