PL EN


2011 | 1 |
Article title

Etyka cnót, jako odradzający się paradygmat filozofii moralnej

Authors
Content
Title variants
EN
Virtue ethics as a reviving paradigm of moral philosophy
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Celem referatu było przedstawienie etyki cnót, jako odradzającego się paradygmatu w filozofii moralnej. Zaprezentowana została w nim historia pojmowania cnoty ze szczególnym uwzględnieniem tradycji klasycznej, czyli arystotelesowsko-tomistycznej. Opis klasycznej etyki zawiera m.in. definicję cnoty i klasyfikację cnót. Etyka została przedstawiona w kontekście antropologii filozoficznej. Autor referatu odwołując się do koncepcji paradygmatów w badaniach moralnych Alasdaira MacIntyre’a dokonał konfrontacji współczesnej etyki cnót z dominującymi współcześnie nurtami badań moralnych oraz wyjaśnił niewspółmierność różnych paradygmatów etycznych. Podjęta została próba wykazania, że etyka cnót, jako odradzający się paradygmat filozofii moralnej, jest w stanie najpełniej i najadekwatniej wyjaśnić i opisać fenomen działań ludzkich o charakterze moralnym.
EN
The aim of this article was to present virtue ethics as a reviving paradigm of moral philosophy. The article presents how virtue was understood in different periods, special attention is paid to classical tradition (Aristotle, Thomas Aquinas). In the description of classical ethics there are, among others, the definition of virtue and the classification of virtues. Ethics is presented in the context of philosophical anthropology. The author refers to the concept of paradigms in Alasdair MacIntyre’s research about morality and compares modern virtue ethics to the most popular trends in moral research. He also explains difficulties in comparing different ethical paradigms. The author is trying to prove that virtue ethics as a reviving paradigm in moral philosophy is the most useful in describing human acting connected with morality.
Year
Issue
1
Physical description
Dates
published
2011
Contributors
References
 • Bibliografia
 • Arystoteles, Etyka Nikomachejska, [w:] tenże, Dzieła wszystkie, t. 5, Warszawa 1996.
 • Chudy W., Istota pedagogiki personalistycznej, „Ethos. O nowej edukacji” 2006, nr 3 (75).
 • Finnis J., Prawo naturalne i uprawnienia naturalne, Warszawa 2001.
 • Głowala J., Cnoty moralne i kompetencje poznawcze. G. E. M. Anscombe o „connatural knowledge”, [w:] Szutta N. (red.), Współczesna etyka cnót: możliwości i ograniczenia, Warszawa 2010.
 • Głowala M., Dlaczego pewnych rodzajów rzeczy nigdy nie wolno robić? Malum ex genere i bytowość uczynku ludzkiego, "Studia Philosophica Wratislaviensa" 2010, nr 3.
 • Jaeger W., Paideia. Formowanie człowieka greckiego, Warszawa 2001.
 • Kant I., Uzasadnienie metafizyki moralności, Kęty 2001.
 • Kuhn T., Struktura rewolucji naukowych, Warszawa 2009.
 • Machura P., Etyka cnót a podmiotowość polityczna, [w:] Szutta N. (red.) Współczesna etyka cnót: możliwości i ograniczenia, Warszawa 2010.
 • MacIntyre A., Czyja sprawiedliwość? Jaka racjonalność?, Warszawa 2007.
 • MacIntyre A, Dziedzictwo cnoty, Warszawa 1996.
 • MacIntyre A, Trzy antagonistyczne wersje dociekań moralnych: Etyka, Genealogia i Tradycja, Warszawa 2009.
 • Olbrycht K., O roli przykładu, wzoru, autorytetu i mistrza w wychowaniu osobowym, Toruń 2009.
 • Platon, Państwo, Kęty 2003.
 • Reale G., Historia filozofii starożytnej, t. 2, Lublin 1996.
 • Spaemann R., Kto i za co jest odpowiedzialny? Krytyczne spojrzenie na odróżnienie etyki przekonań i etyki odpowiedzialności, [w:] tenże, Granice. O etycznym wymiarze działania, Warszawa 2006.
 • Szutta N. (red.), Współczesna etyka cnót: możliwości i ograniczenia, Warszawa 2010.
 • Szutta N., Współczesna etyka cnót. Projekt nowej etyki?, Gdańsk 2007.
 • Szutta N., Szutta A., Wprowadzenie, [w:] Szutta N. (red.) Współczesna etyka cnót: możliwości i ograniczenia, Warszawa 2010.
 • Św. Tomasz z Akwinu, Traktat o cnotach, Kęty 2006.
 • Netografia
 • Bocheński J., ABC tomizmu, http://www.polskietradycje.pl/article.php?artykul=255, 17.11.2010.
 • Katechizm Kościoła Katolickiego, Poznań 1994, http://www.katechizm.opoka.org.pl/, 12.11.2010.
 • Św. Tomasz z Akwinu, Suma teologiczna, http://www.katedra.uksw.edu.pl/suma/suma_indeks.htm, 23.11.2010.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2084-1426
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-0edd1687-724a-432d-b1fa-bef6708687fe
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.