PL EN


2016 | 2 | 137-146
Article title

POZIOM KWALIFIKACJI PRACOWNIKÓW A AKTYWNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW PRZEMYSŁOWYCH W POLSCE WSCHODNIEJ

Content
Title variants
EN
THE LEVEL OF QUALIFICATIONS OF EMPLOYEES AND INNOVATION ACTIVITY OF INDUSTRIAL ENTERPRISES IN EASTERN POLAND
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Wiedza, innowacyjna przedsiębiorczość oraz dopasowane do potrzeb organizacji kompetencje pracowników budują pozycję konkurencyjną przedsiębiorstw na rynku. Z drugiej strony odpowiednia identyfikacja uwarunkowań procesów innowacyjnych w organizacjach umożliwia akcelerację procesów kreowania, absorpcji i dyfuzji innowacji. Głównym celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie wyników badania dotyczącego określeniu wpływu poziomu kwalifikacji pracowników na aktywność innowacyjną przedsiębiorstw przemysłowych w Polsce Wschodniej. Główna hipoteza badawcza to twierdzenie, iż aktywność innowacyjna podmiotów gospodarczych jest uzależniona od szeregu determinant na nią wpływających, a konkretnie poziom kwalifikacji pracowników może wpływać na działalność innowacyjną w różnokierunkowy sposób. W przeprowadzonym badaniu ankietowym wzięło udział 1067 przedsiębiorstw przemysłowych, funkcjonujących na obszarze Polski Wschodniej, do której należą województwa: warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubelskie, świętokrzyskie oraz podkarpackie. W celu określenia oddziaływania wpływu poziomu kwalifikacji na aktywność innowacyjną przedsiębiorstw przemysłowych posłużono się modelami opartymi na analizie prawdopodobieństwa – modelami probitowymi. Artykuł jest kontynuacją badań i publikacji związanych z tematyką uwarunkowań innowacyjności przedsiębiorstw oraz częścią cyklu dotyczącego innowacyjności przedsiębiorstw przemysłowych funkcjonujących w Polsce Wschodniej.
EN
Knowledge, innovation and entrepreneurship tailored to the needs of the organization, skills and qualifications of employees are building the competitive position of companies in the market. On the other hand, identification of suitable conditions of innovation processes in organizations enable the acceleration of processes creation, absorption and diffusion of innovation. The main purpose of this article is to present the results of a study on the impact of employees’ qualifications on innovation activity of industrial enterprises in Eastern Poland. The main hypothesis of the research is the claim that innovative activity of economic entities is subject to a number of determinants affecting it, and the level of qualifications of employees can affect innovation activity in multidirectional way. The survey questionnaire was attended by 1067 industrial enterprises operating in Eastern Poland, which includes regions: Warmia-Mazury, Podlasie, Lublin, Świętokrzyskie and Podkarpackie. In order to determine the impact qualifications on innovation activity of industrial enterprises, probability theory was used – probit models. The article is a continuation of research and publications associated with the innovation activity in enterprises and is a part of a series on determinants of innovation activity of industrial enterprises in Eastern Poland.
Year
Issue
2
Pages
137-146
Physical description
Dates
published
2016-12-15
Contributors
 • Uniwersytet Szczeciński
References
 • Baruk J., Zarządzanie wiedzą i innowacjami, Adam Marszałek, Toruń 2006.
 • Beyer K., Współczesne uwarunkowania kształtowania kapitału ludzkiego organizacji, [w:] M. Białasiewicz (red.), Kształtowanie kapitału ludzkiego w organizacji, Wydawnictwo Naukowe US, Szczecin, 2013.
 • Beyer, Funkcjonowanie przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy, [w:] „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy” 2013, nr 35.
 • Beyer K., Proces zarządzania kapitałem intelektualnym jako wyzwanie dla przedsiębiorstw, [w:] Zeszyty Naukowe US nr 734, Studia i Prace WNEiZ nr 28, Wydawnictwo Naukowe US, Szczecin 2012.
 • Czerniachowicz B., Wybrane uwarunkowania rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw, [w:] red.) R. Borowiecki, T. Rojek, Współczesne formy relacji międzyorganizacyjnych. Współpraca, kooperacja, sieci. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Fundacja UE w Krakowie, Kraków 2014.
 • Czerniachowicz, Rola potencjału pracy w kształtowaniu innowacyjności przedsiębiorstwa, [w:] „Studia i Prace” 2014, nr 38, Zeszyty Naukowe WNEiZ.
 • Czerniachowicz, Kapitał ludzki w kształtowaniu innowacyjności przedsiębiorstw, [w:] E. Wszendybyl-Skulska (red.), Innowacyjność współczesnych organizacji. Wybrane aspekty, Kongres Nauk o Zarządzaniu, Dom Organizatora TNOiK, Toruń 201, Warszawa 2016.
 • Czerniachowicz B., Świadek A., Aktywność innowacyjna systemów przemysłowych a koniunktura gospodarcza na przykładzie województwa dolnośląskiego, [w:] „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2015, nr 401.
 • Harrigan K.R., Dalmia G., Knowledge Workers: The Last Bastion of Competitive Advantage, „Planning Review” 1991, no. 19(6)
 • Dierickx I., Cool K., Asset Stock Accumulation and Sustainability of Competetive Advantage, „Management Science” 1989, no. 35(12).
 • Jabłoński M., Zarządzanie wartością przedsiębiorstw o orientacji jakościowej a kapitał intelektualny, Oficyna Wydawnicza Humanitas, Sosnowiec 2009.
 • Janasz K., Ryzyko i niepewność w zarządzaniu projektami innowacyjnymi, [w:] E. Urbanowska-Sojkin, P. Bartkowiak (red.), Ryzyko w zarządzaniu strategicznym. Aspekty podmiotowe i przedmiotowe, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2013.
 • Juchnowicz M., Elastyczne zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacji wiedzy, Difin, Warszawa 2007.
 • Mroczko F., Ryzyko innowacji opartej na wiedzy, [w:] E. Urbańczyk (red.), Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa, Kreos, Szczecin 2004.
 • Stanisz A, Przystępny kurs statystyki, t. II, Statsoft, Kraków 2007.
 • Szarucki M., Orientacja innowacyjna przedsiębiorstwa a jego sukces, „Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego” 2011, nr 4/3.
 • Szopik-Depczyńska K., Korzeniewicz W., Kapitał ludzki w modelu wartości przedsiębiorstwa, „Zeszyty Naukowe” 2011, nr 692, Studia i Prace WNEiZ nr 24.
 • Szopik-Depczyńska, Wiedza i kooperacja w procesie zarządzania działalnością B+R, „Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania” 2014, nr 38, tom 1.
 • Szopik-Depczyńska K., Determinanty innowacyjności przedsiębiorstw przemysłowych Polski Wschodniej, [w:] M. Makowiec (red.), Wybrane problemy w kształtowaniu zachowań organizacyjnych, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2015.
 • Świadek A., Szopik-Depczyńska K., Wielkość przedsiębiorstw a innowacyjność regionalnego systemu przemysłowego w województwie pomorskim w latach 2009-11, „Współczesna Gospodarka” 2014, Vol. 5, Iss. 2.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1895-197X
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-0c3c7fd0-9190-4982-93c3-0aead4d99153
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.