PL EN


2015 | 1(12) | 131-142
Article title

Powieściowy kodeks etyczny profesjonalizującego się dziennikarstwa. "W mętnej wodzie" Józefa Ignacego Kraszewskiego

Authors
Content
Title variants
EN
The nineteenth century ethical aspects of journalism as a  newly emerged profession in the Józef Ignacy Kraszewski’s novel "In troubled water".
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The main objective of this paper is to present a reflection on the process when journalism was becoming a profession at the end of XIX century. This process is depicted in the Kraszewski’s novel In troubled water (W mętnej wodzie). An additional aim is to present Kraszewski as a journalist and a press expert. The journalist ethos is described in the light of the social context of its time. The analyzed novel is treated as an extraordinary moral code of newly emerged profession of journalism.
PL
Celem głównym artykułu jest prezentacja refleksji nad najważniejszymi aspektami profesjonalizującego się dziennikarstwa zawartej w powieści Kraszewskiego W mętnej wodzie. Celem dodatkowym jest przybliżenie postaci Kraszewskiego jako dziennikarza i prasoznawcy oraz zarysowanie realiów epoki mających wpływ na etos dziennikarski. Analizowana powieść została potraktowana jako nietypowy „kodeks etyczny” rodzącej się profesji dziennikarskiej.
Year
Issue
Pages
131-142
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
References
 • Bachórz J., Zdziwienia Kraszewskim, [w:] Zdziwienia Kraszewskim, red. M. Zielińska, Wrocław 1990, s. 139–155.
 • Burkot S., Kraszewski Józef Ignacy, [w:] Literatura polska. Przewodnik encyklopedyczny, red. J. Krzyżanowski, C. Hernas, t. 1, Warszawa 1984, s. 504–506.
 • Czarnecki P., Etyka mediów, Warszawa 2008.
 • Dziki S., Józef Ignacy Kraszewski – prasoznawca, „Rocznik Historii Prasy Polskiej” 13 (2010) nr 1–2 (25–26), s. 39–55.
 • Fryze F., Rady dla dziennikarzy, „Zeszyty Prasoznawcze” 81 (1979) nr 3, s. 96–112.
 • Golka B., Michalski B., Etyka dziennikarska a kwestie informacji masowej, Warszawa 1989.
 • Jacy są, a jacy powinni być dziennikarze? Komunikat z badań, CBOS, oprac. M. Strzeszewski, Warszawa 2002, s. 13, http://cbos.pl/SPISKOM.POL/2002/K_068_02.PDF (10.12.2014).
 • Kosmanowa B., Dziennikarz i badacz polityczny. Z badań nad twórczością J. I. Kraszewskiego, Poznań 2002.
 • Kosmanowa B., Obecność J. I. Kraszewskiego w prasie wielkopolskiej wieku XIX. Uwagi wstępne, [w:] Z dziejów prasy wielkopolskiej XIX–XX w., t. 4, red. M. Kosman, Poznań 1998, s. 31–40.
 • Kraszewski J. I., Gawędy o literaturze i sztuce, Lwów 1857.
 • Kraszewski J. I., Rachunki: z roku 1866, Poznań 1867.
 • Kraszewski J. I., W mętnej wodzie, Poznań–Lwów–Warszawa 1870.
 • Kraszewski J. I., Zarysy społeczne, Warszawa 1893.
 • Lechicki C., Feliks Fryze (1843–1907), „Zeszyty Prasoznawcze” 81 (1979) nr 3, s. 89–95.
 • Opinie na temat pracy dziennikarzy. Komunikat z badań, CBOS, oprac. M. Omyła-Rudzka, Warszawa 2012, http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2012/K_164_12.PDF (10.12.2014).
 • Pisarek W., Kodeksy etyki dziennikarskiej, [w:] Dziennikarstwo i świat mediów, red. Z. Bauer, E. Chudziński, Kraków 1996, s. 289–298.
 • Sasińska–Klas T., Dziennikarstwo – zawód czy wyzwanie?, [w:] Dziennikarstwo i świat mediów, red. Z. Bauer, E. Chudziński, Kraków 2000, s. 349–358.
 • Słomkowska A., Zasługi J. I. Kraszewskiego dla prasy warszawskiej, [w:] A. Słomkowska, Dziennikarze warszawscy, Warszawa 1979, s. 208–266.
 • Trępiński A., Józef I. Kraszewski – dziennikarz, „Zeszyty Prasoznawcze” (1960) nr 4, s. 61–74.
 • Zakrzewski S., Etyka dziennikarska – wczoraj i dziś, [w:] Polubić dziennikarstwo, red. S. Zakrzewski, Poznań 2009, s. 85–118.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-0ccadfc9-848f-4532-8b16-38ed297aa5c5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.