PL EN


2016 | 19 | 97-107
Article title

Język i regionalna adaptacyjność architektury

Content
Title variants
EN
Architectural language and adaptability
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem niniejszego tekstu jest opisowe określenie warunków kształtowania architektonicznego języka form, w tym zwłaszcza form regionalnych, rozumianych jako zdolność adaptacji domeny architektury do lokalnych warunków, zarówno w wymiarze geograficznym (lokalne uwarunkowania klimatyczne, materiały, wydajność energetyczna czy technologie low-tech), jak i w wymiarze humanistycznym, w odniesieniu do lokalnych tradycji budowlanych. Ponadto przedstawia uwarunkowania i możliwości jego żywotnej reprodukcji, służących zaspokojeniu emocjonalnych, sentymentalnych i duchowych potrzeb człowieka lub w praktycznym wymiarze uwarunkowań „fizjologicznych”: minimalizacji negatywnego wpływu architektury na poziomie visceralnym i redukcji stresu. Zawiera przykładową analizę i klasyfikację metod replikacji opartą na przeglądzie literaturowym przykładów teoretycznych i prawnych konstruktów pomocnych w praktycznym kształtowaniu metod replikacji architektury regionalnej. Wnioski i rekomendacje: Przetrwanie i rozwój regionalnego (dostosowanego do otoczenia) charakteru architektury może mieć miejsce poprzez efektywne i świadome wykorzystanie jezyka architektury – języka wzorców i form, w praktyce zapisu kodu projektowego i planistycznego.
EN
The purpose of this paper is a descriptive determination of the conditions shaping the architectural language of forms, including, in particular, regional forms, understood as the ability to adapt domain architecture to local conditions, both in geographical (local climatic conditions, materials, energy efficiency, and technology low-tech), as and humanistic dimension, in relation to local building traditions. In addition, it presents the conditions and possibilities of its vital reproduction, to meet with emotional, sentimental and spiritual needs of man, or practical considerations of ”physiological" dimension: to minimize the negative impact of architecture at visceral level and stress reduction. It includes sample analysis and classification methods of replication, based on a review of the literature examples of theoretical and legal practical constructs to help in shaping the replication of regional architecture methods. Conclusions and recommendations: Surviving and strengthening regional(adjusted to the local environment) nature of architecture can take place only through effective and conscious use of architectural language - the language of patterns and forms, in the practice of recording architectural and legal notation of the architectural and planning code.
Year
Issue
19
Pages
97-107
Physical description
Dates
published
2016-09
Contributors
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, Zakład Planowania Przestrzennego, b.modrzewski@amu.edu.pl
References
 • Adam, R., 1995,Tradition and the Modern City, „Urbanities", Autumn 1995, s. 109-115.
 • Adam, R.,2010, Progress isn’t always modernist, Riba Journal, May 2010, s. 40-42.
 • Alexander, C., 1979, The Timeless Way of Building, New York.
 • Alexander, C., 1987,A New Thoery of Urban Design, New York.
 • Alexander, C.,2004, The Nature of Order,Berkley.
 • Crove, N., 1997,Nature and the Idea of a Man-Made World, Cambridge.
 • Dunster, B., 2009, Sense of place, Ecologist, June 2009, s. 29-31.
 • Gindroz, R., Robinson, R. i in., 2004,The Architectural Pattern Book, New York,London.
 • Hersey G., 2001, The Monumental Impulse: Architecture’s Biological Roots, Cambridge.
 • HRH The Prince of Wales, A Vision of Britain, Doubleday, London 1989
 • Jencks, C., Kropf, K., 2013, Teorie i manifesty architektury współczesnej, Warszawa.
 • Krier, L., 2007, Architecture: Choice or Fate, Singapoure.
 • Krier, L., 2011, Architektura wspólnoty, Gdańsk.
 • Leitner, H., 2015,Pattern Language, Graz.
 • Mouzon, S. A., 2004, Traditional Construction Patterns: Design & Detail Rules of Thumb, New York.
 • Norberg-Schulz, C., 2000, Bycie, przestrzeń i architektura, Warszawa.
 • Salingaros, N. A., 2008, A Theory of Architecture,Solingen.
 • Salingaros, N. A., 2013,Unified Architectural Theory, Kathmandu.
 • Scarlett, S. T., 2013, Simple rules, Wellesley.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-0c9939c7-91f3-440e-ad11-d4d6c49b4aec
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.