PL EN


2017 | 18 |
Article title

Indywidualny charakter utworu jako przesłanka ochrony prawnoautorskiej dzieła technicznego

Title variants
EN
INDIVIDUAL CHARACTER OF A PIECE OF WORK AS A CONDITION OF COPYRIGHT PROTECTION OF TECHNICAL WORKS
Languages of publication
Abstracts
PL
Specyfika dzieł technicznych polega na tym, że z założenia służą one realizacji celów pragmatycznych. Użytkowy charakter dzieł technicznych wpływa na proces kształtowania treści i formy utworu. Na „działalność twórczą o indywidulanym charakterze” mają wpływ takie okoliczności, jak ograniczenia technologiczne, przewidywalność spodziewanego rezultatu działalności czy praktyka postępowania. W konsekwencji dzieła techniczne można przeciwstawić „klasycznie” pojmowanym utworom służącym zaspokojeniu potrzeb duchowych człowieka. Analiza polskiej doktryny i orzecznictwa sądów polskich prowadzi do wniosku, że o ile przesłanka działalności twórczej w przypadku dzieł technicznych co do zasady będzie spełniona, o tyle wątpliwe jest, na ile proces twórczy, stratyfikowany czynnikami obiektywnymi, pozwala na indywidualne ukształtowanie dzieła technicznego. W rezultacie kwestia ochrony prawnoautorskiej dzieła technicznego w większości przypadków sprowadzać się będzie do odpowiedzi na pytanie, czy spełnia ono przesłankę indywidualnego charakteru utworu. Ustawowa przesłanka indywidulanego charakteru musi uwzględniać każdy przejaw działalności twórczej człowieka, w tym taki, który należy do szeroko rozumianej sfery dzieł niefikcjonalnych (dzieło techniczne, naukowe). W konsekwencji swoisty charakter dzieł technicznych rodzi pytania zarówno o to, w jakim stopniu przesłanka indywidualności realizuje się w przypadku dzieł technicznych, jak i o to, jakie jest samo znaczenie indywidualnego charakteru utworu w polskim prawie autorskim.
EN
Technical works serve, by their nature, for realization of practical purposes. Utilitarian nature of technical works has influence on the content and form of the work. Technological limitations, predictability of the expected results or practice of conduct are the factors which tailor the “creative activity of individual nature”. Consequently, we can counter “technical works” with “classical pieces of works”, which meet spiritual needs. The review of the legal writings and court rulings leads to the conclusion that, as a rule, creativity requirement will be met in case of technical works; nevertheless, it might be doubtful to what extent the creative process, stratified by objective factors, might allow to individually shape the technical work. As a result, in most cases the question of copyrightable protection for technical works comes to whether they meet the condition of individual character of work. Statutory condition of individual character of work needs to cover any manifestation of man’s creative activity, including those which belong to widely understood nonfictional field of works (technical or scientific works). Consequently, the specific nature of technical works raises the questions to what extent the individuality condition is met in case of technical works as well as what the meaning of individual nature of the work is from the Polish copyright law perspective.
Year
Issue
18
Physical description
Contributors
 • Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej
References
 • Ustawa z dnia 29 marca 1926 r. o prawie autorskiem, Dz. U. z 1935 r., nr 36, poz. 260, ze zm.
 • Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 666, ze zm.
 • Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 20 czerwca 2000 r., sygn. akt I KZP 16/00, LEX nr 40509.
 • Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 1 marca 2007 r., sygn. akt III CZP 94/06, OSNC 2007/7-8/95.
 • Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 8 maja 1998 r., sygn. akt I CKN 664/97, OSNC 1999/1/7.
 • Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 30 czerwca 2005 r., sygn. akt IV CK 763/04, OSP 2007/6/67.
 • Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 25 stycznia 2006 r., sygn. akt I CK 281/05, LEX nr 181263.
 • Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 24 stycznia 2007 r., sygn. akt III KK 438/06, OSNwSK 2007/1/289.
 • Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 19 lutego 2014 r., sygn. akt V CSK 180/13, LEX nr 1455199.
 • Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 15 września 1995 r., sygn. akt I ACr 620/95, LEX nr 62623.
 • Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 29 października 1997 r., sygn. akt I ACa 477/97, LEX nr 533708.
 • Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 9 września 2006 r., sygn. akt I ACa 490/06, LEX nr 298567.
 • Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 30 lipca 2012 r., sygn. akt I ACa 483/12, OSAŁ 2014/2/9.
 • Barta J., System prawa prywatnego, t. 13: Prawo autorskie, Warszawa 2003.
 • Barta J., Markiewicz R., Prawo autorskie i prawa pokrewne, Warszawa 2014.
 • Barta J., Markiewicz R., Dokumentacja techniczna w świetle prawa autorskiego, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego” 47 (1988).
 • Błeszyński J., Tłumaczenie i jego twórca w polskim prawie autorskim, Warszawa 1973.
 • Błeszyński J., Twórczość jako przesłanka ochrony w polskim prawie autorskim w świetle doktryny i orzecznictwa, w: Współczesne problemy prawa prywatnego. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Edwarda Gniewka, red. J. Gołaczyński, P. Machnikowski, Warszawa 2010.
 • Czajka D., Przedmiot ochrony – utwór jako rezultat twórczości autora, „Europejski Przegląd Prawa i Stosunków Międzynarodowych” 2010.
 • Dubisz S., Uniwersalny słownik języka polskiego PWN, Warszawa 2006.
 • Flisak D., Maxa Kummera teoria statystycznej jednorazowości – pozorne rozwiązanie problematycznej oceny indywidualności dzieła, w: Spory o własność intelektualną. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorom Januszowi Barcie i Ryszardowi Markiewiczowi, red. A. Matlak, S. Stanisławska-Kloc, Warszawa 2013.
 • Flisak D., Pojęcie utworu w prawie autorskim – potrzeba głębokich zmian, „Przegląd Prawa Handlowego” 12 (2006).
 • Flisak D., Prawo autorskie i prawo pokrewne. Komentarz, Warszawa 2015.
 • Ferenc-Szydełko E., Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych: komentarz,Warszawa 2016.
 • Gienas K., Uwagi o ochronie utworów technicznych, „Monitor Prawniczy” 7 (2009).
 • Jaworski L., Utwór jako przedmiot prawa autorskiego, „Monitor Prawniczy” 6 (2009).
 • Machała W., Utwór: przedmiot prawa autorskiego, Warszawa 2013.
 • Malinowski A., Redagowanie tekstu prawnego. Wybrane wskazania logiczno-językowe, Warszawa 2008.
 • Mularski K., Kilka uwag o zbędnych fragmentach aktów normatywnych, w: Prawo wobec wyzwań współczesności, red. B. Guzik, N. Buchowska, P. Wiliński, Poznań 2008.
 • Ritterman S., Komentarz do ustawy o prawie autorskim, Kraków 1937.
 • Sobczak J., Prawo autorskie i prawa pokrewne, Poznań 2000.
 • Sokołowska D., „Omnis definitio periculosa”, czyli kilka uwag o zmianie paradygmatu utworu, w: Granice prawa autorskiego, red. J. Kępiński, K. Klafkowska-Wiśniowska, R. Sikorski, Warszawa 2010.
 • Stuglik A., Program komputerowy i inne utwory z zakresu informatyki, „Monitor Prawniczy” 19 (2002).
 • Tatarkiewicz W., Dzieje sześciu pojęć, Warszawa 2005.
 • Tylec G., „Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 30 czerwca 2005 r., sygn. akt IV CK 763/04, „Orzecznictwo Sądów Polskich” 6/67 (2007).
 • Wronkowska S., Ziembiński Z., Zarys teorii prawa, Poznań 2001.
 • Ziembiński Z., Logika praktyczna, Warszawa 2005.
 • Zoll F., Polska ustawa o prawie autorskiem i Konwencja Berneńska, Warszawa 1926.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-0cfff03a-ecb3-4f39-9dd4-6a72c0773427
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.