PL EN


2014 | 183 cz 2 | 196-207
Article title

Formy innowacji strukturalnych w doskonaleniu strategii organizacyjnych

Content
Title variants
EN
Structural Forms of Innovation in Improving Organizational Strategies
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Changes taking place in the modern economy make it increasingly difficult to manage the company. Management of the enterprise is connected with taking action in areas such as: shaping the organizational structure, relationship building market, etc. Organizational strategy allows the use of innovation and the creativity of all employees to achieving market advantage. The aim of this article is to present the methods and techniques of improving organizational strategies used to build the modern structural solutions. Particular attention will be paid to the methods and techniques for improving organizational structures which are the main instruments of the design and implementation of organizational strategies.
Year
Volume
Pages
196-207
Physical description
Contributors
References
 • Bartusik K.: Analiza zmian strukturalnych w kontekście strategii przedsiębiorstwa. Kraków 2002.
 • Bieniok H. i inni: Metody sprawnego zarządzania. Placet, Warszawa 1997.
 • Binsztok A.: Organizacja fraktalna. W: Zarządzanie przedsiębiorstwem w turbulentnym otoczeniu. Ku superelastycznej organizacji. Red. R. Krupski. PWE, Warszawa 2005.
 • Brilman J.: Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania. PWE, Warszawa 2002.
 • Cannon J.T.: Business Strategy and Policy. Harcourt, Brace & World, New York 1968.
 • Chandler A.D. Jr.: Strategy and Structure: Chapters in the History of the American Industrial Enterprise. MIT Press, Cambridge, MA 1969.
 • Doskonalenie struktur organizacyjnych przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy. Red. A. Stabryła. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2009.
 • Chrobak R.: Virtuelle Organisation. "Zeitschrift Fuhrung + Organisation" 1996, nr 2.
 • Gach D., Nowak O.: Firma wirtualna - model przyszłościowy. "Przegląd Organizacji" 1997, nr 12.
 • Grajewski P.: Organizacja procesowa. Determinanty organizacji procesowej. PWE, Warszawa 2007.
 • Krajewski L.J., Ritzman L.P.: Operations Management Strategy and Analysis. Addison- -Wesley, Massachusetts 1990.
 • Krupski R., Niemczyk J., Stańczyk-Hugiet E.: Koncepcje strategii organizacji. PWE, Warszawa 2009.
 • Learned E.P., Christiansen R.C., Andrews K.R., Guth W.D.: Business Policy: Text and Cases. Homewood III, Irwin 1969.
 • Lorsch J.W.: Managing Culture: The Invisible Barrier to Strategic Change. "California Management Review" 1986, Winter.
 • Martyniak Z.: Metody organizowania procesów pracy. PWE, Warszawa 1996.
 • Martyniak Z.: Organizacja i zarządzanie - 15 efektywnych metod. Antykwa, Kraków- -Kluczbork 1997.
 • Martyniak Z.: Metody organizacji i zarządzania. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 1999.
 • Mintzberg H., Ahlstrand B. i Lampel J.: Strategic Safari. A Guided Tour Through the Wilds Of Strategic Management. A Division of Simon & Schuster Inc, by Henry Mintzberg, Ltd., Bruce Ahlstrand, and Joseph Lampel, New York 1998.
 • Mikołajczyk Z.: Techniki organizatorskie w rozwiązywaniu problemów zarządzania. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
 • Mintzberg H.: The Structuring of Organization. Englewood Cliffs, New York 1979.
 • Moszkowicz M.: Strategia przemian przedsiębiorstwa okresu przemian. PWE, Warszawa 2000.
 • Obłój K.: Koncepcje strategii organizacyjnej. "Przegląd Organizacji" 1988, nr 11.
 • Obłój K.: Strategia organizacji. W poszukiwaniu trwałej przewagi konkurencyjnej. PWE, Warszawa 2007.
 • Palmen L., Baron M.: Przewodnik dla animatorów inicjatyw klastrowych w Polsce. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2008.
 • Perechuda K.: Metody zarządzania przedsiębiorstwem. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 1999.
 • Rokita J.: Organizacja ucząca się. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2003.
 • Rumelt P.R.: Evaluation of Strategy: Theory and Models. W: Strategic Management. Red. D.E. Schendel, Ch.W. Hofer. Little Brown, Boston 1979.
 • Stachowicz-Stanusch B.: Krótki przewodnik po szkołach formułowania strategii. "Przegląd Organizacji" 2000, nr 1.
 • Tilles S.: How to Evaluate Corporate Strategy. "Harvard Business Review" 1963, July- -August.
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 2003 r. o zmianie ustawy o finansowym wspieraniu inwestycji oraz ustawy o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców. Dz.U. 2003, nr 159, poz. 1537.
 • Uyterboeven H., Ackerman R., Rosenblum J.W.: Strategy and Organization. Homewood III, Irwin 1973.
 • Zarządzanie strategiczne. Koncepcje - metody. Red. R. Krupski. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 1998.
 • Zimniewicz K.: Współczesne koncepcje i metody zarządzania. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 • Żelazek K.: Przedsiębiorcy dostrzegli zalety wspólnych działań. "Rzeczpospolita" 2007, nr 70.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-0bec05c7-b967-4a83-aae9-6ffc43e35523
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.