PL EN


2019 | 2/2019 (82) | 218-232
Article title

Key Success Factors in Project Management from the Perspective of Organisation’s Project Maturity – Research Results

Content
Title variants
PL
Kluczowe czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami z perspektywy dojrzałości projektowej organizacji – wyniki badań
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Identification of key success factors is of significant importance for the smooth management of projects and this phenomenon has been explored by numerous studies. However, a cognitive gap remains regarding the strength of the relationship between key success factors and the level of project maturity. The aim of the article is to identify key success factors in project management in the basic units of local government in Poland and to verify the extent to which these factors depend on the degree of project maturity of the organization. The article is based on the assumption that a link between project maturity and key success factors in project management exists. The starting point of the study was the specificity of project maturity of an organisation from the perspective of project management excellence. The relationship between these factors and levels of project maturity of the surveyed units was verified, which allowed to identify factors having a significant impact on the level of excellence in project management in the organisation. Research covered 1,900 basic local government units in Poland. The article presents research results in dynamic terms covering two periods, 2010–2012 and 2016–2018. The research procedure was based on a standardized questionnaire with unit scale responses, and brought quantitative results that would allow drawing general conclusions and findings.
PL
Identyfikacja kluczowych czynników sukcesu ma istotne znaczenie dla sprawnego przebiegu zarządzania projektami, a zjawisko to stanowi przedmiot licznych badań. Jednakże wciąż istnieje luka poznawcza odnosząca się do siły związku kluczowych czynników sukcesu z poziomem dojrzałości projektowej. Celem artykułu uczyniono identyfikację kluczowych czynników sukcesu w zarządzaniu projektami w podstawowych jednostkach samorządu terytorialnego w Polsce oraz określenie zależności tych czynników z poziomem dojrzałości projektowej organizacji. U podstaw niniejszego artykułu leży założenie o istnieniu związku pomiędzy dojrzałością projektową a kluczowymi czynnikami sukcesu w zarządzaniu projektami. Punktem wyjścia w badaniu uczyniono specyfikę dojrzałości projektowej organizacji z perspektywy doskonałości zarządzania projektami. Relacje pomiędzy tymi czynnikami a poziomami dojrzałości projektowej badanych jednostek poddano weryfikacji, co pozwoliło wyznaczyć czynniki mające istotny wpływ na poziom doskonałości w zarządzaniu projektami w organizacji. Badaniami zasadniczymi objęto 1900 podstawowych jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. W artykule przedstawiono wyniki badań w ujęciu dynamicznym obejmujące lata 2010–2012 oraz 2016–2018. Postępowanie badawcze oparte na ustandaryzowanym kwestionariuszu ankietowym z wyskalowanymi odpowiedziami pozwoliło na uzyskanie kwantytatywnych wyników, umożliwiających wyprowadzenie ogólnych wniosków i konkluzji.
Year
Issue
Pages
218-232
Physical description
Dates
published
2019-05-06
Contributors
 • Department of Organization and Management Theory, Poznań University of Economics and Business.
References
 • 1. Amoatey, Ch., & Hayibor M. (2017). Critical success factors for local government project stakeholder management. Built Environment Project and Asset Management, 7(2).
 • 2. Banihashemi, S., Hosseini, M., Golizadeh, H., & Sankaran, S. (2017). Critical success factors (CSFs) for integration of sustainability. International Journal of Project Management, 35, 1103–1119.
 • 3. Besteiro, E., Pinto, J., & Novaski, O. (2015). Success Factors in Project Management. Business Management Dynamics, 4(9), March, 19–34.
 • 4. Demirkesen, S., & Ozorhon, B. (2017). Impact of integration management on construction project management performance. International Journal of Project Management, 35.
 • 5. Dolata, M., (2014). Effectiveness from the Perspective of Project Management in the Local Government Units in Poland – Empirical Research Results. Nauki o Zarządzaniu. Management Sciences, 4(21).
 • 6. Gunasekera, V., & Chong, S. (2018). Knowledge management critical success factors and project management performance outcomes in major construction organisations in Sri Lanka: A case study. Journal of Information and Knowledge Management Systems, 48 (4), 537–558.
 • 7. Haffer J., & Haffer R. (2015). Positive employee attitudes as a determinant of project success and business excellence: the case of Poland. Journal of Positive Management, 6(4), 15–28.
 • 8. Haffer, J. (2015). Commitment of Project Executors as a Key Factor of Project Success. Organization and Management, (155), 145–158.
 • 9. Harmon, P. (2014). Business Process Chang. The MK/OMG Press, Elsevier Science.
 • 10. Hyväri, I. (2006). Success of Projects in Different Organisational Conditions. Project Management Journal, 37(4).
 • 11. Iyer, K.C., & Jha, K.N. (2005). Factors Affecting Cost Performance Form Indian Constructions Projects. International Journal of Project Management, 23(4).
 • 12. Joslin, R., & Mü ller, R. (2015). Relationships between a project management methodology and project success in different project governance contexts. International Journal of Project Management, 33, 1377–1392.
 • 13. Juchniewicz, M. (2017). Dojrzałość projektowa organizacji w angażowaniu interesariuszy projektu w procesy zmian [Stakholder management maturity – change process perspective]. Management Forum, 1, Wrocław.
 • 14. Karbownik, A., & Spałek, S. (2005). Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami. Przegląd Organizacji, (1).
 • 15. Kerzner, H. (2017). Project Management. A Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling. United States: John Wiley & Sons.
 • 16. Kisielnicki, J. (2013). Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi. Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business.
 • 17. Kowalczyk, M., Mikurenda, K., & Spychalska M. (2015). Kluczowe czynniki sukcesu Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej w świetle badań pierwotnych. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 74(2).
 • 18. Koźmiński, A., & Piotrowski, W. (red.). (2000). Zarządzanie. Teoria i praktyka (wyd. 5). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • 19. Kożuch, B., & Sienkiewicz-Małyjurek, K. (2013). Managerial Competencies and Effectiveness Factors in the Project Management. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 14(11/1), 105–115.
 • 20. ManPower Polska. (2016). 10 najbardziej poszukiwanych zawodów w Polsce w Europie i na świecie. Raport badawczy, czerwiec 2009. Retrieved from: http://ccifp.pl/10-najbardziej-poszukiwanych-zawodow-manpower/.
 • 21. Maylor, H. (2010). Project management. Harlow: Financial Times Prentice Hall.
 • 22. PriceWaterhouseCoopers. (2015). Badania nad poprawą wyników działalności przedsiębiorstw poprzez zarządzanie projektami. Maszynopis niepublikowany.
 • 23. Pszczołowski, T. (1978). Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji. Wrocław: Ossolineum.
 • 24. Radujkovića, M., & Sjekavica, M. (2017). Project Management Success Factors, Creative Construction Conference, CCC 2017, 19–22 June, Primosten, Croati.
 • 25. Schlichter, J. (1999). Surveying Project Management Capabilities. PM Network, 13(4).
 • 26. Standish Group’s CHAOS Report. (2009). Retrieved from: http://grupapm.pl/files/BC_02_2010_-Czynniki_niepowodzen_projektow.pdf (16.02.2013).
 • 27. Szpitter, A. (2014). Pojęcie projektu i jego rola w zarządzaniu. In: J. Sadowska, M. Chmielewski (eds.), Zarządzanie projektami. Wybrane aspekty. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 • 28. Szymczak, M. (ed.). (1978). Słownik języka polskiego (vol. I). Warszawa: PWN.
 • 29. Tuman, J. (2006). Studies in Comminications Management: Achieving Project Success Trough Team Bulding and Stakeholder Management. In: J. Haffer (2015), Commitment of Project Executors as a Key Factor of Project Success. Organization and Management, 155, 145–158.
 • 30. Westerveld, E. (2003). The Project Excellence Model: Linking Success Criteria and Critical Success Factors. International Journal of Project Management, 21(6).
 • 31. Zuo, J., Nguyen, Q., Ma, T., & Gao, S. (2018). Soft skills of construction project management professionals and project success factors: A structural equation model. Engineering, Construction and Architectural Management, 25(3), 425–442.
 • 32. Zurga, G. (2018). Project management in public administration. TPM – total project management maturity model. the case of Slovenian public administration. Transylvanian Review of Administrative Sciences, February, 14(53), Part E, 144–159.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1644-9584
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-0c060c3c-a52e-40eb-8f46-9363f4d37ff2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.