PL EN


2013 | 2 | 5-22
Article title

Turystyczne obiekty noclegowe z udogodnieniami dla osób niepełnosprawnych

Content
Title variants
EN
Tourist Accommodation with Facilities for Disabled Persons
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W artykule omówiono przystosowanie bazy noclegowej do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zawarte w nim informacje dotyczą wyposażenia obiektów zbiorowego zakwaterowania w cztery rodzaje udogodnień, ewidencjonowane w ramach statystyki publicznej. Są to: pochylnie wjazdowe, drzwi automatycznie otwierane, odpowiednio przystosowane windy oraz pokoje i łazienki. Na zasadniczą treść artykułu składają się analizy ilościowe, dotyczące występowania udogodnień w bazie noclegowej według rodzajów i kategorii, przystosowania obiektów noclegowych w układzie regionalnym oraz odpowiedniego wyposażenia pokoi i łazienek. Ponadto przedstawiono zmiany w przystosowaniu obiektów w okresie 2002-2009. Powyższe zagadnienia poprzedza omówienie podstawowych wymagań, które powinna spełniać baza turystyczna przystosowana do obsługi niepełnosprawnych*. ---------------------- *Artykuł opracowano na podstawie pracy wykonanej przez autora w Instytucie Turystyki w Warszawie, Jagusiewicz (2010).
EN
In his article, the author discussed adjustment of the accommodation base to the needs of the disabled. The information contained in it concerns equipment of establishments of collective accommodation with the four types of facilities, being registered within the public statistics. These are: entrance slips, automatically opening doors, adequately adjusted lifts as well as rooms and bathrooms. The essential part of the article includes quantitative analyses concerning presence of facilities in the accommodation base by types and categories, adjustment of accommodation establishments in the regional profile and of adequate equipment of rooms and bathrooms. Moreover, there are presented alterations in establishments adjustment in the period of 2002-2009. The above-mentioned issues are preceded by a review of the essential requirements to be met by the tourist base adjusted to servicing the disabled.
Year
Issue
2
Pages
5-22
Physical description
References
 • Aktywność ekonomiczna ludności Polski w 2009 r.(2010), GUS, Warszawa.
 • Jagusiewicz A. (2003), Baza turystyczna dla osób niepełnosprawnych, „Problemy Turystyki”, nr 1-4.
 • Jagusiewicz A. (2010), Przystosowanie bazy turystycznej do potrzeb osób niepełnosprawnych, Instytut Turystyki, Warszawa.
 • Jagusiewicz A. (2003), Urządzenia w obiektach noclegowych turystyki dla osób niepełnosprawnych, Instytut Turystyki, Warszawa.
 • Karpińska J., Pałecka-Błaszczyk A., Zbrzeźna M. (2003), Ustawa o rehabilitacji zawodowej i spo-łecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Tekst ujednolicony i komentarze do zmian, KIG-R, Warszawa.
 • Karta Praw Osób Niepełnosprawnych, MP 1997, nr 50.
 • Narodowy spis powszechny ludności i mieszkań 2011, Raport z wyników (2012), GUS Warszawa.
 • Niepełnosprawność (2001), „Polityka Społeczna”, nr 4.
 • Podstawowe dane z zakresu ochrony zdrowia w 2009 r. (2010), GUS, Warszawa.
 • Turystyka w 2000 r. (2001), GUS, Warszawa.
 • Turystyka w 2002 r. (2003), GUS, Warszawa.
 • Turystyka w 2009 r. (2010), GUS, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-0c9744ea-c828-45fa-bd73-fc9981900f6a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.