PL EN


2019 | 8 (21) nr 1 | 85-99
Article title

Prawa dziecka w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 roku. Wybrane zagadnienia

Content
Title variants
EN
The Rights of the Child in the 1983 Code of Canon Law. Selected Issues
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Zgodnie z Kodeksem Prawa Kanonicznego z 1983 r. dzieckiem nazywa się małoletniego przed ukończeniem siódmego roku życia i uważane jest za nieposiadające używania rozumu. Uprawnienia przysługujące dziecku mają podstawę zarówno w naturalnej osobowości prawnej, jak i w kościelnej osobowości prawnej. Ustawodawca w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 r. reguluje m.in. następujące prawa dziecka: prawo do życia, prawo do sakramentów, prawo do wychowania.
EN
According to the 1983 Code of Canon Law the child is a minor before the completion of the seventh year, who is considered not to be responsible for itself. The rights of the child stem both from natural legal personality and church legal personality. The 1983 Code legislator regulates rights of the child such as: the right to life, right to the sacraments and right to upbringing.
Year
Issue
Pages
85-99
Physical description
Contributors
 • kierownik Katedry Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego, Instytut Prawa Kanonicznego, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II; adres do korespondencji: Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin, Polska, mpsitarz@kul.pl
References
 • Kornecki, Tomasz. 2014. „Prawa i obowiązki wiernych ze szczególnym uwzględnieniem praw i obowiązków rodziny.” Annales Canonici 10:151-62.
 • Korziński, Ireneusz. 2016. „Podmiotowość prawna dziecka nienarodzonego.” Rocznik Teologii Katolickiej 15, nr 1:15-25. doi: 10.15290/rtk.2016.15.1.03
 • Pawluk, Tadeusz. 1996. Prawo kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II. T. 2, Prawo małżeńskie. Olsztyn: Warmińskie Wydawnictwo Diecezjalne.
 • Pawluk, Tadeusz. 2002. Prawo kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II. T. 1, Zagadnienia wstępne i normy ogólne. Olsztyn: Warmińskie Wydawnictwo Diecezjalne.
 • Plezia, Marian, red. 2007. Słownik łacińsko-polski. T. 3. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Pribula, Marek. 2008. „Prawo do wychowania fundamentalnym prawem dziecka.” W Dziecko. Studium interdyscyplinarne, red. Ewa Sowińska, Elżbieta Szczurko, Tadeusz Guz, i Paweł Marzec, 561-70. Lublin: Wydawnictwo KUL.
 • Romanko, Agnieszka. 2017. “Amendments to Prescripts Concerning Ecclesiastical Enrollment in Motu Proprio De Concordia inter Codices Issued by Pope Francis.” In The Enrollment to the Catholic Church, ed. Stanisław Kawa, Agnieszka Romanko, Mirosław Sitarz, and Anna Słowikowska, 133-54. Roma: Libreria Editrice Vaticana.
 • Rybczyk, Józef. 1983. „Dziecko. V. Status prawny. A. W prawie kanonicznym. W Encyklopedia Katolicka, t. 4, red. Romuald Łukaszyk, Ludomir Bieńkowski, i Feliks Gryglewicz, 565-66. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
 • Sieroń, Roman Bogusław. 2007. Model wychowania chrześcijańskiego według św. Pawła Apostoła. Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu.
 • Sitarz, Mirosław. 2004. Słownik prawa kanonicznego. Warszawa: Instytut Wydawniczy Pax.
 • Sitarz, Mirosław. 2016. „Theological and legal foundations of Christian and Catholic education.” Teka Komisji Prawniczej. Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie 9:196-204.
 • Sitarz, Mirosław. 2017. „Ochrona funkcji wychowawczej rodziny w prawie kanonicznym.” W Małżeństwo i rodzina w prawie kanonicznym i w prawie polskim, red. Józef Krukowski, Mirosław Sitarz, i Janusz Gręźlikowski, 63-86. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
 • Sitek, Magdalena. 2017. „Prawa nasciturusa przeciwko prawu kobiety do aborcji. Konflikt między aksjologią a przepisami prawa.” W Nasciturus pro iam nato habetur. O ochronę dziecka poczętego i jego matki, red. Jacek Mazurkiewicz, i Piotr Mysiak, 291-302. Wrocław: [brak informacji o Wydawnictwie].
 • Słowikowska, Anna. 2016. „After-birth abortion – critical analysis of the legal aspekt.” Teka Komisji Prawniczej. Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie 9:218-26.
 • Sobański, Remigiusz. 2003. „Pozycja kanoniczna osób fizycznych. W Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego. T. I: Księga I. Normy ogólne, red. Józef Krukowski, 164-86. Poznań: Pallottinum.
 • Syryjczyk, Jerzy. 2003. Kanoniczne prawo karne. Część szczególna. Warszawa: Wydawnictwo UKSW.
 • Świto, Lucjan. 1997. „Osobowość prawna nasciturusa w prawie kanonicznym i polskim.” Prawo Kanoniczne 40, nr 1-2:233-48.
 • Walesa, Czesław. 1983. „Dziecko.” W Encyklopedia Katolicka, t. 4, red. Romuald Łukaszyk, Ludomir Bieńkowski, i Feliks Gryglewicz, 501-502. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
 • Wenz, Wiesław. 2016. „Ochrona życia dziecka poczętego w prawie kanonicznym.” Kościół i Prawo 5 (18), nr 2:127-65. doi: 10.18290/kip.2016.5.2-8
 • Wiak, Krzysztof. 2017. „Pojęcie ‘dziecko’ w Kodeksie karnym na tle wzorców międzynarodowych i konstytucyjnych.” Teka Komisji Prawniczej. Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie 9:261-73.
 • Wolicki, Marian. 2008. „Wychowanie katolickie a wychowanie chrześcijańskie.” Pedagogika Katolicka 2:99-105.
 • Zubert, Bronisław Wenanty. 2005. „Chrzest – podstawą nowej podmiotowości prawnej”, w: Bronisław Wenanty Zubert OFM. Pro iure et vita. Wybór pism, red. Elżbieta Szczot, 559-71. Lublin: Wydawnictwo KUL.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-0eee6f5e-52a1-49ec-a466-f48b7ce5da3b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.