PL EN


2018 | 32 | 546-567
Article title

O religii w Chińskiej Republice Ludowej. Notatka z rozmowy przeprowadzonej przez radcę ambasady polskiej w Pekinie z zastępcą kierownika Pracowni Badawczej w Urzędzie do spraw Religii przy Radzie Państwa Chińskiej Republiki Ludowej 20 sierpnia 1987 r.

Authors
Content
Title variants
EN
About Religion in the People’s Republic of China. Note from a Conversation Held by the Counsellor of the Polish Embassy in Beijing with the Deputy Head of the Research Unit at the Office for Religious Affairs at the State Council of the People’s Republic of China on 20 August 1987
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
20 sierpnia 1987 r. radca ambasady Polskiej w Pekinie odbył rozmowę z zastępcą kierownika Pracowni Badawczej w Urzędzie do spraw Religii przy Radzie Państwowej Chińskiej Republiki Ludowej. Sprawozdanie z niej zawiera artykuł. Zostało ono poprzedzone wstępem, w którym nakreślono historyczne i kulturowe uwarunkowania mające istotne przełożenie na politykę komunistów chińskich wobec religii. Wskazano również na fakt, że decydenci Komunistycznej Partii Chin za największe potencjalne zagrożenie dla swej władzy uznawali Kościół katolicki, który poddany został najcięższym represjom w okresie dyktatury Mao Zedonga i w najmniejszym stopniu skorzystał z późniejszej liberalizacji. Ukazano również metody podporządkowywania przedstawicieli poszczególnych wyznań polityce ChRL oraz formalnoprawne uwarunkowania funkcjonowania związków wyznaniowych w Państwie Środka.
EN
On 20 August 1987, the counsellor of the Polish Embassy in Beijing held a conversation with the deputy head of the Research Unit at the Office for Religious Affairs at the State Council of the People’s Republic of China. The article includes a report on it. It is preceded by an introduction which outlines historical and cultural conditions which have a significant impact on the policy of Chinese communists towards religion. It is also pointed out that the decision-makers of the Communist Party of China considered the greatest potential threat to their power to be the Catholic Church, which was subjected to the most severe repression during the dictatorship of Mao Zedong and benefited from the later liberalisation the least. Methods used to subordinate representatives of particular denominations to the policy of the PRC as well as formal and legal conditions for the functioning of religious associations in the Middle Kingdom are also presented.
Contributors
elaborated by
 • Instytut Pamięci Narodowej
References
 • Barteczko S., Przegrane bitwy Mao, Warszawa 1981.
 • Baija Z., Spojrzenie na chińską politykę reform i otwarcia na świat, przeł. K. Kasprzak Toruń 2017.
 • Bayer J., Dziak W., Tybet. Szkice z dziejów chińsko-tybetańskich, Warszawa 2015.
 • Benken P., System komunistyczny i jego rozwój na terenie Indochin. Wietnam, Laos, Kambodża [w:] Oblicza komunizmu. Wybór problemów, red. E. Krasucki, D. Wybranowski i in., Szczecin 2015.
 • Benken P., „O wielkości, mądrym przywództwie i wielkiej osobowości Drogiego Przywódcy” – kilka uwag dotyczących uwarunkowań systemu politycznego Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej, „Acta Politica Polonica” 2017, nr 1 (39).
 • Chu C., The Catholic Church in China: 1978 to the Present, New York 2012.
 • Cieciura W., Muzułmanie chińscy. Historia, religia, tożsamość, Warszawa 2014.
 • De La Torre A., Chińska Republika Ludowa [1949–1976]. Model maoistowski [w:] Oblicza komunizmu. Wybór problemów, red. E. Krasucki, D. Wybranowski i in., Szczecin 2015.
 • Dikötter F., Wielki głód: tragiczne skutki polityki Mao 1958–1962, przeł. B. Gadomska, Wołowiec 2013.
 • Dobraczyński J., W Państwie Środka. Notatki z podróży do Chin, Warszawa 1987.
 • Dziak W.J., Kim Ir Sen, Warszawa 2001.
 • Dziak W.J., Różne modele sprawowania władzy komunistycznej na przykładzie Korei Północnej, Chińskiej Republiki Ludowej i Ludowej Republiki Albanii [w:] Władza w PRL. Ludzie i mechanizmy, red. K. Rokicki, R. Spałek, Warszawa 2011.
 • Halimarski A., Chińska Republika Ludowa a Watykan, Warszawa 1989.
 • Halimarski A., Stosunki ChRL–Watykan w latach 1979–1982, „Sprawy Międzynarodowe” 1983, nr 10.
 • Halimarski A., Trzy kręgi polityki zagranicznej Chin, Warszawa 1982.
 • Ho Thanh Ł., Chińska Republika Ludowa (1976–2009). Komunizm po śmierci Mao Zedonga [w:] Oblicza komunizmu. Wybór problemów, red. E. Krasucki, D. Wybranowski i in., Szczecin 2015.
 • Jędraszewski M., Partia komunistyczna walcząca z religią i państwo komunistyczne gwarantujące wolność religijną jako teoretyczne podstawy marksizmu-leninizmu w walce z religią i Kościołem katolickim w krajach realnego socjalizmu, „Poznańskie Studia Teologiczne” 2008, nr 22.
 • Kissinger H., O Chinach, przeł. M. Komorowska, Wołowiec 2014.
 • Leese A.D., Mao Cult: Rhetoric and Ritual in China’s Cultural Revolution, New York 2011.
 • Leung B., Sino-Vatican Relations: Problems in Conflicting Authority 1976–1986, Cambridge 1992.
 • Levi N., System polityczny Korei Północnej. Aspekty kulturowe, Warszawa 2013.
 • Malek R. SVD,, Notatki na temat aktualnej sytuacji Kościoła w Chinach, „Przegląd Powszechny” 2002, nr 12.
 • Meyer M., Znaczenie kultury i instytucji dla gospodarki ChRL, Warszawa 2013.
 • Polit J., Chiny, Warszawa 2004.
 • Rumiancew A., Źródła i ewolucja „idei Mao Tse-tunga”, przeł. K. Krzymowska, D. Kułakowska, S. Radziszewski, Warszawa 1974.
 • Szczudlik-Tatar J., Źródła i charakter polityki Chin wobec kościoła katolickiego – element kształtowania mocarstwowej pozycji [w:] Współczesne Chiny w kontekście stosunków międzynarodowych, red. J. Wardęga, Kraków 2013.
 • Szynkiewicz S., Mniejszości etniczne [w:] Chiny. Przemiana państwa i społeczeństwa w okresie reform 1978–2000, red. K. Tomala, Warszawa 2001.
 • Szynkiewicz S., Zmiany polityki Chińskiej Republiki Ludowej wobec mniejszości etnicznych po 1978 roku: ku uznaniu odrębności kulturowych [w:] Wielkie przemiany w Chinach. Próba bilansu reform Deng Xiaopinga, red. K. Gawlikowski, M. Ławacz, Warszawa 2012.
 • Tomala K., Mniejszości narodowe w ChRL – ich pozycja i rozwój demograficzny. Część 1, „Acta Asiatica Varsoviensia” 1991, nr 5.
 • Vogel E.F., Deng Xiaoping and the Transformation of China, Cambridge–London 2011.
 • Wybranowski D., Maoizm [w:] Wybrane współczesne doktryny polityczne, red. A. Kawecki, A. Wojtaszak, D. Wybranowski, Szczecin 1999.
 • Xie Z., Religious Diversity and Public Religion in China, Aldershot–Burlington 2006.
 • Yang C.K., Religion in Chinese Society: A Study of Contemporary Social Functions of Chinese Religious Behaviour, Berkeley–Los Angeles–London 1970.
 • Yang F., Religion in China: Survival and Revival under Communist Rule, New York 2012.
 • Zemanek B., Na granicy kultur. Mniejszości narodowe a polityka międzynarodowa ChRL [w:] Współczesne Chiny w kontekście stosunków międzynarodowych, red. J. Wardęga,Kraków 2013.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-0c8cf4ff-7666-467e-9d91-1f6da2e8644d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.