PL EN


2011 | 7 | 1 Prawo | 61-77
Article title

Hybrydalność orzekania sądu kasacyjnego wpostępowaniu karnym

Title variants
EN
The Hybryd Character of the Court of Cassation in Criminal Procedure
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
This paper addresses the problem of pendent jurisdiction in the case of cassation in criminal procedure. First, it analyses two systems of appeal control: appellate and revisory-cassative on the historical level, legal comparative level and through the present expectations of the doctrine. Moreover, the controversial question of the limits on the pendent jurisdiction of the court of cassation, evidence hearing, and the ne pieus rules have been shown. All the questions are combined by the author's question about the future of reformatory pendent jurisdiction in the procedure of cassation, also in relation to the works of the Codification Commission of Penal Law. For this purpose, the experience of other states and the most precious postulates of the Polish doctrine have been quoted here.
Contributors
author
 • doktorantka, Uniwersytet Jagielloński
References
 • Cyprian T., Sąd apelacyjny jako instancja kasacyjna karna, „Głos Sądownictwa” 1938, nr 10.
 • Czajka M., Granice ustaleń faktycznych w postępowaniu kasacyjnym, „Państwo i Prawo” 1997, nr 8.
 • Czapska J., Rewizja nadzwyczajna a polityka karna, [w:] S. Waltoś (red.), Proces karny a polityka karna, Kraków: Wyd. Zakamycze 1991.
 • Doda Z., Zakaz reformationis in peius a kontrola kasacyjna, Warszawa 1997.
 • Doda Z., Gaberle A., Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Komentarz, t.II. Kontrola odwoławcza w procesie karnym, Warszawa: Dom Wydawniczy ABC 1997.
 • Doda Z., Grajewski J., Murzynowski A., Kasacja w postępowaniu karnym – Komentarz, Warszawa: Biblioteka Palestry 1996.
 • Eimer A., Dekompozycja instancji kasacyjnej, „Głos Sądownictwa” 1937, nr 12.
 • Haber J., Dwie czy trzy instancje w procesie karnym, „Państwo i Prawo” 1957, nr 11.
 • Hermeliński W., Nita B., Orzekanie reformatoryjne na podstawie nowych ustaleń faktycznych w postępowaniu karnym, „Państwo i Prawo” 2009, nr 4.
 • Hofmański P., Orzeczenie sądu kasacyjnego, [w:] Gdańskie Studia Prawnicze. Aktualne problemy prawa i procesu karnego. Księga ofiarowana Profesorowi Janowi Grajewskiemu, red. M. Płachta, Gdańsk 2003.
 • Hofmański P., Zabłocki S., Glosa do wyr. ETPCZ z 21 grudnia 2000r. w sprawie Jabłoński p. Polsce (Skarga Nr 33492/96), „Palestra” 2001, nr3-4.
 • Kaftal A., System środków odwoławczych w polskim procesie karnym, Warszawa: PWN 1972.
 • Klejnowska M., Model postępowania odwoławczego i nadzwyczajnoskargowego w sprawach karnych, dostępne na stronie: http://bip.ms.gov.pl/pl/ dzialalnosc/komisje-kodyfikacyjne/komisja-kodyfikacyjna-prawa-karnego/ download,74,2.html, 15 maja 2011 r.
 • Kmiecik R., Trójinstancyjny system apelacyjno-kasacyjny czy dwuinstancyjna hybryda rewizyjno-kasacyjna (W związku z nowelizacją k.p.k. w zakresie postępowania odwoławczego), [w:] T. Bojarski, E. Skrętowicz (red.), Kierunki i stan reformy prawa karnego, Lublin 1995.
 • Konferencja „Model postępowania odwoławczego i kasacyjnego” zorganizowana przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Karnego przy Ministrze Sprawiedliwości wdniu 28 września w Warszawie. Dyskusja, dostępne na stronie: http://bip.ms. gov.pl/pl/dzialalnosc/komisje-kodyfikacyjne/komisja-kodyfikacyjna-prawa-karnego/download,74,4.html, 15 maja 2011 r.
 • Kulesza C., Boratyńska K.T., Usprawnienie postępowania karnego wNiemczech i Polsce, „Prokuratura i Prawo” 2004, nr 4.
 • Machowska A., Wojtyczka K., (red.), Prawo francuskie, t.I, Kraków: Wyd. Zakamycze 2004.
 • Marszał K., Stanowisko w sprawie wstępnych założeń reformy postępowania odwoławczego oraz postępowania w trybie nadzwyczajnych środków odwoławczych dostępne na stronie: http://bip.ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/komisje-kodyfikacyjne/komisja-kodyfikacyjna-prawa-karnego/download,74,1.html, 23 maja 2011 r.
 • Marszał K., System apelacyjno-kasacyjny w polskim procesie karnym, [w:] Węzłowe zagadnienia procedury karnej. Księga ku czci Profesora Andrzeja Murzynowskiego, „Studia Iuridica” 1997, t. XXXIII.
 • Murzynowski A., Rozważania na temat modelu kasacji, [w:] S. Waltoś (red.), Problemy kodyfikacji prawa karnego. Księga ku czci Profesora Mariana Cieślaka, Kraków: Wyd. Zakamycze 1993.
 • Paprzycki L.K., Model kasacji w polskiej procedurze karnej, „Palestra” 2008, nr 7-8.
 • Post. SN z 29 sierpnia 1996, V KZ 37/96, OSNKW 1996, Nr 9-10, poz. 67.
 • Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego i niektórych innych ustaw, dostępny na stronie: http://bip.ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/komisje-kodyfikacyjne/komisja-kodyfikacyjna-prawa-karnego/projekty-aktow-prawnych/ download,1137,0.html, 15 maja 2011 r.
 • Rekomendacja nr R (87) 18 z 17 września 1987 r. w sprawie uproszczenia procedury karnej.
 • Rogacka-Rzewnicka M., Instytucja kasacji we Francji, „Państwo iPrawo” 1994, nr 3.
 • Sanetra W., O pojęciu jednolitości orzecznictwa sądowego oraz sposobach jej zapewnienia, „Przegląd Sądowy” 2007, nr 6.
 • Śliwiński S., Przebieg procesu i postępowanie wykonawcze, Warszawa: PWN 1948.
 • Świecki D., Postępowanie apelacyjne we francuskim kodeksie postępowania karnego, „Prokuratura i Prawo” 2009, nr 10.
 • Świecki D., Postępowanie odwoławcze według rosyjskiego kodeksu postępowania karnego, „Prokuratura i Prawo” 2007, nr 6.
 • Tylman J., Reforma środków odwoławczych w postępowaniu karnym, „Studia Prawno-Ekonomiczne” 1993, t. XLVIII.
 • Waltoś S., Podsumowanie, [w:] S. Waltoś, J. Czapska (red.), Zagubiona szybkość procesu karnego. Światło w tunelu, Kraków: Zakamycze 2007.
 • Waltoś S., Proces karny. Zarys systemu, Warszawa: Lexis Nexis 2009.
 • Zabłocki S., Sfera faktów a naruszenie prawa – wstępne uwagi praktyka na tle kasacji karnej, „Palestra” 1996, nr 11-12.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-0e22e541-0299-4688-a1ed-05dd651c5e31
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.