PL EN


2012 | 24 | 387-403
Article title

Informacja jako dobro ekonomiczne będące źródłem przewagi konkurencyjnej

Content
Title variants
EN
Information as a Source of Economic Well-Being of Competitive Advantage
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule została przedstawiona istota gospodarki informacyjnej – nowego paradygmatu organizacji współczesnej gospodarki światowej, który oddziałuje na rozwój regionów. Wskazano na wzrost roli informacji jako zasobu produkcyjnego, zmieniającego znaczenie pozostałych czynników wytwórczych oraz mającego istotny wpływ na specyfikę gospodarowania. Podjęto także próbę odpowiedzi na pytanie, jakie wyzwania stawia gospodarka informacyjna dla rozwoju regionalnego. Regionom opóźnionym trudniej będzie znaleźć szansę; rozwoju w zmieniających się; uwarunkowaniach, szczególnie w odniesieniu do nowych kryteriów lokalizacji.
EN
The article presents the issue of the news economy – a new paradigm of the world modern economy organization, which affects the regions development. There is emphasized the increase of the role of the information as a production resource, which changes the meaning of the remaining factors and has an essential impact on the management peculiarity. The article also tries to answer the question: “What challenges does the news economy give to the regional development?”. The retarded regions will find it difficult to meet an opportunity of the development in changing conditions, especially in accordance to new localization criteria.
Year
Volume
24
Pages
387-403
Physical description
Contributors
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim
References
 • Ball R., 2000, The scientific information environment in the next millennium, „Library Management”, vol. 21, no. 1.
 • Castells M., 1998, The Information Age: Economy, Society and Culture – The Rise of Network Society, t. II, Oxford: Blackwell.
 • Castells M., Hall P., 1994, Technopoles of the World, London: Routledge.
 • Ciechelska A., Poskrobko T., Wpływ informacji na trwały i zrównoważony rozwój wwarunkach gospodarki opartej na wiedzy, http://mikro.univ.szczecin.pl/bp/pdf/46/ 18.pdf (dostęp 16.05.2011).
 • Daniłowska A., Asymetria informacyjna i jej przezwyciężanie na rynku kredytów rolniczych, http://www.wne.sggw.pl/czasopisma/pdf/RNR_2008_T95_z3-4_s38.pdf (dostęp 14.05.2011).
 • Dziuba D.T., 2000, Gospodarki nasycone informacją i wiedzą. Podstawy ekonomiki sektora informacyjnego, Katedra Informatyki Gospodarczej i Analiz Ekonomicznych UW, Warszawa.
 • Flakiewicz W., 2002, Systemy informacyjne w zarządzaniu, Wyd. C.H. Beck, Warszawa.
 • Forlicz S., 1996, Mikroekonomiczne aspekty przepływu informacji między podmiotami rynkowymi, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań.
 • Gawrysiuk P., 2008, Cyfrowa rewolucja. Rozwój cywilizacji informacyjnej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Gorzelak G., Maciej Smętkowski, Rozwój metropolii w gospodarce informacyjnej: znaczenie układu globalnego i regionalnego, http://www.studreg.uw.edu.pl/pdf/ 2_2005/Gorzelak_2_2005.pdf (dostęp 22.07.2011).
 • Hayek von F., Wykorzystanie wiedzy w gospodarce, http://coin.wne.uw.edu.pl/lhardt/ HayekWyko.
 • Kapłan R.S., Norton D.P., 2001, Strategiczna karta wyników, Jak przełożyć strategię na działanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Klasik A., 2001, Konkurencyjność województwa śląskiego na tle innych regionów. Ujęcie syntetyczne [w:] Województwo śląskie. Integracja, konkurencyjność, nowe inicjatywy. II Śląskie Forum Rozwoju Lokalnego i Regionalnego, Akademia Ekonomiczna w Katowicach i GWSP, Katowice.
 • Kleer J., 2003, Czy Polska ma szansę na gospodarkę opartą na wiedzy, „Nauka i szkolnictwo wyższe”, nr 22.
 • Kolegowicz K., 2003, Wartość informacji a koszty jej przechowywania i ochrony [w:] Informacja w zarządzaniu, przedsiębiorstwem. Pozyskiwanie, wykorzystanie i ochrona (Wybrane problemy teorii i praktyki), red. nauk. R. Borowiecki, M. Kwieciński. Kraków, Zakamycze.
 • Koźmiński A., 2002, Jak zbudować gospodarkę oparta na wiedzy [w:] Rozwój polskiej gospodarki. Perspektywy i uwarunkowania, red. G. Kołodko, WSPiZ, Warszawa.
 • Kruczek Z., Walas B., 2004, Promocja i informacja turystyczna, Wydaw. Proksenia, Kraków.
 • Ledzińska M., 2009, Człowiek współczesny w obliczu stresu informacyjnego, Wydawnictwo Instytutu Psychologii PAN, Warszawa.
 • Materska K., 2005, Rynek informacji i rynek wiedzy, „Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej”, nr 3.
 • Materska K., 2004, Pozyskiwanie informacji gospodarczych [w:] Społeczeństwo informacyjne i jego technologie, red. B. Sosińska-Kalata, K. Materska i W. Gliński, Wydaw. SBP, Warszawa.
 • Medlik S., 1995, Leksykon podróży, turystyki, hotelarstwa, PWN, Warszawa.
 • Messner Z., 1944, Międzynarodowe standardy rachunkowości i ich znaczenie, Zeszyty Naukowe AE Katowice, nr 135.
 • Meyer B., 2006, Informacja w procesie obsługi ruchu turystycznego, „Ekonomiczne Problemy Turystyki”, nr 7.
 • Micherda B., 2005, Funkcje i struktura współczesnej rachunkowości [w:] Podstawy rachunkowości, red. B. Micherdy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Nonaka T., Takeuchi H., 2000, Kreowanie wiedzy w organizacji, Poltext, Warszawa.
 • Obłój K., 1987, Zarządzanie strategiczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • Obłój K., 1998, Strategia organizacji, PWE, Warszawa.
 • Olechnicka A., Rozwój regionalny w warunkach gospodarki informacyjnej http://www. studreg. uw.edu.pl/pdf/SRIL04/Art03.pdf (dostęp 22.07.2011).
 • Oleński J., 2001, Ekonomika informacji, PWE, Warszawa.
 • Oleński J., 2003, Ekonomika informacji. Metody, PWE, Warszawa.
 • Oleński J., Elementy ekonomiki informacji. Podstawy ekonomiczne informatyki gospodarczej, Katedra Informatyki Gospodarczej i Analiz Ekonomicznych UW, Warszawa 2000.
 • Oleński J., Elementy ekonomiki informacji. Podstawy ekonomiczne informatyki gospodarczej, Warszawa, Katedra Informatyki Gospodarczej i Analiz Ekonomicznych UW,
 • W. Dziemianowicz, Polskie gminy i regiony w globalnej konkurencji. „Wspólnota”, nr 46/2000,
 • Penc J., 1994, Strategie zarządzania. Perspektywiczne myślenie systemowe działanie, Placet, Warszawa.
 • Pomykalski A., 2001, Zarządzanie innowacjami, PWN, Warszawa–Łódź.
 • Ratajewski J., 1973, Wstęp do informacji naukowej, Uniwersytet Śląski, Katowice.
 • Sadowski A. (red.), 2006, Integracja europejska – szanse i zagrożenia dla rozwoju turystyki, Fundacja Promocji Rozwoju Podlasia, Białystok.
 • Stefanowicz B., 2004, Informacja jako zasób strategiczny, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa”, nr 7.
 • Stefanowicz B., 2004, Informacja, SGH – Oficyna Wydawnicza, Warszawa.
 • Sztucki T., Marketing przedsiębiorcy i menadżera, Agencja Wydawnicza PLACED, Warszawa 1996.
 • The Future of the Global Economy, 1999, Towards A Long Boom?, OECD, Paris.
 • Toffler A., Toffler H., 1996, Budowa nowej cywilizacji, Zysk i s-ka, Warszawa.
 • Towards Knowlegde Society, 2005, UNESCO Word Report, UNESCO Publishing.
 • Winiarski B., 1999, Konkurencyjność: kryterium wyboru czy kierunek strategii i cel pośredni polityki regionalnej [w:] Konkurencyjność regionów, red. M. Klamut, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wrocław.
 • Wrzosek W., Przewaga konkurencyjna, „Marketing i rynek”, nr 7/1999.
 • Zachorowska-Mazurkiewicz A., Społeczeństwo wiedzy Instytucjonalna analiza czynników promujących nowy model społeczny, http://www.instytut.info/IIIkonf/referaty/ 3c/GOW%202007%20zachorowska%20mazurkiewicz.pdf (dostęp 14.05.2011).
 • Zorska A., 1998, Globalizacja działalności gospodarczej, PWN, Warszawa.
 • Żyznowski T., 1995, Rachunkowość jednostek gospodarczych, Difin, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-0e295304-b717-4902-8304-cb09964da59c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.