PL EN


2015 | 1/2015 (50), t.1 | 182-196
Article title

Grupy producenckie jako forma więzi w agrobiznesie

Content
Title variants
EN
Producer groups as a form of relationships in agribusiness
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł zawiera omówienie zagadnień związanych ze współdziałaniem w agrobiznesie. Kolejno analizowano następujące zagadnienia: istotę i uwarunkowania więzi organizacyjnych w agrobiznesie, istotę działalności grup producenckich i warunki prawne ich funkcjonowania, tendencje rozwojowe grup producenckich w Polsce oraz korzyści i bariery funkcjonowania grup producenckich w Polsce. Omawiając te zagadnienia, zwrócono uwagę na ich systemowe ujęcie i całościową analizę funkcjonowania grup producenckich, uwzględniające uwarunkowania i możliwości ich powstawania i prowadzenia działalności.
EN
The article contains an overview of issues related to interoperability in agribusiness. The following issues were consequently analyzed: the essence and determinants of organizational relationships in agribusiness, the essence of producer groups and their legal conditions, the development trends of producer groups in Poland and the benefits and barriers to the functioning of producer groups in Poland. While discussing the issues, their systemic approach and comprehensive analysis of the functioning of producer groups were highlighted, taking into account the conditions and possibilities for their creation and activities.
Year
Pages
182-196
Physical description
Dates
published
2015-01-20
Contributors
References
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (2014). Zainteresowanie grup i organizacji producentów pomocą finansową w ramach wspólnej organizacji rynku owoców i warzyw. Pozyskano z: http://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/inne-formy-pomocy/pomoc-na-rynku-owocow-i-warzyw (21.10.2014).
 • Akridge, J.T., Barnard, F.L., Dooley, F.J. i Foltz J.C. (2012). Agribusiness Management. London: Taylor & Francis Ltd.
 • Boguta, W., Gumkowski, Z., Martynowski, M. i Piechowski, A. (2014). Spółdzielczość wiejska jako jedna z głównych form wspólnego gospodarczego działania ludzi. Warszawa: Krajowa Rada Spółdzielcza.
 • Chorób, R. (2010). Marketingowe grupy producentów rolnych jako determinanta rozwoju obszarów wiejskich. Wieś i Rolnictwo, (2), 158–172.
 • Górka, M. (2014). Działalność grupowa producentów rolnych w województwie podkarpackim jako przejaw innowacji organizacyjnych. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, XVI (4), 91–96.
 • Kapusta, F. (2012). Agrobiznes. Warszawa: Difin. Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich. (2014). Grupy producentów rolnych. Pozyskano z: http://ksow.pl(21.10.2014).
 • Małysz, J. (1996). Procesy integracyjne w agrobiznesie (ABC integracji). Poznań: Centrum Doradztwa i Edukacji w Rolnictwie. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (2014a). Program rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007–2013 (PROW 2007-2013). Warszawa: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (2014b). Program rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014–2020 (PROW 2014-2020). Warszawa: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 • Pawlewicz, A. i Empel, W. (2010). Szanse i bariery funkcjonowania rolniczych grup producenckich w opinii członków Lubawskiej Spółdzielni Producentów Trzody „LUB-TUCZ”. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego, 10 (1), 101–105.
 • Pieczyński, B., Załuska, K., Żuk, P., Gorzkiewicz, D., Tabor, J. i Drewin, A. (2010). ABC organizacji i funkcjonowania grup producenckich. Radom: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Oddział w Radomiu.
 • Rozporządzenie Parlamentu i Rady (UE) nr 11305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 347, z 20.12.2013 r., 487–548.
 • Rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych rozporządzenie jednolitej wspólnej organizacji rynku). Dziennik
 • Urzędowy Unii Europejskiej, L 299, z 16.11.2007 r., 88–95, 132–153.
 • Rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW). Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 277, z 21.07.2005 r., 1–40.
 • Ustawa z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz zmianie innych ustaw. DzU 2000 Nr 88 poz. 983 z późniejszymi zmianami, tekst ujednolicony na dz. 20.08.2008.
 • Ustawa z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku suszu paszowego oraz rynków lnu i konopi uprawianych na włókno. DzU 2003 Nr 223 poz. 2221 z późniejszymi zmianami, tekst ujednolicony na dz. 23.11.2012.
 • Wiatrak, A.P. (2006). Grupy producentów rolnych – istota działania i zarządzania nimi. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, VIII (4), 361–365.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1644-9584
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-0f374820-e2de-4fe2-8379-01ff09681f6c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.