PL EN


2018 | 3/2018 | 35-54
Article title

Pozycja opiekunów nieformalnych i􀁢rodziny w systemach opieki długoterminowej w Unii Europejskiej

Content
Title variants
EN
The position of informal carers and families in long-term care systems within the European Union
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł zawiera przegląd sytuacji opiekunów nieformalnych i rodzinnych w systemach opieki długoterminowej w krajach Unii Europejskiej. W pierwszej części została przedstawiona w optyce wielosektorowości rola, jaką odgrywać może rodzina w polityce społecznej, zwłaszcza w obszarze opieki długoterminowej nad osobami niesamodzielnymi. W drugiej części omówiono stosunek społeczeństw europejskich do roli rodziny w obliczu konieczności zapewnienia opieki długoterminowej nad niesamodzielnymi seniorami. Następnie została przedstawiona skala zaangażowania w opiekę długoterminową nad bliskimi w krajach Unii Europejskiej. W czwartej części pokazano, jak wygląda system wsparcia opiekunów rodzinnych i/lub nieformalnych w poszczególnych systemach krajowych w Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem perspektywy godzenia pracy z opieką długoterminową. Całość wieńczą wnioski.
EN
The article provides an overview of informal and family caregivers (carers) in the national long-term care systems within the European Union. In the first part, there is shown – based on a multi-sectoral social policy concept – the role of family and the informal sector in social policy, in particular in long-term care. In the second part, examined is the attitude of European societies to the role of the family in the provision of long-term care and support for infi rm elderly people. In the next part is information about the level of engagement of informal and family carers in long-term care and elderly care in European countries. Next, in a comparative perspective illustrated is the variety of national long-term systems, especially concerning work-family balance measures. Finally, there are some conclusions drawn and pointers for Polish public policy.
Year
Issue
Pages
35-54
Physical description
Dates
published
2018-12-19
Contributors
 • Uniwersytet Warszawski
References
 • Bakalarczyk R., Polityka wsparcia nieformalnych opiekunów niesamodzielnych osób starszych. Na podstawie zmian prawnych w latach 2003–2015, Warszawa 2013.
 • Bouget D., Spasova S., Vanhercke B., Work-life balance measures for persons of working age with dependent relatives in Europe A study of national policies 2016, 2016.
 • Colombo F. et al., Help wanted? Providing and paying for long-term care, Paris 2011.
 • Czepulis-Rutkowska Z., Systemy emerytalne i opieki długoterminowej. Kierunki reform a zmiana społeczna i starzenie się ludności [w:] Praca i polityka społeczna. Współczesne tendencje i wyzwania, Studia i Monografie, Warszawa 2013.
 • Czub K., Szpyrka S., Zięba M., Pogłębione studium usług opiekuńczych skierowanych do osób starszych. Środowiskowa opieka formalna i nieformalna. Raport z badań, Poznań 2017.
 • Eurofound, Working and caring: Reconciliation measures in times of demographic change, October 2015.
 • Eurocarers, Informal carers’ skills and training – a tool for recognition and empowerment, 2016.
 • Eurocarers, The impact of caregiving on informal carers’ mental and physical health, 2016.
 • European Commission, Health and long-term care in European Union. Report, http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ ebs_283_en.pdf (18.02.2016).
 • Evers A., Shifts in the welfare Mix – Introducing a New Approach for the Study of Transformations in Welfare and Social Policy [w:] Shifts in Welfare Mix. Their Impact on Work, Social Services and Welfare Policies, ed. A. Evers, H. Wintersberger, Vienna 1988.
 • Grewiński M., Wielosektorowa polityka społeczna w Polsce. O przeobrażeniach państwa opiekuńczego, Warszawa 2009.
 • Hoffman F., Rodrigues R., Informal carers. Who take care for them?, April 2010.
 • Księżopolski M., Polska polityka społeczna na tle modeli występujących w Europie [w:] Europa socjalna. Iluzja czy rzeczywistość?, red. W. Anioł, M. Duszczyk, P.W. Zawadzki, Warszawa 2011.
 • Łuczak P., Opieka długoterminowa w Polsce i w Republice Czeskiej, Poznań 2015.
 • Marska-Dzioba N., Świadczenia dla opiekunów w krajach Unii Europejskiej, „Ubezpieczenia społeczne. Teoria i praktyka”, Warszawa 2015, nr 2.
 • Milligan C., There is no such place like Home, 2009.
 • Powell M., Zrozumieć wielosektorową gospodarkę dobrobytu, Warszawa 2010.
 • Racław M., Opiekunowie rodzinni jako pracodawcy migrantek – nowi tradycjonaliści z klasy średniej [w:] Niewidzialna siła robocza. Migranci w usługach opiekuńczych nad osobami starszymi, red. P. Sobiesiak-Penszko, Warszawa 2015.
 • Supińska J., Debaty o polityce społecznej, Warszawa 2013.
 • Triantafillou J. i in., Informal care in the long-term care system, „European Overview Paper” May 2010, http://www.euro.centre.org/data/1278594816_84909.pdf (7.03.2016).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1731-0725
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-0bd0bccb-a571-4312-8360-148e5920aae9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.