Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 4 (60) | 101-125

Article title

Klauzule społeczne jako narzędzie wspierania spółdzielni socjalnych ze środków publicznych

Selected contents from this journal

Title variants

EN
Social public procurement as a tool of support social cooperatives from public funds
RU
Социальные положения в качестве инструмента для продвижения социальных кооперативов за счет государственных средств

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Klauzule społeczne są elementem zamówień publicznych, których podstawowym zadaniem jest wspieranie podmiotów zatrudniających osoby wykluczone. Należy do nich zaliczyć właśnie spółdzielnie socjalne, które zatrudniają osoby defaworyzowane. W artykule można więc znaleźć opis ewolucji klauzul społecznych w przepisach prawa wspólnotowego oraz ich wpływ na tworzenie tego rozwiązania w polskim systemie prawnym. Obecnie ten instrument wsparcia nie jest powszechnie stosowany przez zamawiających. Tym samym w artykule zostały opisane przyczyny danego stanu rzeczy oraz propozycje ewentualnych zmian, które należy wprowadzić, aby usprawnić ich funkcjonowanie. Będą one przydatne nie tylko dla samorządu, który może być głównym zamawiającym w przypadku spółdzielni socjalnych, ale także dla administracji publicznej, która tworzy przepisy prawa w tym zakresie.
EN
Social public procurement are an important instrument of support enterprises in every country in European Union. This tool is designated for those one which build stable workplaces for barred persons in the local labour market. Social cooperatives are an example such enterprises. In the article reader can find information about the evolution of EU public procurement and its influence for polish solutions in this matter. Nowadays this instrument is not popular among the contracting party. An author analyzed causes of this situation and prepared conclusions for the future. It is important not only for local government which can be main contracting party for social cooperatives but also for law-giver because only it can prepare amendment of appropriate act.
RU
Социальные положения являются частью государственных закупок, основной задачей которых является поддержка субъектов, использующих труд обездоленных. Они должны включать в себя только социальные кооперативы, которые используют обездоленных людей. В этой статье вы можете найти описание эволюции социальных положений в законодательстве сообщества и их влияние на создание этого решения в польской правовой системы. В настоящее время этот инструмент поддержки не используется властями. Таким образом, в статье описаны причины возникшекй ситуации и возможные корректировки для улучшения их функционирования. Они будут полезны не только для местного самоуправления, которые могут быть основным заказчиком в случае социальных кооперативов, но и для государственного управления, что создает законы в этом отношении.

Publisher

Year

Issue

Pages

101-125

Physical description

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-0d99670f-0532-4d83-9590-c5f5f1eb5503
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.