PL EN


2015 | 4 (783) | 33-41
Article title

Wizja jakości wizualnej w procesach eksploatacji otoczenia

Title variants
EN
Visual Quality’s Vision In the Environment Exploitation Processes
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Racjonalna eksploatacja otoczenia wizualnego człowieka jako element trwałego wzrostu jakości życia jest źródłem oszczędności m.in. energii, surowców, potencjału oraz podstawowej strategii uzyskania korzyści materialnych i niematerialnych. Istnieje zatem potrzeba oraz konieczność poszukiwania nowych metod poprawy efektywności eksploatacji elementów otoczenia wizualnego, w tym lepszego wykorzystania instrumentów wspierających organizację i zarządzanie. Problematyka dojrzewania jakości wizualnej jako zestawu pożądanych cech i właściwości polega na nieustannym cyklu doskonalenia oczekiwań, wyobrażeń oraz doświadczeń przekładających się na zadowolenie z użytkowania produktów, usług i systemów. Kluczową rolę w rozwoju wiedzy eksploatacyjnej o jakości wizualnej odgrywają przemysły kreatywne jako przedsiębiorczość najmocniej związana z kreacją.
EN
A rational exploitation of human visual surroundings as the element of life's quality durable growth is an economic source of energy, materials, potential, and of basic strategy to obtain material and immaterial advantages. Therefore, a need has been present and a necessity of searching for new methods of improvement of the effectiveness in exploitation of visual surroundings units, and for a better use of the instruments supporting organisation and management. The problems of visual quality's maturation as an aggregate of desirable values and properties depend on a constant cycle of improving expectations, images and experiences translated into a user's satisfaction on products, services and systems. A key role in developing the exploitation knowledge about visual quality is played by creative industries as entrepreneurship the most oriented on a visual creation.
Contributors
  • mgr Katarzyna Kołomańska, Stowarzyszenie Jakości w Sztukach Wizualnych (SJSW), www.sjsw-aqva.blogspot.com
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-0b7fff16-0d72-4356-b69f-8f2a37c4d97f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.