Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 4(50) | 55-59

Article title

Rozwój odnawialnych źródeł energii w polskiej polityce regionalnej

Authors

Title variants

EN
Development of Renewable Energy Sources in Polish Regional Policy

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem artykułu jest ocena najważniejszych czynników rozwoju energetyki odnawialnej jako podstawy kształtowania polityki regionalnej w Polsce. Polityka Unii Europejskiej zmierza do zwiększania udziału odnawialnych źródeł energii. W Polsce rozwój instalacji odnawialnych źródeł energii został zahamowany. Wynika to z polityki państwa. Koszty niewykonania zobowiązań w zakresie udziału tych źródeł w końcowym zużyciu energii będą wyższe od kosztów dostosowania się do celów wyznaczonych dla Polski do roku 2030. Rozwój odnawialnych źródeł energii może być ważnym czynnikiem dla rozwoju energetyki rozproszonej, a w szczególności prosumenckiej. Może to przyczynić się do rozwoju regionów. Wymaga jednak odpowiedniego systemu wsparcia. W ogłoszonej w lutym 2017 rządowej Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju został przyjęty model dalszego rozwoju energetyki scentralizowanej, opartej na źródłach węglowych. Wsparcie dla źródeł odnawialnych będzie ograniczone do działalności klastrów energii, spółdzielni energetycznych oraz dla źródeł o stabilnej charakterystyce produkcji, które mają jednak wysokie koszty produkcji. Skoro polityka państwa nie przewiduje odpowiedniego wspierania rozwoju energetyki odnawialnej, to odpowiedzialność za ten rozwój powinny wziąć na siebie regiony.
EN
The aim of the article is to assess the most important factors for the development of renewable energy as the basis for shaping regional policy in Poland. The EU policy aims to increase the share of renewable energy sources. In Poland, the development of renewable energy sources has been stopped. This is due to the state policy. The costs of default on the share of these sources in final energy consumption will be higher than the cost of adapting to the objectives set for Poland by 2030. The development of renewable energy sources can be an important factor for the development of distributed energy production, and in particular for Prosumers. It can contribute to the development of regions. However, it requires an appropriate support system. The government's Strategies for Responsible Development announced in February 2017 adopted a model for the further development of centralized power, based on carbon sources. Support for renewable sources will be limited to energy clusters, energy co-operatives, and sources with stable production characteristics, but with high production costs. Since state policy does not foresee adequate support for the development of renewable energy, the responsibility for this development should be taken by the regions.

Contributors

  • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

References

  • Graczyk A., Wielewska I., Piaskowska-Silarska M. (2017): Rozwój odnawialnych źródeł energii w Polsce. Problemy bezpieczeństwa energetycznego i lokalnego wykorzystania zasobów. Monografia/Texter, Warszawa, Texter.
  • Wojtkowska-Łodej G., Graczyk A., Szablewski A.T. (2016): Uwarunkowania rozwoju energetyki w zakresie polityki energetycznej i regulacyjnej. Warszawa, Dom Wydawniczy Elipsa.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-0cfb06ab-bdad-46ec-b82b-9fba7188b90a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.