Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 122 | 125-138

Article title

Studenckie lata Zofii Izabelli Łuszczkiewicz

Content

Title variants

EN
Student years of Zofia Izabella Łuszczkiewicz

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Ważnym etapem w rozwoju umysłowym Zofii Izabeli Łuszczkiewicz były jej studia uniwersyteckie. Zgodnie z tradycją rodzinną odbyła je na uniwersytecie Jagiellońskim. Studiowała tam w latach 1917/18-1921/22. W okresie tym kobiety miały już na krakowskiej uczelni dość ugruntowaną pozycję chociaż nie zostały całkowicie zrównane w prawach w mężczyznami. Pierwsze trzy studentki pojawiły się w Krakowie w r. 1894, na Wydział filozoficzny zostały formalnie dopuszczone w r. 1897 na lekarski w r. 1900 natomiast na prawo dopiero w r. 1900. Zofia Łuszczkiewicz studiowała na Wydziale Filozoficznym nauki chemiczne. Uczęszczała na wykłady i ćwiczenia wybitnych uczonych takich jak Karola Dziewońskiego profesora chemii organicznej, Tadeusza Estreichera kierownika katedry chemii nieorganicznej i analitycznej wybitnego erudyty i popularyzatora wiedzy ora Bohdana Szyszkowskiego specjalisty z zakresu termodynamiki. Poza zajęciami z wybranego kierunku studiów uzupełniała wiedzę w zakresie biologii na wykładach Władysława Szafera, fizyki i u Władysława Natansona a także na prelekcjach z filozofii prowadzonych przez Witolda Rubczyńskiego i Władysława Heinricha. Uzyskała zaliczenia ze wszystkich obowiązujących przedmiotów otrzymując w dn 4 X 1922 absolutorium. Na uczelni krakowskiej zdobyła rzetelną wiedzę a także uczestniczyła w działalności społecznej (Koło Chemików) i miała możliwość pogłębienia religijności w Sodalicji Mariańskiej.
EN
University studies, conducted in accordance with the family tradition at the Jagiel-lonian University, in the years 1917/18-1921/22, were an important stage in the intel-lectual development of Zofia Izabella Łuszczkiewicz. In this period, the position of women at the University was quite well-established, although their rights were not yet equal to those of men. The first three female students appeared in Cracow in 1894, they were formally accepted by the Faculty of Philosophy in 1897, by the Faculty of Medicine in 1900, while by the Faculty of Law only in 1900. Zofia Łuszczkiewicz studied chemical sciences at the Faculty of Philosophy. She attended lectures and classes of outstanding scientists such as Karol Dziewoński, professor of organic chemistry, Tadeusz Estreicher, the head of the department of inorganic and analytical chemistry, a distinguished erudite and science populariser and Bohdan Szyszkowski, a specialist in thermodynamics. Apart from classes in the chosen branch of studies, she supplemented her knowledge in biology at the lectures of Władysław Szafer, in physics at the lectures of Władysław Natanson as well as philosophical lectures of Witold Rubczyński and Władysław Heinrich. She received her credits from all com-pulsory subjects and graduated on October 4, 1922. At the Jagiellonian University, she gained solid knowledge, participated in social activity (Chemistry Circle) and had a possibility to develop her religiosity in Marian Sodality.

Contributors

References

 • Absolutorium Zofii Łuszczkiewicz AUJ sygn. S II 643; katalogi studentów Wydziału Filozoficznego z lat 1917/18-1921/22, AUJ sygn. WFII 382-387, 390, 392, 394, 397, 399-400.
 • Barcik M., Cieślak A., Grodowska-Kulińska D., Perkowska U., Corpus Studiosorum Unicersitatis Iagellonicae 1850/51-1917/18, K-Ł red. K. Stopka, Kraków 2009 s. 1128-1129.
 • Biogram J. Zawidzkiego, A. Śródka, Uczeni polscy, t. IV Warszawa 1998, s. 587-589.
 • Cieślak A., Estreicher Tadeusz, Wyrok na Uniwersytet Jagielloński 6 listopada 1939, red. L. Hajdukiewicz, Kraków 1989, s. 147-148.
 • Czajecka B., Z domu w szeroki świat. Droga kobiet do niezależności w zaborze austriackim w latach 1890-1910, Kraków 1990.
 • Dunin Wąsowicz K., Łuszczkiewicz Marek, PSB t. XVIII s. 587.
 • Dybiec J., Uniwersytet Jagielloński 1918-1939, Kraków 2000, s. 261-263;
 • Encyklopedia Krakowa, Warszawa-Kraków 2000, s. 192-193.
 • Fedorowicz Z., Henryk Hoyer młodszy, Kraków 1963, biogram W. Kulczyńskiego,
 • A. Śródka, Uczeni polscy, t. II Warszawa 1995, s. 420-421.
 • Gawecki B., Heinrich Władysław, PSB t. IX, s. 349-350.
 • Hulewicz J., Pech T., Natanson Władysław, PSB t. XXII, s. 611-615.
 • Hulewicz J., Sprawa wyższego wykształcenia kobiet w Polsce w wieku XIX, Kraków 1939;
 • Katalogi studenckie Wydziału Prawa UJ, Archiwum UJ dalej cyt. AUJ sygn. WPII 297-310.
 • Klemensiewiczowa J., Przebojem ku wiedzy, Wrocław 1961;
 • Kosiek Z., Rouppert Kazimierz, PSB, t. XXXI s. 327-339.
 • Ledóchowska T., M. Urszula Ledóchowska a klasztor krakowskich urszulanek. Polscy święci, t. 4, Warszawa 1984, s. 142-258.
 • Moszew J., Olszewski Karol, PSB t. VI s. 173-174.
 • Paluch M., Szyszkowski Bohdan, Złota księga Wydziału Chemicznego, op. cit., s. 207-210.
 • Perkowska U., Corpus Academicorum Facultatis Philosophiae Universitatis Iagellonicae 1850-1945, Kraków 2007.
 • Perkowska U., Studentki Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 1894-1939, Kraków 1994.
 • Perkowska U., Udział kobiet w organizacjach akademickich (politycznych, społecznych i naukowych) Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 1894-1939, Rocznik Krakowski, t. LIX, 1992, s. 117-126.
 • Perkowska U., Uniwersytet Jagielloński w latach I wojny światowej, Kraków 1990
 • Pismo Wydziału Filozoficznego z 4 XI 1905 r. AYH sygn. WF II 120
 • RA. W. Bochnak Łuszczkiewicz, Polski Słownik Biograficzny (dalej cyt. PSB) t. XVIII s, 587-590.
 • Suchmiel J., Polskie Stowarzyszenie Studentek Uniwersytetu Jagiellońskiego, „Jedność” w Krakowie 1910-1939.
 • Szczepaniec-Cięciak E., O chemii i chemikach w Uniwersytecie Jagiellońskim [w:] Złota Księga wydziału Chemii, t. I. red. E. Szczpaniec-Cięciak, Kraków 2000 s. 9-98.
 • Urbańczyk S., Rubczński Witold, PSB t. XXXI, s. 406-409.
 • Wykaz studentek poległych w latach 1939-1945, U. Perkowska, Studentki UJ, dz. cyt., s. 217-224; Małopolski Słownik Biograficzny Uczestników Działań Niepodległościowych t. 1 -16, Kraków 1997-2012.
 • Zachara J., Historia pierwszego na ziemiach polskich gimnazjum żeńskiego im E. Plater w Krakowie, Kraków 1937;
 • Zemanek A., Władysław Szafer, Złota Księga Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi, Kraków 2000 s. 185-197.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-0d261916-202d-45e2-9f99-1e73e183ee43
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.