Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | s1 | 32-37

Article title

Kiedy praktyka czyni mistrzem?

Selected contents from this journal

Title variants

EN
When the practice makes a master

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Praktyki w szkole są niezbędnym etapem nabywania kompetencji pedagogicznych i dydaktycznych. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, przygotowanie pedagogiczne ma na celu wyposażenie osoby, która pretenduje do podjęcia pracy na stanowisku nauczyciela danego przedmiotu w podstawowy warsztat umiejętności niezbędnych dla wykonywania tej profesji. Praktyki odbywają się na terenie szkoły pod opieką nauczyciela – mistrza. Jak w wielu sytuacjach życiowych, które są związane z relacjami międzyludzkimi również w przypadku praktyk pedagogicznych, warto zastanowić się nad tym, kiedy praktyki można uznać za przeprowadzone z sukcesem, kształcące i w pełni udane. W roku akademickim 2013/2014 poproszono studentów Wydziału Biologii, Wydziału Chemii, Wydziału Geografii oraz nauczycieli i dyrektorów szkół współpracujących z WB UAM, aby podzielili się z nami swoimi przemyśleniami i doświadczeniami z przebiegu praktyk nauczycielskich. Uzyskane odpowiedzi zostały przeanalizowane i przedyskutowane w niniejszej pracy. Z przeprowadzonej analizy wynika, że nauczyciele zwracają największą uwagę na merytoryczne przygotowanie studentów, studenci zaś na kompetencje i cechy opiekuna, które można zawrzeć w pojęciu „dobry nauczyciel” lub „dobry mentor”. Nie zawsze oczekiwania względem tych dwóch ról (praktykant/mistrz) pokrywają się. Można również zauważyć, że kluczowym elementem praktyk pedagogicznych jest zaangażowanie obu stron.
EN
Pedagogical practice carried out at school environment is a necessary step to acquire competencies of teaching and learning among students who are pre-service teachers. According to the Regulation of the Minister of Science and Higher Education the aim of this practice is to equip a person who aspires to become teacher of the subject in the basic workshop skills necessary for the teaching profession. This practice takes place at school environment under the supervision of a teacher who is a master for students. As in many situations that are associated with interpersonal relations also in the case of teaching practice is tempting to reflect on when the practice can be regarded as having been carried out with success, instructive and felicitous. In the academic year 2013/14 we have invited students of the Faculty of Biology, Department of Chemistry, Faculty of Geography and teachers and school leaders working with Biology Department AMU to share with us their thoughts and experiences with how the teaching practice is carried out. The responses were analyzed and are presented in this paper. The analysis shows that teachers pay special attention to the academic preparation of the students. The students value competence, authority and other features that can be included in the concept of “good teacher” or “good mentor”. The expectations for these two roles (student/master) do not always coincide. It can also be noted that a key element of teaching practice is a commitment from both sides.

Year

Issue

s1

Pages

32-37

Physical description

Dates

published
2014-09-02

Contributors

author
  • Wydział Biologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Wydział Biologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Wydział Biologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-0d2daebb-f583-4c35-a3ea-b0856bfcb19c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.