PL EN


2016 | 39 | 19-30
Article title

Miłość Boga w doświadczeniu duchowym Ozeasza (Oz 2,4-25)

Content
Title variants
EN
The Love of God in Hosea’s Spiritual Experience (Hos 2,4-25)
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Miłość Boga doświadczona przez proroka Ozeasza (VIII w. przed Chr.) jest w swym opisie, zawartym w Oz 2,4-25, ściśle powiązana z kontekstem historycznym i egzystencjalnym: bałwochwalstwem Izraela oraz zdradą ze strony żony Proroka. W obliczu zaistniałej sytuacji miłość ta ujawnia jej oblubieńczy charakter. Składa się na nią „zazdrość” – żarliwa troska o wyłączność relacji wraz z jednoczesną nieakceptacją cudzołóstwa, co wiąże się z wymiarem sprawiedliwości. Dopełnia go jednak drugi: miłosierdzie – gotowe przebaczyć i zrobić wszystko, by ocalić niewierną małżonkę oraz przywrócić utraconą jedność. Zarysowana przez Ozeasza małżeńska miłość Boga znajdzie swe ucieleśnienie w osobie Jezusa Chrystusa – Oblubieńcu Kościoła.
EN
The Love of God experienced by the prophet Hosea (8th century BC) is closely linked in its description, which is contained in Hos 2,4-25, with the historical and existential context: Israel’s idolatry and the marital infidelity of the Prophet’s wife. In the face of this situation this Love reveals its spousal character. It is characterized by ‘jealousy’ – fervent concern for the relationship’s exclusiveness with simultaneous intolerance of adultery, the latter being connected with the dimension of justice. This aspect, however, is complemented by another: mercy – the readiness to forgive and do anything to save the unfaithful wife and to restore the lost unity. The marital Love of God outlined by Hosea will find its embodiment in the Person of Jesus Christ – the Spouse of the Church.
Year
Issue
39
Pages
19-30
Physical description
Contributors
  • Wydział Teologii Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Lublin
References
  • Brzegowy, T., Święty Bóg i Jego grzeszna oblubienica Izrael (Księga Ozeasza), w: Wprowadzenie w myśl i wezwanie Ksiąg biblijnych, t. 4.: Wielki świat starotestamentalnych proroków, cz. 1: Od początków profetyzmu do Niewoli Babilońskiej, red. T. Brzegowy – J. Frankowski – M. Gołębiewski, Warszawa 2001, s. 65-89.
  • Chmielewski, M., Vademecum duchowości katolickiej. 101 pytań o życie duchowe, Lublin 2004.
  • Chmielewski, M., Duchowość według Jana Pawła II. Studium na podstawie encyklik i adhortacji, Lublin 2013.
  • Gołębiewski, M., Prorocy mniejsi, w: Wstęp do Pisma Św., t. 2: Wstęp do Starego Testamentu, red. L. Stachowiak, Poznań 1990, s. 314-344.
  • Harrington, W.J., Klucz do Biblii, Warszawa 1984.
  • Księga Ozeasza. Wstęp – przekład – komentarz – ekskursy, red. J. Drozd, w: Księgi Proroków Mniejszych: Ozeasza – Joela – Amosa – Abdiasza – Jonasza – Micheasza. Wstęp – przekład z oryginału – komentarz, red. S. Łach, Poznań 1968, s. 29-117.
  • Pikor, W., Księga Ozeasza, http://prorok.edu.pl/posts/ozeasz_ksiega-84.php [24.02.2016].
  • Sicre Diaz, J.L., Duchowość proroków, w: A. Fanuli i in., Historia duchowości, t. 1: Duchowość Starego Testamentu, Kraków 2002, s. 299-473.
  • Synowiec, J.S., Prorocy Izraela, ich pisma i nauka, Kraków 31999.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-0d5313e2-c56d-4d1b-9de5-5d9e67148e3e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.