Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 213 | 197-207

Article title

Inicjatywy klastrowe w praktyce samorządu terytorialnego

Content

Title variants

EN
Cluster initiatives in the practice of local government

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Klastry jako rodzaj zinstytucjonalizowanej współpracy stanowią atrakcyj¬ną formę podejmowania działań gospodarczych nie tylko ze względu na walor połączo¬nych sił partnerów, ale również na wsparcie udzielane tego typu przedsięwzięciom przez Unię Europejską, kraje członkowskie i władze regionalne w ramach polityki rozwojo¬wej. Zakłada się bowiem, że inicjatywy klastrowe będą stanowić element stymulacji wzrostu gospodarczego poprzez wykorzystanie czynnika współpracy biznesu i nauki wspieranego przez administrację publiczną. Artykuł opisuje podejście jednostek samorządu terytorialnego do inicjatyw kla¬strowych, ocenia stopień zaangażowania poszczególnych szczebli administracji w tego typu przedsięwzięcia oraz strukturyzuje czynniki sprzyjające i utrudniające rozwój kla- strów z perspektywy partnera publicznego.
EN
Clusters as a form of institutionalized cooperation are an attractive way of undertaking economic actions, not only due to the benefit of the combined forces of partners, but also because of the support for this type of organisations involved in the development policies of the European Union, EU Member States and their regions. It is assumed that cluster initiatives will be an element stimulating economic growth through the use of the factor of cooperation between business and science, supported by the pu¬blic administration. The article describes the approach of local administration in Poland to cluster ini¬tiatives, assesses the degree of involvement of different levels of self-government in this type of projects and structures, as well as structures the factors favouring and hindering the development of clusters from the perspective of the public partner.

Year

Volume

213

Pages

197-207

Physical description

Contributors

References

  • Bergman E.M., Feser E.J.: Industrial and regional clusters: concepts and comparative applications. Web Book in Regional Science, Regional Research Institute. West Virginia University, Morgantown 1999, chapter 2, www.rri.wvu.edu (dostęp: 11.09.2014).
  • European Commission, Innovative Regions? A Comparative Review of Methods of Eva¬luation of Regional Innovation Potential. The European Innovation Monitoring System (EIMS), 1995, No. 21.
  • Kierunki rozwoju klastrów w Polsce. Departament Rozwoju Gospodarki, Ministerstwo Gospodarki, www.mg.gov.pl (dostęp: 14.09.2014).
  • Klastry. Innowacyjne wyzwanie dla Polski. Red. S. Szultka. Instytut Badań nad Gospo¬darką Rynkową, Gdańsk 2004.
  • Komunikat Komisji Europejskiej, EUROPA 2020, Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu, społecznemu, Bruksela, 3.3.2010, KOM(2010) 2020.
  • Koszarek M.: Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój. PARP, Warszawa 2011.
  • OECD: Innovative Clusters, Drivers of National Innovation System. OECD Proceeding, Paris 2001.
  • Porter M.E.: Location, competition, and economic development: local clusters in a global economy. „Economic Development Quarterly” 2000, Vol. 14.
  • Porter M.E.: Porter o konkurencji. PWE, Warszawa 2001.
  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 grudnia 2006 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej niezwiąza- nej z programami operacyjnymi. Dz.U.06.226.1651.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-0dca1b0e-18ed-440b-affe-fe1467c1c846
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.