Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 1(4) | 73-82

Article title

The Entrepreneurial State?

Content

Title variants

PL
Przedsiębiorcze państwo?

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Przedsiębiorczość rozumiana jako tworzenie czegoś z niczego i podejmowanie ryzyka w celu osiągnięcia nadzwyczajnych korzyści jest decydującą podstawą i źródłem innowacji oraz fundamentem innowacyjnej gospodarki i modernizującego się społeczeństwa. We współczesnym świecie państwo spełnia rolę stabilizującego i promującego wzrost makroregulatora, interweniuje i podejmuje działania przedsiębiorcze na poziomie mezzo- (gałęzi gospodarki lub regionu) i mikro- (konkretnych firm, organizacji czy przedsięwzięć ekonomicznych). Państwo przedsiębiorcze pełni rolę poprzez zarządzanie publiczne i politykę przemysłową. W artykule podjęta została problematyka tak rozumianej działalności przedsiębiorczej państwa, z zastrzeżeniem, że jest ona silnie uwikłana i uwarunkowana politycznie i nie podlega wyłącznie regułom racjonalności ekonomicznej czy menedżerskiej.
EN
Entrepreneurship understood as creating something from nothing and undertaking the risk in order to achieve extraordinary benefits is the decisive basis and source of innovation as well as the foundation of the innovative economy and modernising society. In the contemporary world, the state plays the role of stabilising and promoting growth macro regulator, intervenes and undertakes entrepreneurial actions at the mezzo level (branches of the economy or region) and micro (individual firms, organisations or economic ventures). The entrepreneurial state plays its roles through public governance and industrial policy. In his article, the author undertook the issues of the so understood state's entrepreneurial activity with the proviso that it is strongly involved and determined politically, and is not subject to exclusively rules of the economic or managerial rationality.

Year

Issue

Pages

73-82

Physical description

Dates

published
2013

Contributors

  • Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-6929

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-0ee2e6ac-37f5-44b6-a9d9-e52a650e4a66
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.