Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 1(4) | 193-206

Article title

Zapobieganie i zwalczanie handlu ludźmi przez Policję i Straż Graniczną na terytorium RP

Authors

Content

Title variants

EN
Prevention and fight against human trafficking carried out by the Police and the Border Guard on the territory of Poland

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Artykuł ma na celu ukazanie zagadnień związanych z zapobieganiem i zwalczaniem handlu ludźmi. Naukowej refleksji poddaje się dwie formacje: Straż Graniczną oraz Policję, które poprzez swoje ustawowe zadania, samodzielnie oraz współpracując z innymi podmiotami, stoją na straży bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej. Handel ludźmi jest problemem na skalę światową, który obejmuje również Polskę. Niniejszy artykuł składa się kilku części: ujęcia definicyjnego przestępstwa handlu ludźmi, unormowanego w polskim prawie karnym, form handlu ludźmi, które występują na terytorium Polski, wymienionych zadań i kompetencji Policji i Straży Granicznej w zapobieganiu i przeciwdziałaniu handlowi ludźmi oraz ujęcia statystycznego z tych dwóch formacji dotyczącego przestępstwa handlu ludźmi. Artykuł, poprzez podjętą próbę analizy przedstawionych zagadnień, stanowi próbę realizacji celu postawionego przez autora.
EN
The article aims to show issues related to the prevention and combating of human trafficking. Two formations are subjected to scientific reflection: the Border Guard and the Police, which, through their statutory tasks, independently and in cooperation with other entities, stand on the guard over the security of the Republic of Poland. Human trafficking is a global problem that also includes Poland. This article consists of several parts: definition of a crime of human trafficking, regulated in Polish criminal law, forms of human trafficking that occur on the territory of Poland, tasks and competences of the Police and the Border Guard in preventing and combating human trafficking, and statistical recognition of these two formations on the crime of human trafficking. The article, by attempting to analyze the presented issues, is an attempt to achieve the goal set by the author.

Contributors

 • Śląski Oddział Straży Granicznej - PSG Katowice Pyrzowice

References

 • Bryk Janusz, Kobylas Marcin, Malinowska Irena. 2014. Handel Ludźmi – wykorzystanie narzędzi analitycznych w procesie wykrywania sprawców. Szczytno: WSPOL.
 • Combating Forced Labour: a Handbook of Employers and Business. 2008. Genewa.
 • Handel ludźmi i przestępstwa okołoprostytucyjne, http://statystyka.policja.pl/st/wybrane-statystyki/handel-ludzmi-i-przest/50848,Handel-ludzmi-i-przestepstwa-okoloprostytucyjne.html.
 • Handel Ludźmi w Polsce - Raport 2016r. 2016. Warszawa: strona oficjalna MSWiA 130 - 152.
 • Hołyst Brunon, Bryk Janusz, Malinowska Irena. 2008. Metody działania sprawców przestępstw handlu ludźmi, Szczytno: WSPOL.
 • Hołyst Brunon. 2006. Wiktymologia, Warszawa: Lexis Nexis.
 • Hołyst Brunon. 2008. Współczesne problemy przestępczości zorganizowanej w Polsce. Człowiek w obliczu prawa, Kraków: Impuls.
 • http://handelludzmi.eu/download/91/12401/HandelludzmiwPolsceMaterialydoraportupdf0612.pdf MSWiA.
 • Lasocik Zbigniew. 2006. Handel ludźmi zapobieganie i ściganie, Warszawa: Wydawnictwo UW.
 • Malinowska Irena, Handel ludźmi do pracy niewolniczej-obraz zjawiska i prawa człowieka. 2016.W Przestępstwa seksualne. Ujęcie psychologiczne, prawne i kryminalistyczne. 214- 225. Wydawnictwo: Difin.
 • Raport o stanie bezpieczeństwa w Polsce w 2016 roku, 2016. Warszawa: strona oficjalna MSWiA.
 • Rezolucja AGN/69/RES/3.strona oficjalna Interpol.
 • Sawicki Krzysztof. 2011. Handel ludźmi. Piła: Szkoła Policji w Pile.
 • Shelley Louise. 2010. Human Trafficking. New York: Cambridge.
 • Szczepanik Marta, Cudzoziemcy w Polsce – zjawiska i charakterystyka kulturowa wybranych grup W Cudzoziemcy w Polsce. Podręcznik dla funkcjonariuszy publicznych. 21-29. Helsińska Fundacja Praw Człowieka.
 • Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. 1997 nr 88 poz. 553).
 • Wieczorek Łukasz. Praca przymusowa – przyczyny, rodzaje, nowe zjawiska W Kryminologiczne i społeczno – kulturowe aspekty migracji i handlu ludźmi. Wybrane problemy. 67-81. COSSG Koszalin.
 • Wiśniewski Marcin. 2018. Czy istnieje potrzeba wprowadzenia definicji handlu ludźmi do polskiego kodeksu karnego?, INP PAN, Warszawa.
 • Wiśniewski Marcin. System instytucjonalnego podejścia do problemu handlu ludźmi W Dyskusja o integracji. Wybór tekstów Polskiego Forum Integracyjnego. 108-110. Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2010.
 • Zarządzenie Nr 14 Komendanta Głównego Policji z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie niektórych zadań wykonywanych przez Policję w zakresie rozpoznawania, zapobiegania i wykrywania przestępstwa handlu ludźmi oraz innych czynów zabronionych z nim związanych. Strona oficjalna SG.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-0f35979e-9b9e-4c20-8dbb-ef428d1aa78b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.