PL EN


2018 | 7 (20) nr 2 | 113-124
Article title

Ewolucja kodeksowych uregulowań dotyczących duszpasterskiej opieki nad małżeństwami mieszanymi

Content
Title variants
EN
Evolution of the Codex Regulations Concerning Pastoral Care of Mixed Marriages
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Podczas obowiązywania Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1917 r. działalność duszpasterska w przypadku małżeństw mieszanych była raczej ograniczona. Dla Kościoła katolickiego najważniejsza była ochrona wiary katolickiej oraz chrzest i katolickie wychowanie dzieci. Przyszli małżonkowie musieli złożyć odpowiednie rękojmie, aby otrzymać dyspensę od przeszkody odmiennego wyznania. Po Soborze Watykańskim II Kościół katolicki dostrzegł inne potrzeby małżeństw mieszanych: kształtowanie postaw moralnych, pielęgnowanie wiary i wiedzy religijnej, organizację praktyk religijnych i świąt, właściwe relacje z Kościołem drugiej strony. Zgodnie z Kodeksem Prawa Kanonicznego z 1983 r. małżonkowie powinni otrzymywać pomoc w utrzymaniu jedności życia małżeńskiego i rodzinnego. Ustawodawca zrezygnował również z rękojmi strony katolickiej, zastępując ją deklaracją i przyrzeczeniem. Podstawą opieki powinny być nie tylko zobowiązania strony katolickiej, ale przede wszystkim to, co małżonków łączy – wspólny chrzest i wspólne wartości moralne. Obecnie Kościół katolicki widzi w małżeństwach mieszanych potencjał do ekumenicznej działalności. Ponadto zobowiązuje duszpasterzy do nawiązania współpracy z kapłanami innych wyznań.
EN
While the 1917 Code of Canon Law was applicable, pastoral activity for mixed marriages was rather limited. For the Catholic Church, protection of the Catholic faith as well as baptism and Catholic upbringing children were the most important. Future spouses had to submit appropriate warranties to receive a dispensation from the impediment of a different faith. Following the Second Vatican Council, the Catholic Church recognized other needs of mixed marriages: shaping moral attitudes, nurturing faith and religious knowledge, organizing religious practices and celebrating holidays, and proper relations with the Church. According to the 1983 Code of Canon Law, married couples should be assisted in maintaining the unity of marital and family life. The legislator also abandoned the warranty, replacing it with a declaration and promise of the Catholic side. The basis for care should be not only the pledges of the Catholic side but above all what the spouses are united by – baptism and moral values. Currently, the Catholic Church sees potential for ecumenical activity in mixed marriages. Moreover, the Church obliges pastors to establish cooperation with priests of other faiths.
Year
Issue
Pages
113-124
Physical description
Contributors
 • Katedra Prawa Katolickich Kościołów Wschodnich, Instytut Prawa Kanonicznego, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II; adres do korespondencji: ul. Powstańców Śląskich 56, 20-806 Lublin, Polska, malwina.k3@vp.pl
References
 • Adamowicz, Leszek. 2014. „Bonum prolis w małżeństwach mieszanych. W W orbicie zasady „odpowiedzialnego rodzicielstwa”, red. Andrzej Pastwa, 65-80. Katowice: Wydawnictwo Księgarnia św. Jacka.
 • Biskupski, Stefan. 1956. Prawo małżeńskie Kościoła rzymskokatolickiego. Warszawa: Instytut Wydawniczy Pax.
 • Dzierżon, Ginter. 2008. Ewolucja doktryny oraz dyscypliny dotyczących przeszkody różności religii w kanonicznym porządku prawnym. Warszawa: Wydawnictwo UKSW.
 • Gierat, Krzysztof. 2000. „Problematyka małżeństw mieszanych w kontekście wypełniania istotnych praw-obowiązków małżeńskich.” Ius Matrimoniale 11, nr 5:63-101.
 • Glemp, Józef. 1972. „Niektóre zagadnienia związane z zastosowaniem mоtu proprio Matrimonia mixta do warunków krajowych.” Prawo Kanoniczne 15, nr 1-2:19-36.
 • Góralski, Wojciech. 2010. „Zawarcie małżeństwa między katolikiem i niekatolikiem ochrzczonym w KPK z 1983 r. oraz w KKKW.” W Zagadnienia międzywyznaniowe w realizacji misji uświęcającej Kościoła, red. Józef Krukowski, Mirosław Sitarz, i Krzysztof Dziub, 147-94. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
 • Góralski, Wojciech. 2011. Małżeństwo kanoniczne. Warszawa: LexisNexis.
 • Gwóźdź, Monika. 2015. Religijne wychowanie potomstwa w małżeństwach mieszanych. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 • Kałwa, Piotr. 1928. „Małżeństwa mieszane.” W Małżeństwo w świetle nauki katolickiej, praca zbiorowa profesorów Uniwersytetu Lubelskiego, 146. Lublin: Towarzystwo Wiedzy Naukowej.
 • Kijas, Zdzisław. 2000. „Kwestia małżeństw mieszanych we współczesnym dialogu ekumenicznym.” W Małżeństwa mieszane, red. Zdzisław Kijas, 19-27. Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT.
 • Krajczyński, Jan. 2007. Prawo rodziny do opieki duszpasterskiej. Ząbki: Apostolicum.
 • Szymczak, Mieczysław. 1978-1981. Słownik języka polskiego. T. 1-3. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Tofiluk, Jerzy. 2000. „Problem małżeństw mieszanych z prawosławnego punktu widzenia.” W Małżeństwa mieszane, red. Zdzisław Kijas, 29-41. Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-0d2a19d2-d95e-451d-a458-53374550a918
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.