PL EN


2015 | 4(42) | 21-27
Article title

Partnerstwo na rzecz zrównoważonego rozwoju w nowym okresie programowania — szanse i zagrożenia

Title variants
EN
Partnership for the Sake of the Sustainable Development in the New Programming Period—Opportunities and Threats
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Nowe wyzwania stojące przed samorządem terytorialnym w zakresie gospodarki zasobooszczędnej i niskoemisyjnej obligują władze lokalne do podejmowania wielu nowych inicjatyw na rzecz sprawnego zarządzania terytorium i sterowania procesami jego rozwoju. Kluczowe staje się budowanie i wzmacnianie partnerstwa instytucjonalnego oraz pozyskanie aktywnych i różnorodnych uczestników procesów rozwojowych jednostek terytorialnych dla realizacji zakładanych celów. Okres programowania 2014–2020 stwarza realne szanse na budowanie rzeczywistego partnerstwa w zakresie zrównoważonego rozwoju, szczególnie w obszarach funkcjonalnych jakimi są obszary metropolitalne. Nowym instrumentem polityki rozwoju dedykowanym tym obszarom są Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT). Celem artykułu jest identyfikacja uwarunkowań budowania partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju w nowym okresie programowanie oraz szans i zagrożeń. Studium przypadku stanowi Łódzki Obszar Metropolitalny.
EN
New challenges that are posed to local government in the scope of resource-efficient and low-emission economy oblige local authorities to take a lot of new initiatives for the sake of efficient territorial management and control of the processes of its development. A crucial factor is building and reinforcing institutional partnership and gaining active and diverse participants of the development processes of territorial units in order to accomplish the established goals. The programming period 2014–2020 creates real opportunities to build real partnership in the scope of sustainable development, particularly in the functional areas such as metropolitan areas. A new instrument of the development policy dedicated to these areas is Integrated Territorial Investment (ITI ). The purpose of the article is therefore to identify the conditions of partnership building for the sake of the sustainable development in the new programming period and indicating the opportunities and threats. The case study is Łódź Metropolitan Area.
Contributors
  • Uniwersytet Łódzki
References
  • Furmankiewicz M. (2002): Funkcjonalno-przestrzenne sieci współpracy samorządów lokalnych. „Studia Regionalne i Lokalne”, nr 1 (8), s. 5–24.
  • Jewtuchowicz A. (2005): Terytorium i współczesne dylematy jego rozwoju. Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
  • Markowski T. (2015): Zintegrowane planowanie rozwoju — dylematy i wyzwania. [w:] T. Kudłacz i P. Lityński (red.): Gospodarowanie przestrzenią miast i regionów. Uwarunkowania i kierunki, Studia/Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, t. 161, Warszawa, KPZK PAN.
  • Markowski T. (2013): Elastyczne i zintegrowane planowanie w obszarach funkcjonalnych — w stronę nowego podejścia do planowania przestrzennego. Łódź, Katedra Zarządzania Miastem i Regionem, Uniwersytet Łódzki, (materiał niepublikowany).
  • Nowakowska A. (2015): Zintegrowane plany rozwoju — w stronę terytorialno-funkcjonalnego podejścia do rozwoju jednostki terytorialnej. [w:] A. Nowakowska (red.): Nowoczesne metody i narzędzia zarządzania rozwojem lokalnym i regionalnym, Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
  • Pęski W. (1999): Zarządzanie zrównoważonym rozwojem miast. Warszawa, Arkady.
  • Pietrzyk I. (2000): Polityka regionalna Unii Europejskiej i regiony w państwach członkowskich. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
  • Rzeńca A. (2015): Zasobooszczędne gospodarowanie w jednostkach terytorialnych. [w:] A. Nowakowska (red.): Nowoczesne metody i narzędzia zarządzania rozwojem lokalnym i regionalnym, Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
  • Wójcik M. (2014): Współpraca wiejsko-miejska w obszarze metropolitalnym. Studium przypadku Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego. [w:] M. Dej, K. Janas i O. Wolski (red.): Współpraca miejsko-wiejska w Polsce. Uwarunkowania i potencjał, Geographical Affaires, Kraków, Instytut Rozwoju Miast.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-0f30d8b5-894a-468c-8f14-4ef262f829f9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.