Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 3(53) | 10-23

Article title

Kwalifikacje i uprawnienia bibliotekarza jako pracownika uczelni wyższej w świetle obowiązującego prawa

Content

Title variants

EN
Professional qualifications and licenses required by university librarians

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Bibliotekarze stanowią odrębną grupę zawodową. W przeszłości możliwość wykonywania tego zawodu warunkowana była zdobyciem odpowiedniego wykształcenia i stażu pracy. Początkowo ustawodawca dopuszczał również możliwość zweryfikowania wiedzy kandydata do pracy w bibliotece egzaminem. W ostatnich latach na skutek zmian wprowadzonych przez ustawodawcę możliwość zatrudniania w bibliotekach uległa zmianom. Pod wpływem ostatnich nowelizacji bibliotekarze utracili także niektóre uprawnienia ze sfery prawa pracy. Celem tekstu jest ukazanie zmian prawnych dotyczących zawodu bibliotekarza. Analizując kolejne nowelizacje tekst obrazuje sytuację bibliotekarzy zatrudnionych w szkolnictwie wyższym.
EN
Librarians constitute a separate professional group. In the past, to be able to work in this profession you would need to acquire academic qualification and gain required work experience.. Initially, the legislator also allowed the candidates to validate their knowledge to work in the library by passing the exam. In recent years, due to changes introduced in the law, employment entry into the libraries has changed. Due to these changes librarians have lost some of their previous employment rights. The purpose of the text is to show legal changes in the librarian’s profession. Analysing subsequent law amendments, the text illustrates the situation of librarians employed in the higher education.

Contributors

 • Uniwersytet Śląski, Wydział Prawa i Administracji

References

 • Babel M., (2005). Komentarz do art. 113 ustawy z dnia 17 lipca 2005, Prawo o szkolnictwie wyższym. Pobrane 5 listopada 2018, z: System Informacji Prawnej LEX.
 • Biblioteka. (1971). W: A. Birkenmajer (red.), Encyklopedia wiedzy o książce (s. 180-183). Wrocław [i in.]: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 • Szablewski, M., Zakrzewski, W. (2015). Bibliotekarze XXI wieku: usługodawcy, radykalni katalogerzy i animatorzy kultury Rocznik Biblioteki Narodowej,46, 341-398.
 • Czyrek, J. (2013). Bibliotekarze uczelni wyższych jako pracownicy promujący proces kształcenia: rozważania o możliwości aktywnego uczestnictwa bibliotekarzy w realizacji koncepcji studiów online na polskich uczelniach. W: J. Czyrek, B. Górna, Pro bibliothecarum et bibliothecariorum bono : księga jubileuszowa z okazji 70. urodzin Profesor Marii Pidłypczak-Majerowicz (s. 127-139). Wrocław : Korporacja Bibliotekarzy Wrocławskich. Bochynek E. (2013). Biblioteki i bibliotekarze XXI – kształcenie, oczekiwania a rzeczywistość: W: J. Czyrek i B. Górna (red.), Biblioteki i bibliotekarze XXI wieku : kształcenie, oczekiwania a rzeczywistość (s. 87-92). Wrocław : Korporacja Bibliotekarzy Wrocławskich.
 • Czerniejewska, E. , Dubiński, M. (2014). Biblioteki i bibliotekarze XXI wieku kształcenie, oczekiwania a rzeczywistość. Bibliotekarz, 4, 36-39.
 • Cupa, M., Berduszek, M. (2006). Bibliotekarz na miarę czasów. W: Biblioteki XXI wieku. Czy przetrwamy? : II Konferencja Biblioteki Politechniki Łódzkiej, Łódź, 19-21 czerwca 2006 r. : materiały konferencyjne (s. 175-184). Łódź : Politechnika Łódzka.
 • Dobrzyńska-Lankosz, E. (2012). Status prawny bibliotekarzy akademickich, ze szczególnym uwzględnieniem bibliotekarzy dyplomowanych. Bibliotheca Nostra. Śląski Kwartalnik Naukowy, 3, 84-92.
 • Dorn, A. (2014). Biblioteka jako marka. Bibliotekarz, 12, 11-15.
 • Gill-Tarnowska, D. (2005). Status edukacyjny bibliotekarza wczoraj i dziś. W: H. Ganińska (red.), Biblioteki naukowe w kulturze i cywilizacji : działania i codzienność : materiały konferencyjne, Poznań, 15-17 czerwca 2005. T. 1 (s. 268-278). Poznań : Biblioteka Główna Politechniki Poznańskiej.
 • Golec-Nycz, E. (2018). Status bibliotekarza uczelni publicznej – jeszcze słów kilka. Biuletyn EBIB, 6, 1-6.
 • Howorka, B. (2014a). O specjalistach i nie tylko o nich. Bibliotekarz 11, 45-49.
 • Howorka, B. (2014b). Jeszcze o zawodzie bibliotekarza po deregulacji. Bibliotekarz, 2, 46-48.
 • Howorka, B. (2014c). O stanowiskach, funkcjach i wynagrodzeniach bibliotekarzy.
 • Bibliotekarz, 7-8, 55-58.
 • Howorka, B. (2010). Bibliotekarz i prawo. Warszawa: Wydawnictwo Stowarzyszenia
 • Bibliotekarzy Polskich.
 • Izdebski, H., Zieliński, J.M. ( 2015 ). Prawo o szkolnictwie wyższym : komentarz. Warszawa: LEX a Wolters Kluwer business.
 • Jackowicz-Korczyński, J. (2003). Bibliotekarz i człowiek w perspektywie globalizacji. W: S. Kubów (red.), Bibliotekarz w świecie wartości : materiały konferencji, Wrocław, 15-16 maja 2003 r. (s. 66-73). Wrocław: Dolnośląska Szkoła Wyższa Edukacji Towarzystwa Wiedzy Powszechnej.
 • Jazdon, A. (2012). Głos w sprawie deregulacji zawodu bibliotekarza, Forum Książki, 1, 2-4.
 • Machcińska, K. (2013). Bibliotekarz XXI wieku – broker, informatyk, menedżer czy psycholog? W: J. Czyrek i B. Górna; (red.), Biblioteki i bibliotekarze XXI wieku : kształcenie, oczekiwania a rzeczywistością (s. 15-20). Wrocław : Korporacja Bibliotekarzy Wrocławskich.
 • Pisarczyk, Ł. (2015). W: K.W. Baran (red.), Akademickie prawo pracy : komentarz do art. 107-158 oraz 196-201a i 226 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym. Warszawa: Wolters Kluwer.
 • Hollender, H. (2015). Polscy bibliotekarze w poszukiwaniu swojego zawodu, Rocznik Biblioteki Narodowej, 46, 329-340.
 • Patkaniowska, D. (2003). Bibliotekarz opracowania rzeczowego i wartości. W: S. Kubów (red.), Bibliotekarz w świecie wartości : materiały konferencji, Wrocław, 15-16 maja 2003 r. (s. 6-13). Wrocław: Dolnośląska Szkoła Wyższa Edukacji Towarzystwa Wiedzy Powszechnej.
 • (Rozporządzenie, 2016). Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej z dnia 2 grudnia 2016 r. (Dz.U. 2016, poz. 2063).
 • (Rozporządzenie, 2013). Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej z dnia 11 grudnia 2013 r. (Dz.U. 2013, poz. 1571).
 • (Rozporządzenie, 2012). Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie wymagań kwalifikacyjnych uprawniających do zajmowania w bibliotekach stanowisk bibliotekarskich oraz stanowisk dla specjalistów innych zawodów związanych z działalnością biblioteczną z dnia 5 grudnia 2012 r. (Dz.U. 2012, poz.1394).
 • (Rozporządzenie, 2011). Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej z dnia z dnia 5 października 2011 r. (Dz.U. 2011, nr 243 poz.1447).
 • (Rozporządzenie, 2006a). Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie kandydatów na dyplomowanego bibliotekarza oraz dyplomowanego pracownika dokumentacji i informacji naukowej z dnia 21 sierpnia 2006 r. (Dz.U. 2006, nr 155 poz. 1112).
 • (Rozporządzenie, 2006b). Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej z dnia 22 grudnia 2006 r. (Dz.U. 2006, nr, 251 poz.1852).
 • (Statut, 2018). Statut Uniwersytetu Śląskiego. Pobrane 5 listopada 2018, z: http://bip.us.edu.pl/sites/bip.us.edu.pl/files/prawo/obw2018042601.pdf
 • Sobotko, P. (2011). Szczególne uprawnienia niektórych pracowników bibliotek szkół wyższych. Wiadomości KSN : biuletyn informacyjny Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność”, 9-10A, 1-16. Pobrane 5 listopada 2018, z: https://www.solidarnosc.org.pl/ksn/bulletin/nr9_10a-28186_187a-29.pdf
 • (Ustawa, 2018a ). Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. (Dz.U. 2018, poz.1668).
 • (Ustawa, 2018b). Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. (Dz.U. 2018, poz.1669).
 • (Ustawa, 2013). Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów. (Dz.U. 2013, poz. 829).
 • Ustawa, 2005). Ustawa z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. 2017, poz. 2183).
 • (Ustawa 1997). Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach. (Dz.U. 2018, poz. 574.).
 • (Ustawa, 1974). Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. (Dz.U. 2018 r. poz. 917).
 • (Ustawa, 1968). Ustawa z dnia 9 kwietnia 1968 r. o bibliotekach. (Dz.U. 1996, nr 152 poz. 722).
 • (Uzasadnienie, 2018). Uzasadnienie rządowego projektu ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Druk sejmowy nr 2447, z 5 kwietnia 2018 roku. Pobrane 30 października 2018, z: http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=2447
 • (Uzasadnienie, 2013). Uzasadnienie rządowego projektu Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów. Pobrane 5 listopada 2018, z: http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=806
 • Weigt, P. (2005). Bibliotekarz XXI wieku – umiejętności i predyspozycje do pracy z użytkownikiem. W: Tradycja i nowoczesność bibliotek akademickich : ogólnopolska konferencja naukowa, Rzeszów-Czarna, 1-3 czerwca 2005 r. (s. 107-114). Rzeszów : Biblioteka Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-0ed6a916-0444-4319-a1be-956453353063
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.