Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 4(54) | 85-100

Article title

Zbiory proweniencji zakonnej w lwowskim Baworovianum. Pierwsza połowa XVI wieku

Content

Title variants

EN
Collections of religious provenance in the Baworovianum in Lviv. First half of the 16th century

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W XIX w. hr. Wiktor Baworowski zgromadził znaczną kolekcję rękopisów i grafik, które z czasem zostały udostępnione szerokiej publiczności. Opracowane katalogi tej kolekcji pozwalają analizować jej złożoną strukturę proweniencyjną. Różnorodność proweniencji wynikała przede wszystkim z koncepcji budowy kolekcji Baworovianum oraz bibliotek, które do niego weszły. Analiza dzieł proweniencji zakonnej w tym zbiorze jest bardzo interesująca. Najliczniejsze ślady pochodzą z klasztorów zakonów monastycznych oraz kanoników regularnych. Równie licznie reprezentowane są kolekcje jezuickie, które powstały jednak znacznie później, ale w przemyślany sposób i przy inwestycji użyciu znaczących zasobów ekonomicznych poszczególnych klasztorów. Warto podkreślić, wśród druków proweniencji zakonnej z tego czasu znajdujemy głownie ważne wydania religijne - teologiczne i liturgiczne, hagiograficzne, filozoficzne, prawne i literackie.
EN
In the 19th century, count Wiktor Baworowski gathered a significant collection of manuscripts and prints, which in time became public. Developed catalogues of this collection allow to analyze its complex provenance structure, its diversity results from the concept of building a collection, and libraries that entered it. The analysis of fragments of religious provenance in this collection is very interesting. The most numerous cloister traces come from monasteries of monastic orders, regular canons. Equally well represented are the Jesuit collections, which - although constituted much later – were collected in a thoughtful way and with a considerable investment of economic resources of individual convents. Among these prints we find important religious editions - theological and liturgical, hagiographic, philosophical, legal and literary.

Contributors

 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Instytut Nauk o Informacji

References

 • Bąbiak, G.P. (2010). „Sobie, ojczyźnie czy potomnośći…”. Wybrane problemy mecenatu kulturalnego elit na ziemiach polskich w XIX wieku. Warszawa: Wydawnictwo Neriton.
 • Bąbiak, G.P. (2017). Wokół mecenatu Zakładu Narodowego im. Ossolińskich w XIX w. Galicja. Studia i materiały. Czasopismo Instytutu Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego 3, 63-85.
 • Bohonos, M. (1965). Katalog starych druków Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Polonica wieku XVI. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum.
 • Chamera-Nowak, A. (2008). Zarys problematyki dotyczącej Biblioteki Fundacji Wiktora hr. Baworowskiego. Czasopismo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich 18/19, 55–64.
 • Chamera-Nowak, A. (2011). Baworovianum. Cenne, Bezcenne, Utracone (3), 34–35.
 • Chwalewik, E. (1926). Zbiory polskie. Archiwa, biblioteki, gabinety, galerie, muzea i inne zbiory pamiątek przeszłości w ojczyźnie i na obczyźnie. Warszawa-Kraków: Wyd. J. Mortkowicza.
 • Derwich, M. (2017). Losy i znaczenie dziedzictwa po klasztorach skasowanych na obszarze Galicji pod rządami austriackimi. Wrocław: Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii.
 • Gwioździk, J. (2014). Druki z 1. połowy XVI w. z kolekcji Zygmunta Czarneckiego w zbiorach Lwowskich. Bibliotheca Nostra. Śląski kwartalnik naukowy 4, 71-74.
 • Gwioździk, J. (2015). Kultura pisma i książki w żeńskich klasztorach kontemplacyjnych dawnej Rzeczypospolitej XVI–XVIII wieku. Katowice: Wydawnitwo Uniwersytetu Śląskiego.
 • Gwioździk, J. i in. (2015). Bibliotheca Bavoroviana Leopolensis. A catalog. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 • Kachur, I. (2018). Inkunabuły z historycznej kolekcji Ossolineum w zbiorach Lwowskiej Narodowej Naukowej Biblioteki Ukrainy im. W. Stefanyka. Czasopismo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich 28, 41-53.
 • Kętrzyński, W. (1892). Biblioteka Wiktora hr. Baworowskiego we Lwowie. Lwów 1892 [odbitka z: Teki Konserwatorskiej], 40-48.
 • [Konopczyński, W.] (1935). Baworowski hr. Wiktor. W: W. Konopczyński (red.), Polski słownik biograficzny (t. 1) (s. 368-370). Kraków: Polska Akademia Nauk.
 • Kosiński, J.A. (1967). Monumenta Zygmunta Augusta wzbiorach Ossolineum, Roczniki Biblioteczne 11 (1–2), 407–423.
 • Kotula, R. (1926). Bibljoteka Wiktora Baworowskiego we Lwowie, [odbitka z: Bernacki, L. Publiczne bibjoteki lwowskie. Zarys dziejów], Lwów, 7-9.
 • Kotula, R. (1929). Właściciele rękopisów i starodruków zbiorów wielkopolskich Z. Czarneckiego mieszczących się obecnie w „Baworovianum” we Lwowie. Lwów: A. Goldman.
 • Kotula, R. (1932). Katalog inkunabułów Bibljoteki fundacji Wiktora hr. Baworowskiego we Lwowie. Lwów: Drukiem Artura Goldmana.
 • Krętosz, J. (1986). Organizacja archidiecezji lwowskiej obrządku łacińskiego od XV wieku do 1772 roku. Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
 • Krętosz, J. (2007). Księgozbiory kościelne na terenie lwowskiej archidiecezji obrządku łacińskiego na przełomie XVIII. Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne, 40/2, 405-421.
 • Litak, S. (1996). Kościół łaciński w Rzeczypospolitej około 1772 roku. Struktury administracyjne. Lublin: Instytut Europy Środkowo-Wschodniej.
 • Matwijów, M. (1995–1996). Ewakuacja zbiorów polskich ze Lwowa w 1944 r. Rocznik Lwowski. 1, 31–46.
 • Pidłypczak-Majerowicz, M. (1996). Biblioteki i bibliotekarstwo zakonne na wschodnich ziemiach Rzeczypospolitej w XVII–XIII w. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Pietrzkiewicz, I. (2011). Żegota Pauli – krakowski i lwowski bibliofil oraz edytor. W: H. Kosętka, G. Wrona, G. Nieć (red.), Kraków – Lwów. Książki, czasopisma, biblioteki XIX i XX wieku. Kraków: Księgarnia Akademicka, s. 375-383.
 • Pietrzkiewicz, I., Gwioździk, J. (2005). Rola zakonów katolickich w społeczeństwie dawnego Lwowa, Dziedzictwo polsko-ukraińskie, Studia Politologiczne 2, 146-154.
 • Pietrzkiewicz, I., Rogoż, M. (2011), Ambrożego Grabowskiego kłopoty z cenzurą. Klio, 3-25.
 • Pomian, K. (2012). Zbieracze i osobliwości. Paryż – Wenecja XVI-XVIII wiek. Gdańsk: Wydawnictwo Słowo/Obraz Terytoria.
 • Remer, T. (1927). Biblioteka fundacji Wiktora hr. Baworowskiego we Lwowie. Przegląd Biblioteczny 1-2, 169.
 • Sidorowicz-Mulak, D. (2016). Królewskie księgi w Ossolineum i ich proweniencje. O kilkunastu woluminach z biblioteki Zygmunta Augusta, W: T. Sokół (red.), W czwartek o szesnastej. Wybrane wykłady ossolińskie z lat 2014–2016 (s. 151–172). Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum.
 • Sidorowicz-Mulak, D. (2017). Katalog druków XVI wieku zhistorycznej kolekcji Ossolineum. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum.
 • Sidorowicz-Mulak, D. (2018). „Katalog Druków XVI wieku z historycznej kolekcji Ossolineum” – projekt realizowany w Ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki na lata 2014–2018. Czasopismo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich 28, 119-125.
 • Szocki, J. (1998). Księgozbiór Wiktora Baworowskigo – lwowskiego kolekcjonera i fundatora biblioteki. W: H.W. Żaliński, K. Karolczak (red.), Lwów. Miasto, społeczeństwo, kultura (s. 447–455). Kraków: Wydawnictwo Naukowe WSP.
 • Лоштин, Н. (2015). Інвентарі та каталоги бібліотек католицьких монастирів XVI–XVIII ст. у фондах Наукової бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка. Вісник Львівського університету. Серія книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології 10, 79–84.
 • Лоштин, Н. (2016). Заборонені книги у бібліотеці монастиря домініканців у Ярославі. Історія релігій в Україні 1, 182–187.
 • Харабадот, С., Биганский, Р.М. (1986). Kаталог палеотипов из фондов Львовской научной библиотеки им. В. Стефаника. Kиев: Наукова думка.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-0f31b09b-8742-4fbb-b9e4-214a818cc865
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.