Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 4(64) | 245–284

Article title

Ocena zgodności z Konstytucją RP niektórych przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Content

Title variants

EN
Assessment of conformity to the Constitution of certain provisions of the Act on Copyright and Related Rights

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
The provisions subject to the assessment of the Constitutional Tribunal concern the extent to which the rightholder, whose copyrights have been infringed, may require the person who infringed those rights to repair the damage by payment of a sum of money in the amount equivalent to two times of an appropriate salary, which would be due because of the authorized person’s consent to use the work. In its question of law, the Supreme Court questioned the claimed a nonconformity to the Constitution of provisions of the Act to the extent that it “imposes an obligation to pay twice the appropriate remuneration to the entity entitled under the economic copyright”. In the draft position of the Sejm it has been claimed, that the provision mentioned above conforms to the Constitution.

Year

Issue

Pages

245–284

Physical description

Contributors

 • Doktor nauk prawnych, jbucinska@op.pl ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2643-1437

References

 • 1. Barta J., Markiewicz R., Prawo autorskie i prawa pokrewne, Warszawa 2011.
 • 2. Błeszyński J. Ochrona majątkowych praw autorskich na drodze cywilnej [w:] System prawa prywatnego, t. 13, Prawo autorskie, red. J. Barta, Warszawa 2017.
 • 3. Bogdalski P., Środki ochrony autorskich praw majątkowych oraz ich dochodzenie w świetle prawa polskiego, Kraków 2003.
 • 4. Drzewiecki A. [w:] Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz, red. E. Ferenc-Szydełko, 2014, Legalis.
 • 5. Ferenc-Szydełko E. [w:] Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz, red. E. Ferenc-Szydełko, Warszawa 2014.
 • 6. Jankowska M., Komentarz do art. 79, teza 1 [w:] Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz, red. P. Ślęzak, 2017, Legalis.
 • 7. Lackoroński B., Raczkowski M., Komentarz do art. 415 [w:] Kodeks cywilny, t. IIIA, Zobowiązania. Część ogólna, red. K. Osajda, 2017, Legalis.
 • 8. Machnikowski P., Funkcja prewencyjna roszczeń pieniężnych powstających w razie naruszenia praw własności intelektualnej [w:] Spory o własność intelektualną. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorom Januszowi Barcie i Ryszardowi Markiewiczowi, red. A. Matlak, S. Stanisławska-Kloc, Warszawa 2013.
 • 9. Nowak-Gruca A., Cywilnoprawna ochrona autorskich praw majątkowych w świetle ekonomicznej analizy prawa, Warszawa 2013.
 • 10. Nowicka A., Sołtysiński S., Uwagi o projekcie ustawy wdrażającej dyrektywę 2004/48/WE w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej, „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 2006, nr 4.
 • 11. Olejniczak A., Komentarz do art. 415 [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, t. III, Zobowiązania – część ogólna, red. A. Kidyba, LEX nr 167898.
 • 12. Piesiewicz P.F., Prawo autorskie, autorskie prawa majątkowe, ochrona autorskich praw majątkowych, stosowne wynagrodzenie, naprawienie wyrządzonej szkody. Glosa do wyroku SN z dnia 10 listopada 2017 r., V CSK 41/14, LEX nr 344970.
 • 13. Podrecki P., Komentarz do art. 79, teza 1 [w:] Bukowski M. i in., Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz, 2015, LEX nr 466622.
 • 14. Podrecki P., Prawo autorskie, autorskie prawa majątkowe, ochrona autorskich praw majątkowych, stosowne wynagrodzenie, naprawienie wyrządzonej szkody. Glosa do wyroku SN z dnia 7 grudnia 2017 r., V CSK 145/17, LEX nr 344971.
 • 15. Poźniak-Niedzielska M. [w:] M. Poźniak-Niedzielska, J. Szczotka, M. Mozgawa, Prawo autorskie i prawa pokrewne. Zarys wykładu, Bydgoszcz–Warszawa–Lublin 2007.
 • 16. Targosz T., Tischner A., Dostosowanie polskiego prawa własności intelektualnej do wymogów prawa wspólnotowego. Uwagi na tle projektu z dnia 24 maja 2006 r. ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz o zmianie innych ustaw, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego” 2007, nr 1.
 • 17. Tischner A., Harmonizacja prawa polskiego z wymogami dyrektywy w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej – cz. II, „Monitor Prawniczy” 2005, nr 14.
 • 18. Tischner A., Komentarz do zmiany art. 79 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych wprowadzonej przez Dz. U. z 2007 r. Nr 99 poz. 662 [w:] T. Targosz, A. Tischner, Komentarz do ustawy z dnia 9 maja 2007 r. o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz niektórych innych ustaw, 2008, LEX nr 34672.
 • 19. Tuleja P., Komentarz do art. 2 [w:] Konstytucja RP, t. I, Komentarz. Art. 1–86, red. M. Safjan, L. Bosek, Warszawa 2016.
 • 20. Tuleja P., Wpływ przesłanki funkcjonalnej na sposób rozpoznania pytania prawnego przez Trybunał Konstytucyjny, „Przegląd Sądowy” 2017, nr 6.
 • 21. Wojtyczek K., Granice ingerencji ustawodawczej w sferę praw człowieka w Konstytucji RP, Kraków 1999.
 • 22. Zaradkiewicz K., Instytucjonalizacja wolności majątkowej. Koncepcja prawa podstawowego własności i jej urzeczywistnienie w prawie prywatnym, Warszawa 2013.
 • 23. Żerański P., Granica rygoryzmu podstawowych roszczeń czysto majątkowych w ochronie majątkowych praw autorskich, „Przegląd Prawa Handlowego” 2009, nr 8.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-0ccafdd3-7c79-4240-81f7-4ab8b2f51dcd
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.