PL EN


2017 | 1 | 35-45
Article title

PROFESJONALISTA NA NOWE CZASY

Authors
Content
Title variants
EN
NEW TIMES PROFESSIONAL
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Nieustanny rozwój większości procesów cywilizacyjnych (w tym: techniki i nowoczesnych technologii wytwarzania, systemów informacji, organizacji pracy itp.) sprawia, że ciągle rosną wymagania formułowane pod adresem osób funkcjonujących w owej cywilizacji. Rośnie zapotrzebowanie na człowieka, nie tylko na takiego, który uzyskał dyplom renomowanej uczelni, ale głównie na takiego, który zdobytą w procesach edukacyjnych wiedzę i umiejętności potrafi należycie spożytkować na użytek własny i swojego otoczenia. Osoba, która ma wysokie kompetencje, potrafi myśleć holistycznie, poszukiwać nowych innowacyjnych rozwiązań i skutecznie je wdrażać w życie realizując ambitne cele, rozumie innych, dba o swój nieustanny rozwój osobowy i zawodowy itd. Słowem jest kompetentnym fachowcem, urzędnikiem, czy menadżerem (określany mianem profesjonalisty) zmierzającym do osiągania profesjonalizmu. Problematyce profesjonalizmu i pożądanym cechom, które winny charakteryzować profesjonalistę poświęcone zostały rozważania zawarte w niniejszym tekście.
EN
Continuous development of the majority civilization processes (including technology and advanced manufacturing technology, information systems, organization of work, etc.) makes a constant grow of demands formulated to the people operating in this civilization. There is a growing demand not only for man, who graduated from prestigious universities but mainly for man, who is able to properly use the knowledge and skills gained in process of learning for their own use and their surrounding areas. A person who is highly competent, can think holistically, looking for new innovative solutions and effectively implement them in life pursuing ambitious goals. A man who understands the other, take care of his continuous personal and professional development etc. In one word he is a competent expert, officer or manager (referred as professional) aimed to achieve professionalism. Issues of professionalism and a desirable feature that should characterize a professional devoted to the considerations contained herein.
Contributors
 • Politechnika Koszalińska
References
 • Beck U., Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności, przeł. S. Cieśla, Wyd. „Scholar”, Warszawa 2002.
 • Beckman S., Professionalization: borderlty and autonomy in work, [w:] M. Burrage, R. Torstendahl (red.), Professions in theory and history. Rethinking the study of the professions, Sage Publications, London 1990.
 • Bobrowski F., Słownik łacińsko-polski, Wilno 1910, t. 2.
 • Burrell G., Morgan G., Sociological paradigms and organizational analysis, Heinemann, London 1979.
 • Collins R., Conflict sociology: towards an explanatory science, Academic Press, New York 1975.
 • Collins R., Market closure and the conflict theory of the professions, [w:] J. M. Burrage, R. Torstendahl (red.), Professions in theory and history. Rethinking the study of the professions, Sage Publications, London 1990.
 • Cudowska A., Tożsamość społeczna w „innej nowoczesności”. Ulricha Becka koncepcja społeczeństwa ryzyka, [w:] J. Nikitorowicz, D. Misiejuk, M. Sobecki, T. Human (red.), Etniczność i obywatelskość w Nowej Europie. Konteksty edukacji międzykulturowej, Wyd. Uniwersyteckie, Białystok 2007.
 • Czarkowska L.D., Nowy profesjonalizm. Kultura profesjonalna informatyków – antropologia organizacji, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2010.
 • Elzioni A., A comparative analysis of complex organizations. On power involvements and their correlates, Free Press, New York 1961.
 • Evetts I., Introduction, trust and professionalism: challenges and occupational changes, Current Sociology 2006, nr 4.
 • Giddens A., Laskem S., Modernizacja refleksyjna. Polityka, tradycja i estetyka w porządku społecznym nowoczesności, przeł. J. Konieczny, PWN, Warszawa 2009.
 • Giddens A., Nowoczesność i tożsamość: „Ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności, PWN, Warszawa 2002.
 • Gołębniak B.D., Zmiany edukacji nauczycieli. Wiedza – biegłość – refleksyjność, Edytor, Poznań-Toruń 1998.
 • Hoyle E., Professionality, professionalism and control in teaching, [w:] V. Houhgton i in. (red.), Management of organizations and individuals, World Lock Educational in association with Open University Press, London 1975.
 • Kaniewski A.M., Etyka i pedagogika. Etyczne aspekty pracy nauczyciela: wyzwania dla profesjonalizmu nauczycielskiego, [w:] J.M. Michalak (red.), Etyka i profesjonalizm w zawodzie nauczyciela, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010.
 • Kownacki S., Sterniczuk H., Zach R., Zarządzanie jako sprawowanie władzy w organizacji, [w:] A.K. Koźmiński (red.), Współczesne koncepcje zarządzania, PWN, Warszawa 1987.
 • Koźmiński A.K., Kultura menedżerska, [w:] J. Kozielecki (red.), Humanistyka przełomu wieków, Wyd. Akademickie „Żak”, Warszawa 1999.
 • Koźmiński A.K., Zarządzanie w warunkach niepewności. Podręcznik dla zaawansowanych, PWN, Warszawa 2004.
 • Łucewicz J. (red.), Socjologia organizacji. Problemy podstawowe, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Wrocław 1995.
 • Malinowski M.J., Przemiany współczesnego świata. Charakterystyka, dynamika, kierunki i perspektywy, [w:] Rocznik Filozoficzno-Społeczny „Civitas Hominibus”, Wyd. Wydziału Humanistycznego Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, Łódź 2014, nr 9.
 • Michałowska D.A., Wartości w świecie edukacji na początku XXI wieku, Wyd. Naukowe Wydziału Nauk Społecznych UAM, Poznań 2013.
 • Noworolnik-Mastalska M., Rozwój profesjonalny jako uczenie się w relacjach, „Studia Zawodoznawcze” 2013, nr 2.
 • Oleksyn T., Zarządzanie kompetencjami, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
 • Piątkowska M., Skazani na sukces, „GazetaPraca.pl” – dodatek do „Gazety Wyborczej” nr 18 z dnia 30 kwietnia 2012 r.
 • Plewka Cz., Nauczyciel na drodze do profesjonalizmu, [w:] Kreatywność w edukacji szkolnej, I. Adamek, U. Szuścik (red.), Wyd. „LIBRON”, Kraków 2015.
 • Salander S., Associative strategies in the process of professionalization. Professional strategies and scientification of occupations, [w:] M. Burrage, R. Torstendahl (ed.), Professions in theory and history. Rethinking the study of the professions, Sage Publications, London 1990.
 • Sikorski Cz., Profesjonalizm. Filozofia zarządzania nowoczesnym przedsiębiorstwem, PWN, Warszawa 1995.
 • Słownik 100 tysięcy potrzebnych słów, J. Bralczyka (red.), PWN, Warszawa 2005.
 • Stenhouse L., Authority, education and emancipation, London 1985.
 • Sztompka P., Teoria socjologiczna XX wieku, [w:] J.H. Turner, Struktura teorii socjologicznej, PWN, Warszawa 1985.
 • Torstendahl R., Essential properties, strategic aims and historical development: Tyree approaches to theories of professionalism, [w:] M. Burrage, R. Torstendahl (red.), Professions in theory and history. Rethinking the study of the professions, Sage Publications, London 1990.
 • Vollmer H.M., Mills D.L. (red.), Professionalization, New Jersey 1966.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1895-197X
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-0b7bbaeb-4a41-46ce-889d-6c9ff4f5a5db
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.