PL EN


2017 | 17 | 44 | 923-934
Article title

Managing Suburban Area Using Landscape Evaluation and Valorisation Methods

Content
Title variants
PL
Zarządzanie strefą podmiejską przy użyciu metod oceny i waloryzacji krajobrazu
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Suburban zone is an extremely conflicted area exposed to very dynamic changes. Popularity of the suburbs increases every year. The rapid increase of population density and net migration from cities to rural areas changes the spatial, aesthetic and social character of these areas. Hence, it is a very important task to manage the suburban areas and to adequate planning for the environmental protection and development. A tool that can be used for this purpose is the landscape valorization. There are many methods of landscape valorization, therefore, they should be used skillfully by selecting the most important elements and rejecting those that may unfavorably affect spatial evaluate, maintaining the most objective approach.
PL
Strefa podmiejska jest obszarem niezwykle konfliktowym, na którym dochodzi do bardzo dynamicznych zmian. Z roku na rok tereny podmiejskie stają się coraz bardziej popularne. Gwałtowny wzrost gęstości zaludnienia oraz rosnące saldo migracji z miast na tereny wiejskie powodują zmianę charakteru tych obszarów pod względem przestrzennym, estetycznym i społecznym. Dlatego też bardzo ważnym zadaniem jest zarządzanie strefą podmiejską i odpowiednie planowanie dotyczące ochrony jak i kształtowania jej krajobrazu. Narzędziem, które można do tego celu wykorzystać jest waloryzacja krajobrazu. Metod waloryzacji jest bardzo dużo, dlatego też należy stosować je w sposób umiejętny, wybierając elementy najważniejsze oraz odrzucając te, które mogą niekorzystnie wpływać na ocenianą przestrzeń, zachowując jednocześnie podejście jak najbardziej obiektywne.
Year
Volume
17
Issue
44
Pages
923-934
Physical description
Dates
published
2017-12-31
Contributors
 • Institute of Landscape Architecture, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Poland
 • Institute of Landscape Architecture, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Poland
 • Institute of Landscape Architecture, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Poland
redactor
References
 • Antrop, M. (2004). Landscape change and the urbanization process in Europe. Landscape and urban planning 67(1): 9-26.
 • Arriaza, M.; Cañas-Ortega, J. F.; Cañas-Madueño, J. A.; Ruiz-Aviles, P. (2004). Assessing the visual quality of rural landscapes. Landscape and urban planning 69(1), 115-125.
 • Bogdanowski, J. (1990). Metoda jednostek i wnętrz architektoniczno-krajobrazowych (JARK-WAK) w studiach i projektowaniu (Units and architectural-landscape interior method in studies and design).
 • Cymerman, R.; Hopfer, A. (1988a). Wykorzystanie zdjęć fotograficznych do oceny krajobrazu obszarów wiejskich. Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie 18: 39-48.
 • Cymerman, R.; & Hopfer, A. (1988b). Zastosowanie metody Sóhngena do oceny wartości przyrodniczych krajobrazu obszarów wiejskich. Acta Academiae Agriculturae Technicae Olstenensis 323: 15-28.
 • Europe, C. O. (2000). European Landscape Convention.
 • Janecki, J. (1995). Natura jest krzywa (Nature is a curve). Człowiek i przyroda 3: 35-42.
 • Kajdanek, K. (2011). Pomiędzy miastem a wsią. Suburbanizacja na przykładzie osiedli podmiejskich Wrocławia (Between a city and a village. Suburbanisation using the example of suburban housing districts of Wrocław). Zakład Wydawniczy" Nomos".
 • Kowalczyk, A. (1992). Metodologia i metodyka badań percepcji krajobrazu z punktu widzenia potrzeb turystyczno-wypoczynkowych (Methodology of landscape perception studies from the point of view of tourism and leisure),[w:] Metody oceny środowiska przyrodniczego. Wizualne zmiany krajobrazu. Antropogeniczne zmiany środowiska: 25-36.
 • Kowalczyk, A. (2000). Geografia turyzmu (Tourism geography). Wydawn. Nauk. PWN.
 • Litwin, U.; Bacior, S.; Piech, I. (2009). Metodyka waloryzacji i oceny krajobrazu (Methodology of valorisation and landscape evaluation). Geodezia, kartografija i aerofotoznimannija 71: 14–25.
 • Lynch, K. (1960). The image of the city (Vol. 11). MIT press.
 • Ode, Å.; Tveit, M. S.; Fry, G. (2010). Advantages of using different data sources in assessment of landscape change and its effect on visual scale. Ecological indicators 10(1): 24-31.
 • Senetra, A. (2001). Zagospodarowanie rekreacyjne jako element rozwoju przestrzeni wiejskiej na przykładzie regionu warmińsko-mazurskiego (Recreational development as an element of the development of rural space on the example of Warmińsko-Mazurskie). Katedra Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego. UWM w Olsztynie.
 • Tammaru, T.; van Ham, M.; Leetmaa, K.; Kährik, A.; Kamenik, K. (2013). The ethnic dimensions of suburbanisation in Estonia. Journal of Ethnic and Migration Studies 39(5): 845-862.
 • United Nations. (2012). World Urbanization Prospects: The 2011 revision. United Nations. Department of Economic and Social Affairs. Population Division.
 • Ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu (Act of 24 April 2015 amending certain acts in relation to strengthening landscape protection instruments), DzU z 2015 r.; poz. 774.
 • Waligórska, M.; Kostrzewa, Z.; Potyra, M.; Rutkowska, L. (2014). Prognoza ludności na lata 2014-2050 (Population Projection 2014-2050). Central Statistical Office of Poland.
 • Wejchert, K. (1984). Elements of urbanistic composition. Warszawa: Wydawnictwo Arkady.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-0b94e684-9022-424f-82f7-75dec9ac354f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.