Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 1(27) |

Article title

INTENSYWNOŚĆ ORGANIZACJI PRODUKCJI W EKOLOGICZNYCH I KONWENCJONALNYCH GOSPODARSTWACH MLECZNYCH

Content

Title variants

EN
INTENSITY OF THE PRODUCTION ORGANISATION IN ORGANIC AND CONVENTIONAL DAIRY FARMS

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W pracy dokonano analizy porównawczej intensywności organizacji produkcji między gospodarstwami mlecznymi prowadzącymi działalność rolniczą w ekologicznym i konwencjonalnym systemie produkcji. Badane grupy gospodarstw były położone na terenie południowej (15 gospodarstw ekologicznych) oraz centralnej i wschodniej Polski (15 gospodarstw konwencjonalnych). Badania przeprowadzono w formie wywiadu kierowanego, a zebrane informacje dotyczyły roku gospodarczego 2010/2011. Określono powierzchnię i strukturę użytkowania ziemi i zasiewów, obsadę inwentarza żywego oraz wielkość roślinnej i zwierzęcej produkcji globalnej i towarowej. Analiza wykazała wiele różnic między tymi dwoma systemami produkcji, począwszy od wielkości gospodarstw i struktury użytkowania ziemi po efekty produkcyjne. Dokonano również podstawowej analizy statystycznej, która wykazała istotny ujemny związek między areałem użytków rolnych oraz dodatni związek między obsadą zwierząt a intensywnością organizacji produkcji. Natomiast współczynniki korelacji między badanymi zmiennymi w wyróżnionych grupach gospodarstw różniły się od siebie.
EN
This paper presents a comparative analysis of the intensity of the production organization between dairy farms conducting agricultural activity in organic and conventional production systems. Study groups of farms were located in the southern (fifteen organic farms), central and eastern part of Poland (fifteen conventional farms). The study was conducted in the form of a directed interview in the marketing year 2010/2011. Area, structure of land use and crop, livestock and the size of plant and animal in the production global and commodity were specified. The analysis showed a lot of differences between the two systems of production, from the area of farm and structure of land use and finally the production outputs. Basic statistical analysis was also conducted. It showed a significant negative correlation between the area of agricultural land and a positive correlation between the livestock and intensity of organisation of production. However, the correlation coefficients between the studied variables in the analysed farm groups differed from each other.

Contributors

 • Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

References

 • Brelik A., 2010. Stan obecny i uwarunkowania rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce. Zagadnienia Doradztwa Rolniczego 1/2, 86-94.
 • Dyrektywa Rady (91/676/EWG) z dnia 12 grudnia 1991 r. dotycząca ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego. 1991. Dz. Urz. L 375 z 31.12.1991.
 • Gill S., 2007. Perspektywy rozwoju krajowego przemysłu mleczarskiego w obliczu zmian konkurencyjności polskiego mleczarstwa w UE po 2013 roku. Podejście mikroekonomiczne. W: Polskie mleczarstwo. Raport o stanie branży i perspektywach jego rozwoju. Wyd. ZPPM, Warszawa, 46-54.
 • Głowacki M., 2002. Regionalne zróżnicowanie intensywności rolnictwa w Polsce. Pam. Puław. 130 (I), 213-221.
 • Jankowska-Huflejt H., Prokopowicz J., 2011. Wpływ wybranych czynników produkcyjnoekonomicznych na rozwój górskich i nizinnych łąkarskich gospodarstw ekologicznych w latach 2004-2009. J. Res. Appl. Agric. Engin. 56 (3), 158-163.
 • Józwiak W., Mirowska Z., 2006. Sytuacja ekonomiczna i aktywność inwestycyjna gospodarstw rolnych w Polsce i w innych krajach unijnych. IERiGŻ PIB, Warszawa.
 • Kocira S., 2009. The intensity of organisation of production and the European Size Unit and the agricultural type of farms. J. Agribus. Rural Dev. 3 (13), 99-104.
 • Kopeć B., 1987. Intensywność organizacji w rolnictwie polskim w latach 1960-1980. Rocz. Nauk Roln. Ser. G, 84, 1, 7-26.
 • Mańko S., Sass R., Sobczyński T., 2006. Poziom zrównoważenia produkcji rolniczej w krajach UE. W: Problemy intensyfikacji produkcji zwierzęcej z uwzględnieniem ochrony środowiska i standardów UE. W: Mater. XII Międzynarodowej Konferencji Naukowej. IBMER, Warszawa, 289-294.
 • Runowski H., 2007. Poszukiwanie równowagi ekonomiczno-ekologicznej i etycznej w produkcji mleka. Rocz. Nauk Roln. Ser. G, 93, 2, 13-26.
 • Sawa J., 2008. Nakłady materiałowo-energetyczne jako czynnik zrównoważenia procesu produkcji rolniczej. Inż. Roln. 5 (103), 243-248.
 • Stanisz A., 1998. Przystępny kurs statystyki. T. 1. Statsoft Polska, Kraków.
 • Szajner P., Szczególska M., 2007. Stan polskiego mleczarstwa na tle pozostałych krajów członkowskich UE i świata. W: Polskie mleczarstwo. Raport o stanie branży i perspektywach jego rozwoju. Wyd. ZPPM, Warszawa, 30-45.
 • Szuk T., 2009. Mechanization influence on organisation intensity of selected farms on the Lower Silesia area. J. Agribus. Rural Dev. 2 (12), 233-240.
 • Ustawa z dnia 26.07.2000 r. o nawozach i nawożeniu. 2000. Dz. U. Nr 89, poz. 991
 • Żakowska-Biemas S., Gutkowska K., 2003. Rynek żywności ekologicznej w Polsce i w krajach Unii Europejskiej. Wyd. SGGW, Warszawa.
 • Ziętara W., 2007. Ekonomiczne i organizacyjne problemy produkcji mleka przy wysokiej wydajności jednostkowej. Rocz. Nauk Roln. Ser. G, 93, 2, 27-31.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-0ccd4b8c-badb-4994-86e8-f861918b8c84
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.