PL EN


2016 | 16 | 2 | 20-31
Article title

Ethnography in ancient Japan: a theoretical essay about Kinship

Authors
Content
Title variants
PL
Etnografia w starożytnej Japonii: esej teoretyczny dotyczący pokrewieństwa
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Background. This article refers to a line from my field research in Japan from 2012 to 2015, being a stage reference for my PhD in Social Anthropology and aims to relate some ethnographic facts collected with practitioners of Japanese swordsmanship (Kendo) - among them, Japanese and non Japanese – through the relationships made in the dōjō (the training places). The aim is to make an analogy between the notion of house within anthropological theory that remains an important practical concept for building a kinship and the studied case. By kinship and relatedness we understand the ways to make relatives, or an analytical mode for their mutual relations. ‘Relatives’ here have a more free sense, as ways of making relationship without implying human reproduction. In short, we use the training hall as the unit of analysis with the notion of House that tells us about building a kinship beyond blood. The plan is to relate some facts about the fieldwork, which operate in the concepts of hierarchy, family and Dōjō in a relationship with the notion of House, trying to build a model of interpretation. Aim. To build a model of interpretation based on the concept of House, since it looks like a suitable proposition. Methods. I used the following materials: bibliographic, structured forms, semi-structured interviews and conversations in Dōjō, and the method was ethnography, or the living experience of data research. The ethnographic fieldwork was conducted in Brazil (2007-2011) and Japan (2012-2013). In Japan, we conducted ethnography in Tokyo, Osaka, Kyoto, Kanagawa Ken and Ibaraki Ken. The data collection was structured in the form of questionnaires, semi-structured interviews and informal conversations, collected in Japan with Kendo practitioners of all possible nationalities. The questionnaires were applied at Kendo events or training sessions or sent by Facebook and email. Results and Conclusions. A new discussion about the anthropology of Kinship using a new analytical framework regarding he concepts of Hierarchy, House and Ie (Japanese House).
PL
Tło. Artykuł dotyczy badań terenowych autora przeprowadzonych w Japonii w latach 2012-2015, jest związany z pracą doktorską z antropologii społecznej. Jego celem jest przedstawienie etnograficznych faktów zebranych pośród adeptów szermierki japońskiej (kendo), z pochodzenia Japończyków oraz pochodzących z innych krajów, poprzez relacje dokonane w miejscu szkoleniowym, zwanym dōjō. Celem pracy jest stworzenie analogii między pojęciem Domu w ramach teorii antropologicznej, która pozostaje ważną praktyczną koncepcją budowania pokrewieństwa, z badanym problemem. Przez pokrewieństwo autor rozumie sposoby nawiązywania relacji wśród krewnych lub analityczny sposób tworzenia wzajemnych stosunków. Słowo „krewni” jest dość luźno rozumiane, jako sposoby tworzenia relacji bez dosłownej reprodukcji. W skrócie, dōjō jest wykorzystywane jako jednostka analizy z pojęciem Domu, który mówi o tworzeniu pokrewieństwa poza więzami krwi. Celem pracy jest powiązanie pewnych faktów dotyczących badań terenowych, które działają wewnątrz koncepcji hierarchii, rodziny i dōjō w związku z pojęciem Domu, starając się zbudować model interpretacji. Cel. Budowa modelu interpretacji oparta na koncepcji Domu. Metody. W pracy wykorzystano następujące materiały: bibliograficzne, zorganizowane formy, pół-strukturyzowane wywiady i rozmowy w miejscach treningowych, a metodą była etnografia lub życiowe doświadczenie wykorzystane przy zbieraniu danych do badań. Etnograficzne badania terenowe przeprowadzono w Brazylii (2007-2011) i Japonii (2012-2013). W Japonii, przeprowadzono badania etnograficzne w Tokio, Osace, Kioto, Kanagawie Ken i Ibaraki Ken. Dane zostały zebrane w postaci ankiet, formalnych i nieformalnych wywiadów, zebranych w Japonii z adeptami Kendo różnych narodowości. Ankiety przeprowadzono w czasie pokazów i szkoleń Kendo lub wysłano poprzez e-mail lub Facebooka. Wyniki i wnioski. Nowa dyskusja o antropologii pokrewieństwa w obrębie nowych ram analitycznych w odniesieniu do koncepcji Hierarchii, Domu oraz Ie (japoński dom).
Year
Volume
16
Issue
2
Pages
20-31
Physical description
Contributors
author
  • Tsukuba University, Tsukuba (Japan); Sao Carlos (Brazil)
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-0ef00aec-f097-4191-a3be-43ef28a8f12c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.