PL EN


2017 | 18 |
Article title

Uzgodnienie przeznaczenia jako przesłanka korzystania z utworu naukowego przez instytucję naukową poprzez jego udostępnianie osobom trzecim w zakresie określonym w art. 14 ust. 2 in fine ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Title variants
EN
THE AGREEMENT OF DESTINATION AS THE PREMISE OF USING OF THE SCIENTIFIC WORK BY A SCIENTIFIC INSTITUTION TROUGH MAKING IT AVAILABLE TO THIRD PARTIES WITHIN THE SCOPE SPECIFIED IN ART. 14 PAR. 2 IN FINE OF THE LAW ON COPYRIGHT AND RELATED RIGHTS
Languages of publication
Abstracts
PL
W artykule przedstawiono uwagi na temat uzgodnionego przeznaczenia stanowiącego zgodnie z art. 14 ust. 2 u.p.a.p.p. podstawę udostępniania przez instytucję naukową utworu naukowego stworzonego przez jej pracownika osobom trzecim. Określono w nim w szczególności relację prawną między uzgodnieniem przeznaczenia a umową, z której takie uzgodnienie może wynikać, zaproponowano kwalifikację prawną uzgodnienia przeznaczenia i wynikającego z niego uprawnienia instytucji naukowej z perspektywy przymiotów tego uzgodnienia kluczowych z punktu widzenia jego charakteru prawnego, a także wskazano na zasadnicze relacje między dopuszczalnymi prawnie obszarami udostępniania utworu naukowego a właściwościami tego utworu. W artykule odniesiono się również do kwestii zasadności uzależniania nieodpłatności i zakresu udostępniania utworu naukowego od celu tego udostępnienia, a ponadto do zagadnienia terminowości oraz zmiany uzgodnienia przeznaczenia. Finalną część artykułu stanowią wnioski podsumowujące najważniejsze spostrzeżenia przywołane w jego treści.
EN
The article commented on the agreed destination constituting in accordance with Article 14 paragraph 2 of LCRR made available by the scientific institution of the research work created by its employee to a third party. It sets out in particular the legal relation between agreement of destination and the agreement from which such arrangement may result, proposed the legal arrangements of the agreement of destination and resulting therefrom powers of scientific institution from the perspective of the qualities of that agreement key of its legal nature, and also indicated the fundamental relationship between legally acceptable areas to provide (make available) of the scientific work and the properties of this work. The article also addresses the issue of the legitimacy of conditionality to free access and scope of made available of the scientific work of the purpose of this made available, in addition to the issue of the timeliness and changes of agreement of destination. The final part of the article are the conclusions that summarize key insights referred to in its content.
Year
Issue
18
Physical description
Contributors
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
References
 • Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 880, ze zm.
 • Ustawa z dnia 2 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 459, ze zm.
 • Barta J., Czajkowska-Dąbrowska M., Ćwiąkalski Z., Markiewicz R., Traple E., Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz, Kraków 2005, s. 414.
 • Barta J., Komentarz do art. 14 ust. 2 u.p.a.p.p., LEX/el. 2011, pkt 7 i n.
 • Błeszyński J., Ochrona utworów naukowych, technicznych i popularno-naukowych w świetle polskiego prawa autorskiego, „Wiadomości ZAiKS-u” 1981, nr 1–2, s. 21.
 • Ferenc-Szydełko E., Komentarz do art. 14 u.p.a.p.p., Legalis/el. 2016.
 • Ferenc-Szydełko E., Ochrona dzieł naukowych w świetle prawa autorskiego, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego” 2004, z. 14, s. 155 i n.
 • Flisak D., Komentarz do art. 14 u.p.s.p.p., LEX/el. 2015.
 • Giesen B., Umowa licencyjna w prawie autorskim. Struktura i charakter prawny, Warszawa 2013, s. 1–64, 101–144.
 • Kędzierska-Cieślak A., Pierwszeństwo instytucji naukowej do opublikowania utworu naukowego jej pracownika, „Państwo i Prawo” 1996, z. 81 i n.
 • Niewęgłowski A., Wyniki prac badawczych w obrocie cywilnoprawnym, Warszawa 2010, s. 66–74, 170–177, 189–192.
 • Poźniak-Niedzielska M., Tylec G., Działalność naukowo-dydaktyczna na wyższej uczelni w świetle prawa autorskiego, „Państwo i Prawo” 2009, z. 5, s. 33–48.
 • Stec P., Uczelnia jako podmiot praw na dobrach niematerialnych, „Państwo i Prawo” 2008, z. 1, s. 51.
 • Stuglik A., Wynagrodzenia twórców programów komputerowych – aspekt prawny i podatkowy, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2002, nr 3, s. 24.
 • System prawa prywatnego, t. 13: Prawo autorskie, red. J. Barta, Warszawa 2007, s. 101.
 • Szewc A., Dzieła naukowe i ich status w prawie autorskim, „Państwo i Prawo” 1997, z. 10, s. 23–31.
 • Ślęzak P., Umowa o rozpowszechnianie filmu, Warszawa 1999, s. 65.
 • Ślęzak P., Umowy w zakresie współczesnych sztuk wizualnych, Warszawa 2012, s. 183–187.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-0da5b627-8953-4d84-8b4b-8363081aca49
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.