Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 3/2 | 53-65

Article title

Ekonomiczne uzasadnienie klasyfi kacji krajów Unii Europejskiej

Content

Title variants

EN
Economic justifi cation for classifi cation of EU countries

Languages of publication

PL EN

Abstracts

EN
Contemporary classifi cations of the European countries regarding geographical, historical or political factors are similar. The aim of this study is to determine whether, taking into account economic indicators popular division of Europe into Western Europe, Scandinavia, Central and Eastern Europe and the Mediterranean countries is still wellfounded. The main hypothesis of the article states that the clusters of European countries, formed taking into account the economic conditions, to some extent, will coincide with the clusters formed on the basis of geographical, historical or political factors, however some countries will stand out from the resulting groups.

Year

Issue

3/2

Pages

53-65

Physical description

Contributors

References

  • Balcerzak A.P., Taksonomiczna analiza jakości kapitału ludzkiego w Unii Europejskiej w latach 2002–2008, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 176, Wrocław 2011 Balicki A., Statystyczna analiza wielowymiarowa i jej zastosowania społeczno-ekonomiczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2009 Bański J., Polska i Europa Środkowo-Wschodnia w koncepcjach podziału Europy, Prace Geografi czne nr 218, IGiPZ PAN, Warszawa 2008 Blajer-Gołębiewska A., Struktura branżowa gospodarek UE, w: Uwarunkowania dobrobytu w sferze realnej, red. T. Kamińska, E. Babula, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2013 Eberhardt P., Koncepcja granicy między cywilizacją zachodniego chrześcijaństwa a bizantyjską na kontynencie europejskim, „Przegląd Geografi czny” 2004, vol. 76, nr 2 Gatnar E., Symboliczne metody klasyfi kacji danych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998 Grabiński T., Analiza taksonomiczna krajów Europy w ujęciu regionalnym, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2003 MacQueen J.B., Some methods for classifi cation and analysis of multivariate observations, Proc. of 5-th Berkeley Symposium on Mathematical Statistics and Probability, Berkeley, University of California Press 1967, http://www-m9.ma.tum.de/foswiki/pub/WS2010/CombOptSem/kMeans.pdf (dostęp 28.03.2013) Wronowska G., Kapitał ludzki w krajach Unii Europejskiej – analiza porównawcza, w: Kapitał ludzki jako czynnik przewagi konkurencyjnej, Wydawnictwo Katedry Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2009

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-0db4d823-3442-420a-af10-d1ecba312626
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.