PL EN


2018 | 18 | 4 | 1381-1396
Article title

Selected solutions of environmentally- friendly urban transport systems

Selected contents from this journal
Title variants
PL
Wybrane, przyjazne środowisku rozwiązania miejskich systemów transportowych
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The article is related to urban transport systems. The authors focus on solutions that will positively influence the problem of excessive noise or pollution generated in cities through transport activities. They refer to existing single initiatives, but also demonstrate the need for complex solutions that integrate solutions into a single system that enables the use of various means of transport through organizational and ICT solutions. The aim of the article was to present a review of selected solutions that could reduce the harmful effects of transport, which can be used to improve the environmental performance of urban transport systems.
PL
Artykuł poświęcony został tematyce miejskich systemów transportowych. W pracy skupiono się na rozwiązaniach, które mają pozytywnie wpłynąć na problemy nadmiernego hałasu czy zanieczyszczeń powstałych w miastach poprzez działalność transportową. Autorzy odnieśli się do istniejących już pojedynczych inicjatyw ale także ukazali potrzebę zastosowania rozwiązań kompleksowych, których zadaniem jest integracja rozwiązań w jeden system umożliwiający korzystanie z różnych środków transportu poprzez rozwiązania organizacyjne oraz ICT (ang. Information and Communication Technologies). Celem artykułu było zaprezentowanie przeglądu wybranych rozwiązań, które mogą ograniczyć szkodliwy wpływ transportu na wybranych rozwiązań stosowanych w celu poprawy ekologiczności miejskich systemów transportowych.
Year
Volume
18
Issue
4
Pages
1381-1396
Physical description
Dates
published
2018-12-01
Contributors
 • Silesian University of Technology, Faculty of Transport, Poland
 • Silesian University of Technology, Faculty of Transport, Poland
References
 • Berdo, J. (2006). Zrównoważony rozwój. W stronę życia w harmonii z przyrodą, Sopot: Earth Conservation.
 • Borkowski, P. (2017). Towards an Optimal Multimodal Travel Planner—Lessons from the European Experience. In: Sierpiński G. (ed.). Advanced Solutions of Transport Systems for Growing Mobility. Advances in Intelligent Systems and Computing 505: 163–174. Cham: Springer.
 • BRT Data (2018). Data about BRT transport around the world, Available at: https://brtdata.org/. Accessed 7 October 2018.
 • Cervero, R. (1998). The Transit Metropolis, Washington: Island Press.
 • Chen F., Turoń, K., Kłos, M.J., Czech, P., Pamuła, W., Sierpiński, G. (2018). Fifth generation of bike-sharing systems - examples of Poland and China. Scientific Journal Silesian University of Technology, Series Transport 99: 5-13.
 • Communication From The Commission To The European Parliament, The Council, The European Economic And Social Committee And The Committee Of The Regions (2013). Clean Power for Transport: A European alternative fuels strategy, COM(2013), 17, Brussels 24.01.2013.
 • Czech, P, Turoń, K., Barcik, J. (2018). Autonomous vehicles: basic issues. Scientific Journal of Silesian University of Technology. Series Transport 100: 15-22.
 • Czech, P., Turoń, K., Sierpiński, G. (2017). Development of the Bike-Sharing System on the Example of Polish Cities. In: Macioszek, E., Sierpiński, G. (eds). Recent Advances in Traffic Engineering for Transport Networks and Systems. TSTP 2017. Lecture Notes in Networks and Systems, vol 21: 161-169. Cham: Springer.
 • Czech, P., Turoń, K., Urbańczyk, R. (2017). Bike-Sharing as an Element of Integrated Urban Transport System. In: Sierpiński G. (eds) Advanced Solutions of Transport Systems for Growing Mobility. TSTP 2017. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 631: 103-111. Cham: Springer.
 • Green Paper on the impact of transport on the environment (1992) – A Community strategy for “sustainable mobility” COM(92) 46. Brussels.
 • Eberts, R. (2015). Understanding the Impact of Transportation on Economic Development. Transportation and Economic Development - Transportation in the New Millennium, Available at: http://onlinepubs.trb.org/onlinepubs/millennium/00138.pdf38.pdf . Accessed 2 January 2018.
 • Esztergár-Kiss, D., Csiszár, Cs. (2015). Evaluation of multimodal journey planners and definition of service levels. International Journal of Intelligent Transportation Systems Research 13: 154–165.
 • European Commission (2011). White Paper: Roadmap to a Single European Transport Area – Towards a competitive and resource efficient transport system. COM(2011) 144, Brussels, 28.3.2011.
 • Földes, D., Csiszár, Cs. (2015). Route Plan Evaluation Method for Personalized Passenger Information Service. Transport 30(3): 273-285.
 • Himmel S., Zaunbrecher B.S., Ziefle M., Beutel M.C. (2016). Chances for Urban Electromobility. In: Marcus A. (Eds.) Design, User Experience, and Usability: Novel User Experiences. DUXU 2016. Lecture Notes in Computer Science, vol 9747. Cham: Springer.
 • Janecki, R., Krawiec, S., Sierpiński, G. (2010). Publiczny transport zbiorowy jako kluczowy element zrównoważonego systemu transportowego Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii Silesia. In. Pyka R. (eds). Sposób na Metropolię. Idee a społeczne oczekiwania wobec projektu utworzenia śląsko-zagłębiowskiej metropolii. 105-131. Katowice: UM Katowice, RSS MSNP UŚ.
 • Karl-Henrik, R., Holmberg, J., Broman, G. (1996). Simplicity without Reduction: Thinking Upstream Towards the Sustainable Society, Stockholm: Natural Step Environmental Institute.
 • Kubik, A., Turoń, K., Stanik, Z. (2018). Car-Sharing Systems Vehicles Versus Taxis In Urban Transport System – Legal Requirements, Technical Service, Operation”. Proceedings of the Fourth International Conference on Traffic and Transport Engineering, ICTTE 2018: 923-930, Belgrade: Net Scientific Research Center Ltd. Belgrade.
 • Levinson, H.,S., Zimmerman, S., Clinger, J., Gast, J. (2003). Bus Rapid Transit. Synthesis of Case Studies. 2003 Annual Meeting Transportation Research Board Washington, D.C. Available at: https://nacto.org/docs/usdg/brt_synthesis_of_case_studies_levinson.pdf . Accessed 3 January 2018.
 • Lewczuk K., Żak J., Pyza D., Jacyna-Gołda I. (2013). Vehicle Routing in Urban Area – Environmental and Technological Determinants. Urban Transport XIX, WIT Transactions on The Built Environment 130: 373-384.
 • Litman, T., Burwell, D. (2006). Issues in sustainable transportation. International Journal of Global Environmental Issues 6(4): 331-347.
 • Longo, M., Zaninelli, D., Viola, F., Romano, P., Miceli, R. (2015). How is the spread of the Electric Vehicles? 2015 IEEE 1st International Forum on Research and Technologies for Society and Industry Leveraging a better tomorrow (RTSI): 439 – 445.
 • Ministerstwo Energii (2016). Plan rozwoju elektromobilnści w Polsce. Energia do przyszłości, Warszawa.
 • OECD (2004). Assessment and decision making for sustainable transport. Paris: ECMT.
 • Our Common Future (1987). Report of the World Commission on Environment and Development, Transmitted to the General Assembly as an Annex to document A/42/427 - Development and International Co-operation: Environment http://www.un-documents.net/wced-ocf.htm
 • Paradowska, M. (2011). Intelligent transport systems as an instrument for sustainable urban development. Economic and Environmental Studies 11(4): 389-403.
 • Pawlak, N., Pawlak, J., (2018). Zrównoważony rozwój miast, Available at: http://www.agenda21.waw.pl/ Accessed: 5 Febryary 2018.
 • Pawłowska, B. (2013). Zrównoważony rozwój transportu na tle współczesnych procesów społeczno-gospodarczych. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 • PKPA (2018). Report: Alternative fuels in public transport. The Polish Congress of Alternative Fuels.
 • Shaheen, S.A, Chan, N.D., Micheaux, H. (2015) One-way carsharing’s evolution and operator perspectives from the Americas, Transportation 42(3): 519–536.
 • Sierpiński, G. (2017). Technologically advanced and responsible travel planning assisted by GT Planner, In: Macioszek E., Sierpiński G. (eds). Contemporary Challenges of Transport Systems and Traffic Engineering. Lecture Notes in Network and Systems 2: 65-77, Cham: Springer.
 • Sierpiński, G., Staniek, M. (2018). Platform to Support the Implementation of Electromobility in Smart Cities Based on ICT Applications – Concept of Electric Travelling Project. Scientific Journal of Silesian University of Technology. Series Transport 100: 181-189.
 • Tundys, B. (2008). Logistyka miejska, koncepcje, systemy, rozwiązania, Warszawa : DIFIN.
 • Turoń K. (2018). Car-Sharing Problems – Multi-Criteria Overview, Proceedings of the Fourth International Conference on Traffic and Transport Engineering, ICTTE 2018: 916-922, Belgrade: Net Scientific Research Center Ltd. Belgrade.
 • Turoń K., Czech, P. (2019). Polish systems of car-sharing - the overview of business to customer service market, In: Sierpiński G., Macioszek E. (eds. Directions of Development of Transport Networks and Traffic Engineering. 15th Scientific and Technical Conference "Transport Systems. Theory and Practice 2018": 17-26. Cham: Springer. ,
 • Turoń, K., Kubik, A., Łazarz, B., Stanik, Z., Czech, P. (2018) Car-sharing systems in the context of car operation, In: Mitianiec W., Noga M. (eds). KONMOT - 2018. Scientific Automotive Conference, September 13th-14th, 2018, Krakow, Poland. Book of abstracts. 412-414. Kraków : Wydaw. Politechniki Krakowskiej.
 • Wesołowski J. (2008). Miasto w ruchu. Dobre praktyki w organizowaniu transportu miejskiego, Łódz: Instytut Spraw Obywatelskich.
 • White Paper on Transport (2011). Roadmap to a single European transport area - Towards a competitive and RESOURCE-EFFICIENT transport system, Luxembourg.
 • Zhang Y., Mi Z. (2018). Environmental benefits of bike sharing: A big data-based analysis, Applied Energy 22: 296-301
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-0c963a64-f536-4edd-8416-c4de399954f1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.