PL EN


2015 | 63 | 10: Glottodydaktyka | 163-172
Article title

Obszary wiedzy specjalistycznej i socjokulturowej w nauczaniu rosyjskiej komunikacji biznesowej

Title variants
EN
Specialist and Socio-Cultural Areas of Knowledge in Teaching Russian Business Communication
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Obecnie nauczanie języków specjalistycznych jest połączeniem obszarów wiedzy lingwistycznej, fachowej oraz socjokulturowej. Cele i treści nauczania są ukierunkowane na potrzeby uczących się i rozwój zawodowej kompetencji komunikacyjnej. W artykule rozpatrywana jest efektywność nauczania i uczenia się języków specjalistycznych. Skuteczność w tym zakresie umożliwia sprecyzowanie nie tylko językowych, ale także zawodowych i socjokulturowych treści nauczania oraz dobór adekwatnych i różnorodnych materiałów dydaktycznych.
EN
Contemporary specialist language teaching is a combination of linguistic, professional and socio-cultural areas of knowledge, applied in practice. The aims and contents of teaching are directed towards learners’ requirements and the development of the professional communicative competence. This article analyses the efficiency of teaching and learning specialist languages. The effectiveness in this field allows for a better specification not only linguistic but also professional and socio-cultural teaching material and choice of adequate and varied teaching aids.
Contributors
References
 • Banach B.: Tendencje interkulturowe we współczesnej glottodydaktyce, „Języki obce w szkole” 2003, nr 3, s. 3-14.
 • Bartmiński J., Lappo I., Majer-Baranowska U.: Stereotyp Rosjanina i jego profilowanie we współczesnej polszczyźnie, „Etnolingwistyka” 14(2002), s. 105-151.
 • Cholewa J.: Nauczanie języków specjalistycznych wczoraj i dziś, „Języki obce w szkole” 2013, nr 4, s. 75-80.
 • Ćwiklińska J., Szadyko, S.: Obszary wiedzy specjalistycznej w wybranych wariantach języka Business Communications, w: Teksty specjalistyczne w kontekstach zawodowych i tłumaczeniach, [Języki specjalistyczne, 5], Warszawa 2005, s. 81-88.
 • Grucza S.: Idiolekt specjalistyczny – idiokultura specjalistyczna – interkulturowość specjalistyczna, w: Teksty specjalistyczne w kontekstach międzykulturowych i tłumaczeniowych, [„Języki specjalistyczne, 6], Warszawa 2006, s. 30-49.
 • Krenska N.: Русский язык бизнеса в Польше – его основные проблемы, w: Komunikacja specjalistyczna, t. II: Specyfika Języków specjalistycznych, Warszawa 2009, s. 146-155.
 • Magala S. J.: Kompetencje międzykulturowe, przeł. J. F. Dąbrowski, Warszawa 2011.
 • Płużycka M.: Обучение восприятию текста в дидактике специального языка (на материале текстов преддоговорной переписки, „Linguodidactica” 12(2008), s. 123-134.
 • Zawadzka E.: Kulturowe uwarunkowania wybranych zachowań językowych i pozajęzykowych w biznesie, w: Język trzeciego tysiąclecia II, t. I: Nowe oblicza komunikacji we współczesnej polszczyźnie, [Język a komunikacja, 4], red. G. Szpila, Kraków 2002, s. 211-218.
 • Апальков В.Г.: Межкультурная компетенция в целях обучения иностранным языкам, w: tenże, Методика формирования межкультурной компетенции средствами электронно-почтовой группы, Москва 2011– za: http://www.mesi.ru/ [dostęp: 12.01.2015].
 • Володина Д. Н.: Формирование социокультурной компетенции на уроках русского языка как иностранного (сфера делового общения), „Молодой ученый” 7(2011), т. 2, s. 83-86 – za: http://www.moluch.ru / [dostęp: 10.12.2014].
 • Журавлева Л. С., Исаев Н.П., Калиновская М.М., Романова С.В.: Русский язык делового общения. Бизнес. Коммерция. Внешнеторговая деятельность, Лингводидактическое описание целей и содержания обучения. Продвинутый сертификационный уровень, Москва 2007.
 • Журавлева Л.С., Трушина Л.Б., Ускова О.А., Калиновская М.М., Лаврова Н.В.: Русский язык делового общения. Бизнес. Коммерция, Лингводидактическое описание целей и содержания обучения. Базовый сертификационный уровень, Москва 2003.
 • Журавлева Л.С., Трушина Л.Б., Ускова О.А., Калиновская М.М., Лаврова Н.В.: Русский язык делового общения. Бизнес. Коммерция, Лингводидактическое описание целей и содержания обучения. Средний сертификационный уровень, Москва 2002.
 • Зенталя Г.А.: Мир русского бизнеса в обучении специалистов по деловому русскому языку, Щецин 2012.
 • Зенталя Г.А.: Мир русского бизнеса в практике преподавания. Методические рекомендации и упражнения, Щецин 2012.
 • Культура устной и письменной речи делового человека, ред. И.М. Рожкова, Москва 2006.
 • Милославская С.К.: Русский язык как иностранный в истории становления европейского образа России, Москва 2012.
 • Сергеева А. В.: Русские стереотипы поведения. Традиции. Ментальность, Москва 2012.
 • Тер-Минасова С.Г.: Язык и межкультурная коммуникация, Москва 2008.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-0cbc7907-b1db-4777-a2d9-0a0201cf9527
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.