Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2004 | 1(15) | 87-98

Article title

Polityka informacyjna samorządów terytorialnych w świetle badań empirycznych (przykład województwa zachodniopomorskiego)

Content

Title variants

Information Policy in Local Governments in the Light of Research (the Example of Western Pomerania)

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
O przewadze konkurencyjnej regionu, poza posiadanymi zasobami naturalnymi, w dużym stopniu mogą zadecydować jakość i kompetencje władz lokalnych i regionalnych. Aby w pełni wykorzystać potencjał regionu, niezbędne jest ich zaangażowanie i aktywność m.in. w zakresie prowadzenia prawidłowej polityki informacyjnej. Znajduje to swoje potwierdzenie w badaniach ogólnopolskich, w których 67% ankietowanych uznało, iż stworzenie systemu informacyjnego pozwalającego na podejmowanie szybkich i trafnych decyzji jest czynnikiem decydującym o skuteczności zarządzania firmą. Warto zatem zastanowić się, jak przedsiębiorstwa województwa zachodniopomorskiego postrzegają rolę i działalność władz lokalnych na tym polu. Samorządy bowiem odgrywają szczególną rolę wśród dostawców informacji gospodarczych, należąc do grupy takich podmiotów, które w ramach istniejącego układu prawnego i administracyjnego powinny aktywnie kształtować warunki rozwoju działających na ich terenie firm. Niniejszy artykuł przedstawia wyniki badań dotyczące oceny polityki informacyjnej prowadzonej przez samorządy terytorialne województwa zachodniopomorskiego.
EN
Competitive advantage of a region, beside its natural resources, is determined to a large extent by the quality and competence of local and regional authorities. In order to benefit from region's full potential, it is essential to involve the authorities into efficient information policy. It is reflected by the results of a Poland-wide research, where 67% of respondents perceived that it was the creation of an information system enabling fast and accurate decision-making that was the key factor determining efficient management of a company. It is therefore important to analyse how the Western Pomeranian companies see the role and activities of local authorities in this aspect. Local governments play a unique part in information delivery as they represent a group of entities which should actively affect development conditions for companies in the region, within existing legal and administrative system. The paper presents results of the research on information policy in local governments in Western Pomerania.

Contributors

  • Uniwersytet Szczeciński; Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania; Katedra Marketingu

References

  • Kotler P., Haider D.H., Rein I., 1993, Marketing Places: Attracting Investment, Industry and Tourism to Cities and Nations, New York: The Free Press.
  • Lebiecki M., 2002, "Kotler o marketingu miejsc", Modern Marketing, nr 2.
  • Strużycki M., 2002a, "Małe i średnie przedsiębiorstwa w gospodarce lokalnej" (w:) J. Karwowski (red.), Marketing w rozwoju regionu, Szczecin: Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
  • Strużycki M. (red.), 2002b, Zarządzanie małymi i średnimi przedsiębiorstwami - wyróżniki europejskie, Warszawa: Wydawnictwo Difin.
  • Uwarunkowania determinujące możliwości funkcjonowania i rozwoju firm województwa zachodniopomorskiego - raport z badań, 2002, maszynopis powielany, Szczecin: Katedra Marketingu Uniwersytetu Szczecińskiego.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-0e0164e2-84df-4d0a-9db4-9caea862dd50
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.